Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 15 januari 2018

BESLUIT
Griffienummer: 2017-0177

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 18 december 2017;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over het afwijzend besluit inzake medewerking gecombineerde Sporthal KVZ en een gymzaal voor twee nog te bouwen scholen
(21-11-2017 / Maatschappelijke zaken / 93688)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen
02Convenant WMO Regresrecht tussen VNG en Verbond van Verzekeraars
(14-12-2017 / Maatschappelijke zaken / 112306)
voor kennisgeving aannemen
03Glasvezel in het buitengebied van Lochem
(12-12-2017 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 114703)
Voor kennisgeving aannemen
04Toezichtvorm 2018 en aandachtspunten 2019 Gelderse gemeenschappelijke regelingen
(19-12-2017 / Bestuursondersteuning / 114864)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Oorpijn klachten door pieptoon tegen dieren
(21-12-2017)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Waar rook is: de macht van de tabaksindustrie
(21-12-2017)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Uitnodiging deelname aan COC’s kieswijzer Rainbowvote.NU - Gemeenteraad 2018
(03-01-2018)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Uitvoering wet- en regelgeving rondom zorg en welzijn
(21-12-2017 / 115126)
Deze brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld.
02Toetredingsverzoek gemeente Heerde tot regio Stedendriehoek
(03-01-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 115340)
Deze brief kan ter afhandeling in handen van het college worden gesteld. Het college kan dan een raadsvoorstel voorbereiden, waarin het gemotiveerd kan voorstellen om al dan niet in te stemmen met dit toetredingsverzoek van de gemeente Heerde tot de Stedendriehoek.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Uitgangspuntennota 2019
(15-12-2017 / Maatschappelijke zaken / 114860)
De brief en bijlage ter afdoening in handen van het college te stellen. Het voorstel om al dan geen zienswijzen in te dienen als hamerstuk voorleggen aan de raad.
02Ontslagverzoek raadsadviseur
(18-12-2017)
Het ontslagverzoek en de brief met ontslagverlening voor kennisgeving aannemen. De procedure om tot een opvolger te komen zal door de griffier in overleg met de Werkgeverscommissie worden opgepakt.
03Huishoudelijke hulp in Zutphen
(04-01-2018 / Maatschappelijke zaken / 115795)
Deze brief kan worden betrokken bij de verder discussie over de toekomst van de Huishoudelijke Hulp.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 15 januari 2018de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek