Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 13 maart 2017

BESLUIT
Griffienummer: 2017-0020

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 13 februari 2017;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen inzake bewegwijzering op De Mars
(20-01-2017 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 97099)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen inzake zorgen over directe omgeving Gideonmonument na verkoop Stedelijk museum
(26-01-2017 / Grondzaken en Vastgoed / 97408)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Motie vreemd Zwaar vuurwerk
(14-02-2017)
De motie vreemd Zwaar vuurwerk van de gemeente Oostzaan kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Actie IkPas, 30 of 40 dagen zonder alcohol
(07-02-2017 / Maatschappelijke zaken / 98239)
Voor kennisgeving aannemen.
05Dementie in Theater; rondtrekkend muziektheater programma over omgaan met dementie
(07-02-2017)
Voor kennisgeving aannemen.
06Intentieverklaring Bomenverdrag, Stichting Nationale Boomfeestdag
(22-02-2017 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 99199)
Voor kennisgeving aannemen.
07Nieuwsbrief Hanzesteden Marketing - februari
(21-02-2017)
Voor kennisgeving aannemen.
08Arseen in de lucht
(28-02-2017)
brief voor kennisgeving aannemen
09Oproep legalisering thuisteelt medicinale cannabis
(28-02-2017)
brief voor kennisgeving aannemen

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Ontwikkelingen rondom aanleg glasvezel in het buitengebied
(09-02-2017 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 98420)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. De reactie van het college ter inzage leggen voor het Forum/raad.
02Prijsvraag Maak Gelderland Mooier
(14-02-2017)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen.
03Zienswijze mbt omgevingsvergunning voor plaatsing kunstwerk de Badende dame
(09-02-2017 / Vergunningen & Handhaving / 96055)
De zienswijzen ter afdoening in handen van het college stellen. De antwoordbrief van het college ter inzage leggen voor Forum en Raad.
04Zienswijze met betrekking tot inspraak - Ontwerpbesluit Dennendijk 2a en 2b
(28-02-2017 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 94820)
De zienswijzen ter afdoening in handen van het college stellen. De antwoordbrief van het college ter inzage leggen voor Forum en Raad.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Extra inzet voor kinderen die opgroeien in huishoudens met weinig geld.
(14-02-2017 / Maatschappelijke zaken / 98682)
Het college verzoeken een memo te schrijven waarin wordt aangegeven wat al wordt gedaan aan armoedebestrijding onder kinderen, hoe de betreffende extra gelden aanvullend worden ingezet ter bestrijding van armoede onder kinderen in de zin van welke extra activiteiten en/of voorzieningen opgezet worden van het extra geld dat de gemeente Zutphen in 2017 en volgende jaren ontvangt voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Dit memo ter inzage leggen voor Forum en Raad.
02Presentatie onderzoek RKC BBLM Functioneren Het Plein
(21-02-2017 / 99115)
Het college verzoeken schriftelijk haar bevindingen te geven op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport en deze toe te sturen aan de raad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 13 maart 2017de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek