Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 15 februari 2016

BESLUIT
Griffienummer: 2016-0015

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 1 februari 2016;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
Schriftelijke vragen inzake verleden/heden/toekomst De Kas
(06-01-2016 / Programma's Projecten en Processen / 76086)
 
01 Schriftelijke vragen inzake Beschikbaar stellen budget aan Atelier 3D zoals besloten in het grondstofplan
(07-01-2016 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 76128)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Benoeming A.J.A. Putker als lid gemeenteraad
(02-02-2016 / Griffie / 77742)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Begroting 2016 Zutphen; aanmerking repressief toezicht
(28-01-2016 / Control / 77440)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Handreiking verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale overheden
(03-02-2016 / Bestuursondersteuning / 77820)
Deze handreiking kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Benoeming C. Abbenhues tot waarnemend burgemeester
(29-01-2016 / Griffie / 77458)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Aandacht vragen voor aanbesteding basismobiliteit en gunning uitsluitend op laagste prijs
(02-02-2016 / Maatschappelijke Zaken / 77667)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verzoek om hondenbelasting af te schaffen
(02-02-2016 / Administratie / 77675)
Deze brief ter afdoening in handen van het college stellen. De antwoordbrief van het college ter inzage te leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 15 februari 2016de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek