Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 13 juli 2020

BESLUIT
Griffienummer: 2020-0046

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 19 juni 2020;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen met betrekking tot de voormalige Meisjes Vakschool
D66
(07-05-2020 / Programma's Projecten Processen / 165105)
Kennisnemen van de beantwoording.
02Stand van zaken COVID-19 (VNOG)
(19-05-2020 / Veiligheid / 163340)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Coronacrisis: Coronabesmettingen VION-vestiging Groenlo
(26-05-2020 / Veiligheid / 166120)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Motie betreffende: Regionale Energiestrategie (RES) behorende bij raadsvoorstel ‘Uitgangspunten Regionale Energiestrategie’ (2020-018) (Gemeente Peel en Maas)
(26-05-2020)
De motie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Hinderlijke hoogfrequentie pieptonen (steen- en kattenverjagers)
(19-05-2020)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Lokale overheid vernieuwd
(19-05-2020)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Consultatie Wet Deelgezag
(19-05-2020)
De informatie kan voor kennisgeving aangenomen.
08Straatnamen in wijk Leesten
(19-05-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 165938)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Verenigde Naties 75 jaar in 2020
(26-05-2020)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Bezwaarbrief 5G
(08-06-2020)
De brief voor kennisgeving aannemen.
11Corona; verzoek om regeling gemeentelijke belastingen om kosten te dekken
(28-05-2020 / Control / 166464)
De brief voor kennisgeving aannemen.
12Jaarverslag: wat heeft Muzehof in 2019 betekend?
(04-06-2020)
De brief voor kennisgeving aannemen.
13Muzehof weer beetje open
(29-05-2020)
De brief voor kennisgeving aannemen.
14Reactie op de jaarstukken 2019 VNOG (gemeenteraad Hattem)
(29-05-2020 / Veiligheid / 163557)
De brief voor kennisgeving aannemen.
15Brief Regionale Energie Strategie (Sportvisserij Oost-Nederland)
(29-05-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 161284)
De brief voor kennisgeving aannemen.
16Verzoek om contact inzake project Stralingsbewust Wonen
(02-06-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 166724)
De brief voor kennisgeving aannemen.
17Zienswijze op voorkeurstraject F348 (Cumela Nederland)
(04-06-2020 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 167027)
De brief voor kennisgeving aannemen.
18Brief stand van zaken COVID-19 (VNOG)
(05-06-2020 / Veiligheid / 161982)
De brief voor kennisgeving aannemen.
19Motie afschaffen verhuurderheffing (gemeente Brunssum)
(05-06-2020)
De brief voor kennisgeving aannemen.
20Rapport ‘Hindernisbaan zonder finish’, een onderzoek naar de toegang tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen
(12-06-2020 / Bestuursondersteuning / 167427)
De brief voor kennisgeving aannemen.
21Motie afschaffen verhuurdersheffing (gemeente Kerkrade)
(12-06-2020)
De brief voor kennisgeving aannemen.
22Verzoek versterken financiële inkomenspositie studenten met functiebeperking
(12-06-2020 / Maatschappelijke zaken / 167526)
De brief voor kennisgeving aannemen.
23Maak iedere (fiets)toerist blij met meer toiletten erbij!
(12-06-2020)
De brief voor kennisgeving aannemen.
24Brief aan Tweede Kamer over uitrol 5G
(27-05-2020 / Maatschappelijke zaken / 166416)
De brief voor kennisgeving aannemen.
25Brieven 5G
(09-06-2020 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 163786)
De brief voor kennisgeving aannemen. (Mevrouw Bosveld heeft hierover ingesproken in de raadsvergadering van 8 juni 2020)
26Brief Uitrol 5G
(09-06-2020 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 167366)
De brief voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Onderzoek Vispoortplein 16 (St. Oude HBS)
(20-05-2020 / Programma's Projecten Processen / 146106)
Desgewenst betrekken bij besluitvorming over de motie Behoud voormalige meisjesvakschool op 8 juni 2020.
02Aanbieding rekenkamerbrief kaderstelling Jeugdzorg en workshop kaderstellen raadsleden 2020Rekenkamer
(12-06-2020 / Jeugd / 167546)
Deze brief wordt behandeld in een Forum (ws 30 juni 2020) tezamen met de evaluatie van het vorige Jeugdbeleidsplan en de rijkwijdte van de jeugdwet.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 13 juli 2020de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek