Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 14 mei 2018

BESLUIT
Griffienummer: 2018-0050

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 23 april 2018;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen Natuurambitie Gemeente Zutphen
(09-03-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 119287)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Méér Muziek in de Klas
(17-04-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Toezending tijdschrijft g voor elk raadslid
(19-04-2018)
De brief en het tijdschrift kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
04'Mehrdad en Mershad' (Spoed)
(19-04-2018 / Maatschappelijke zaken / 121070)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05U profiteert bij IZA van optimale keuzevrijheid
(17-04-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Aanbiedingsbrief definitief jaarrekening 2017
(26-04-2018 / Control / 121676)
Deze brief kan in handen voor kennisgeving worden aangenomen.
07Special 'Blik op de gemeenteraad'
(25-04-2018 / Griffie)
Voor kennisgeving aannemen.
08Routekaart 'eerlijk om naar gasloos wonen'
(25-04-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
09In de toekomst meer aandacht voor Wereldaardedag
(24-04-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
10ALV ledenbrief met bijgestelde voorstellen VNG Afdeling Gelderland
(24-04-2018 / Bestuursondersteuning / 121400)
Deze brief is op 23 april 2018 vanwege de gestelde urgentie per e-mail al rondgestuurd aan alle raadsleden en kan nu voor kennisgeving worden aangenomen.
11Vragen aan Provinciale Staten Utrecht tav luchtvervuiling/ houtstook
(24-04-2018 / Vergunningen & Handhaving / 121343)
Voor kennisgeving aannemen.
12Overbewinkeling en INretail
(17-04-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
13Groen en vogelvriendelijk beleid
(26-04-2018)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Jaarstukken 2017
(17-04-2018 / Maatschappelijke zaken / 121006)
De stukken ter afdoening in handen van het college stellen. De overweging of de voorlopige jaarstukken worden betrokken bij de beoordeling van de Programmabegroting 2019 van de GGD, en het voorstel al dan geen zienswijze in te dienen voorleggen aan het Forum.
02Programmabegroting 2019
(19-04-2018 / Maatschappelijke zaken / 121170)
Deze brief hoort te worden betrokken bij brief rubriek E nr 01 en volgens het daar genoemde voorstel te worden afgehandeld.
03Verruiming Begroting 2019
(17-04-2018 / Control / 118756)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. De reactie van het college om al dan geen zienswijze in te dienen voor te leggen aan het Forum.
04Detailhandelsvisie in nieuwe coalitieakkoord
(25-04-2018)
Voor kennisgeving aannemen. De visie is doorgeleid naar de onderhandelende partijen.
05Begroting 2019
(24-04-2018 / Maatschappelijke zaken / 121404)
De stukken ter afdoening in handen van het college stellen. met het verzoek om een raadsvoorstel met een zienswijze voor te leggen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 14 mei 2018de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek