Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 15 december 2014

BESLUIT
Griffienummer: 2014-0172

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 1 december 2014;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen inzake strategische koers Alliander
(21-10-2014 / Dir/Control / 43510)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen over Betalingsgedrag gemeente Zutphen
(02-06-2014 / BV/Ondersteuning / 28712)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Brief inzake ontslagneming als raadslid door dhr. H. La Rose
(13-11-2014 / Griffie / 47271)
De brief (inclusief de latere aanvulling met correctie van de gewenste ingangsdatum) aan de voorzitter van de raad over de gewenste beƫindiging van het raadslidmaatschap van dhr. J.G.A. La Rose kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. De procedure om de opvolging te regelen is in gang gezet.
04Noordtak in de Achterhoek
(24-11-2014 / KC/Omg / 47694)
Voor kennisgeving aannemen.
05Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2013/2014
(19-11-2014 / KC/PBI / 47305)
Voor kennisgeving aannemen.
06Toezenden motie "Onderhandelingen cao Sociale Werkvoorziening"
(13-11-2014 / Griffie)
Deze 'rondzendmotie' kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
07Geven advies iz milieuvriendelijke opwekking elektriciteit nav vereiste opgelegde energiebesparing Provincie
(19-11-2014 / KC/Omg / 48100)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Vragen over verkeerssituatie bij de Van der Capellenlaan te Zutphen
(26-11-2014 / StB/OR / 47824)
Ter afdoening in handen van het college stellen.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 15 december 2014de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek