Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 13 januari 2014

BESLUIT
Griffienummer: 2013-0187

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 16 december 2013;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over aanbestedingen binnen gemeente Zutphen
(21-10-2013 / Griffie / 6715)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Reactie na stoppen van gemeente en Bron Solar en verzoek om heroverweging
(09-12-2013 / P&P / 11462)
Het college heeft met Bron Solar onderhandeld over de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen, maar daarbij is geen overeenstemming bereikt. Deze brief is aan de raad gestuurd om nogmaals aandacht voor de zaak te vragen en kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
03Vergaderschema Algemeen Bestuur GGD 2014 en planning begroting 2015
(13-12-2013 / KC/PBI / 11800)
Deze brief van het dagelijks bestuur van de GGD kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Rondzendmotie aparte goederenspoorlijn
(18-12-2013 / Griffie)
Deze 'rondzendmotie' kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Rapport Gelders financieel toezicht
(09-12-2013 / Dir/Control / 11309)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Nieuw Zwembad - Akwaak Acquisitie B.V.
(13-12-2013 / KC/Omg / 11236)
Deze zienswijze moet door het college worden betrokken bij de verdere voorbereiding van het bestemmingsplan. De raad ziet de reacties op ingediende zienswijzen terug in de zienswijzennota die later deel uitmaakt van de stukken rond een door de raad te behandelen bestemmingsplan. Het stuk dient daarom ter afdoening in handen van het college te worden gesteld.
02Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Nieuw Zwembad - Boekel De Nerée
(13-12-2013 / KC/Omg / 11241)
Deze zienswijze moet door het college worden betrokken bij de verdere voorbereiding van het bestemmingsplan. De raad ziet de reacties op ingediende zienswijzen terug in de zienswijzennota die later deel uitmaakt van de stukken rond een door de raad te behandelen bestemmingsplan. Het stuk dient daarom ter afdoening in handen van het college te worden gesteld.
03Zienswijze op ontwerpstructuurvisie Middengebied IJsselsprong
(13-12-2013 / P&P / 11799)
Deze zienswijze moet door het college worden betrokken bij de verdere voorbereiding van de structuurvisie. Het stuk dient daarom ter afdoening in handen van het college te worden gesteld.
04Verzoek om gesprek over inbedding van GGZ-preventie binnen Sociaal Domein
(13-12-2013 / P&P / 11815)
Deze brief kan in handen van het college worden gesteld, zodat hij kan worden betrokken bij de verdere voorbereiding op de transities in het sociale domein.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 13 januari 2014de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek