Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 14 november 2022

BESLUIT
Griffienummer: 2022-0096

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 20 oktober 2022;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01IJsselkade en twee tunnels – visitekaartjes (V. Taudin Chabot)
(14-10-2022 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 437271)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02'Samen duurzaam voedsel produceren' (Herenboeren Zutphen)
(21-09-2022 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 423165)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Brief inzake internationale medewerkers (Greenports Nederland)
(21-09-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Landelijk onderzoek naleving alcohol en tabak (Bureau Objectief)
(23-09-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Schriftelijke vragen over het persbericht ‘Jeugdzorgaanbieder Holten maakt reclame om personeel te werven, maar boodschap doet anders vermoeden’
SP
(14-07-2022 / Maatschappelijke zaken / 388704)
De antwoorden van het college op deze schriftelijke vragen kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
06Schriftelijke vragen over woningen voor statushouders
ChristenUnie en D66
(08-09-2022 / Maatschappelijke zaken / 417051)
De antwoorden van het college op deze schriftelijke vragen kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
07Schriftelijke vragen versnelling maatregelen tegen hittestress en droogte
PvdA, D66, GroenLinks en Stadspartij
(20-09-2022 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 423190)
De antwoorden van het college op deze schriftelijke vragen kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
08BRANDBRIEF: het verbranden van afval in houtkachels, allesbranders of vuurkorven (Meldpunt Rookoverlast)
(12-10-2022 / Vergunningen & Handhaving / 437267)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Brief van VPPG over mogelijkheden lidmaatschap vakbond
(24-10-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Nieuwsbrief VNG 13 oktober 2022 over Asielopvang, statushouders en Oekraïne
(24-10-2022)
De nieuwsbrief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
11Persbericht Gezondheidsraad 29 juni 2022 over Hoogspanningslijnen en gezondheid
(24-10-2022)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
12Rekenkamer aankondiging- en opzet onderzoek Informatiebeveiliging
(24-10-2022)
Deze informatie van de Rekenkamercommissie kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Contactverzoek van culturele instellingen over de Motie Taakstellende bezuiniging culturele basisinstellingen
(24-10-2022)
De brief kan worden betrokken bij de besluitvorming over de Programmabegroting en aanverwante motie(s) op 7 november 2022.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 14 november 2022de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek