Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 14 december 2020

BESLUIT
Griffienummer: 2020-0098

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 6 november 2020;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Beleid opstelling Budgetplafonds Jeugd en Wmo 2021
(20-10-2020 / Jeugd / 172874)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
023e Wob-verzoek inzake Vakschool voor meisjes, Vispoortplein 16 (Stichting De Oude H.B.S.)
(27-10-2020 / Programma's Projecten Processen / 175619)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Klimaatverandering en De IJsselstroom op NPO2 in De Monitor
(27-10-2020)
Het bericht kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Bruisend maken Weg naar Laren
(28-10-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 176601)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
0520201016 Stand van zaken COVID-19 (VNOG)
(20-10-2020 / Veiligheid / 176066)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Toeristenbelasting (WSV De Mars)
(27-10-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 169486)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen. NB! Exact dezelfde brief staat ook op de lijst ingekomen stukken van 21 september 2020. Op die lijst staat de brief in rubriek C nummer 01. Op basis daarvan is de brief voor een schriftelijke reactie aan afzender in handen van het college gesteld en verzocht de antwoordbrief ter inzage leggen voor het forum.
07Inzameling oud papier namens diverse verenigingen
(03-11-2020 / Beheer en Onderhoud / 171171)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Nieuw uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2020-2023 (Provincie Gelderland)
(05-11-2020 / Bestuursondersteuning / 177052)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Transitievisie warmte en biomassa-installaties (Milieudefensie)
(06-11-2020)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Brandbrief inzake subsidie peuteropvang Zutphen (o.a. Kindernet Holding)
(10-11-2020 / Jeugd / 177354)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
11Brandbrief Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming (LNBBB)
(03-11-2020 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 177017)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
12Stop de bezuiniging op peuterspeelgroepen Graafschap bibliotheek en Yunio
(05-11-2020 / Jeugd / 177113)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
13Brief Oneens met totaalverbod op afsteken vuurwerk tijdens de jaarwisseling (SVNC)
(10-11-2020 / Veiligheid / 177287)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
14Verslagen van de twee Webinars 'Toekomst voor de Gelderse Boer'
(13-11-2020)
De verslagen kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
1520201106 Stand van zaken COVID-19 (VNOG)
(06-11-2020 / Veiligheid / 177313)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
16Manifest Toegankelijke Politiek (Provincie Gelderland)
(18-11-2020 / Bestuursondersteuning / 177900)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verzoek respecteren gunningen van 2020 in 2021
(20-10-2020 / Veiligheid / 175856)
De brief voor een schriftelijke reactie aan afzender in handen van het college stellen. De antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.
02Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Kerkhofweg 10 (Riphagen)
(05-11-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 160611)
Het college vragen deze zienswijze te beantwoorden, zoals gebruikelijk is. Wanneer vaststelling van het bestemmingsplan aan de orde is, kan de raad kennisnemen van de beantwoording van het college en een besluit nemen over het definitieve bestemmingsplan.
03Geluid- en beeldhinder vliegtuig ph-dty
(27-10-2020 / Vergunningen & Handhaving / 176517)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. De antwoordbrief ter inzage leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kerkhofweg 10 Zutphen
(28-10-2020 / Vergunningen & Handhaving / 160611)
De zienswijzen ter afdoening in handen van het college te stellen. De zienswijzen en de reactie daarop verwerken in het betreffende definitieve bestemmingsplan.
02Motie zonder Raadsvoorstel - Huishoudelijke ondersteuning (gemeente Montferland)
(10-11-2020)
Deze motie kan t.z.t. desgewenst betrokken worden bij de behandeling van het voorstel van het college over huishoudelijke zorg in de gemeente Zutphen.
03Goede ondersteuning sterke democratie (Advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur)
(05-11-2020 / Bestuursondersteuning / 177067)
Kennisnemen van het advies en desgewenst, tegelijk met het advies van de interim-griffier, agenderen voor een vergadering van het Presidium.
04Brief over het onder de grond brengen van de hoogspanningskabels (verkabeling) (Zutphen Ontspant)
(17-11-2020 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 177896)
De raad kan de brief desgewenst betrekken bij het Forum over (de motie) Hoogspanning ondergronds dat naar verwachting op korte termijn wordt georganiseerd.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 14 december 2020de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek