Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 14 december 2015

BESLUIT
Griffienummer: 2015-0193

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 30 november 2015;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Jaarverslag 2014 Stichting Zutphen Steunt Nicaragua
(26-11-2015 / KC/PBI / 59627)
Het jaarverslag 2014 van de Stichting Zutphen Steunt Nicaragua kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden 1e helft 2015
(19-11-2015 / KC/PBI / 73217)
Deze brief voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Motie: Handhaven mogelijkheid instellen rekenkamercommissie
(26-11-2015)
Deze Motie ter afdoening in handen van het College stellen.
02zienswijze op Ontwerpbestemmingsplan “Geluidverkaveling industrieterrein De Mars” en “Zonebeheerplan"
(25-11-2015 / KC/Omg / 60353 en 70428)
Deze zienswijzen ter afdoening in handen van het College stellen.
03zienswijze Geluidverkavelingsbestemmingsplan De Mars
(25-11-2015 / KC/Omg / 70428)
Deze zienswijzen ter afdoening in handen van het College stellen.
04Veilig gebruik SUWInet
(20-11-2015 / BV/I&A / 65530)
Deze brief ter afdoening in handen van het College stellen.
05Zienswijze Zonebeheerplan inzake ontwerp-bestemmingsplan Geluidverkaveling industrieterrein De Mars en Zonebeheerplan
(20-11-2015 / KC/Omg / 60353)
Deze zienswijzen ter afdoening in handen van het college stellen.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 14 december 2015de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek