Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 13 februari 2017

BESLUIT
Griffienummer: 2017-0015

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 30 januari 2017;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Motie van de raad van De Gemeente Tiel over de tijdige beschikbaarheid van de SVB cijfers en de invloed hiervan op de accountsverklaring bij jaarrekening
(02-02-2017)
De stukken kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Manifest ondernemingsraden sw bedrijven
(01-02-2017 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 97502)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Informeren Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit
(01-02-2017 / Maatschappelijke zaken / 97661)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Afschrift van memo inzake beantwoording vraag m.b.t. aanpak draagvlakonderzoek windmolens De Mars/Twentekanaal
(03-02-2017)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Isolatiesubsidie met terugwerkende kracht
(18-01-2017 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 97024)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. De antwoordbrief ter inzage leggen voor het forum.
02Beoordeling financiele positie 2017 Gemeente Zutphen
(27-01-2017 / Control / 75829)
De brief ter afdoening in handen stellen van de auditcommissie

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01GGD NOG Uitgangspuntennota 2018
(07-12-2016 / Maatschappelijke zaken / 94807)
Op 19 december2016 heeft de raad het college verzocht een concept zienswijze op te stellen en deze voor wensen en bedenkingen aan te bieden aan de raad. De opgestelde concept zienswijze staat op de agenda voor 13 februari 2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 13 februari 2017de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek