Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 14 maart 2016

BESLUIT
Griffienummer: 2016-0030

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 29 februari 2016;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen inzake Atelier 3D en De Kaardebol
(29-01-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 77529)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Brandbrief boomfeestdag 2016
(22-02-2016 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 79075)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Remco Dijkstra Standpunt Houtstook
(19-02-2016)
Stuk kan voor kennisgeving worden aangenomen

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01taakstelling huisvesting statushouders 2e helft 2015
(19-02-2016 / Maatschappelijke Zaken / 78969)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. De Raad via een memo informeren over de uitkomsten van het gesprek.
02Afronden jaarrekening 2015 Sociaal Domein
(24-02-2016 / Control / 79117)
Deze brief ter afdoening in handen van het college stellen. De Raad via een memo nader informeren over de uitkomsten van de afdoening.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 14 maart 2016de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek