Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 13 december 2021

BESLUIT
Griffienummer: 2021-0117

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 11 november 2021;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Wijziging aanduiding Burgerbelang
(15-11-2021)
Kennisnemen van de brief van het centraal stembureau over wijziging van de aanduiding van de politieke groepering "Burgerbelang".
02Motie vreemd Borstonderzoek
(12-11-2021)
Kennisnemen van de aangenomen motie raad Lelystad over Borstonderzoek bij vrouwen.
03Brief met standpunten van Buurthuis De Hoven
(12-11-2021)
Kennis nemen van de standpunten van Buurthuis De Hoven ter verdere bespreking met raadsfracties en input voor een politiek café om 16 februari 2022 in de Hoven.
04Het benoemingsbesluit van dhr. A. Putker
(12-11-2021)
Het benoemingsbesluit van A. Putker kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05De toekomst vd toekomst-5G
(12-11-2021)
Kennisnemen van het geschrift "De toekomst vd toekomst-5G".
06informatiebeveiliging
(12-11-2021)
Kennisnemen van de brief van de rekenkamer over Informatiebeveiliging.
07Schriftelijke vragen over de (beperkte) ontsluiting Leesten Oost voor gemotoriseerd verkeer en voor korte termijn de overlast door bouwwerkzaamheden in deze wijk
ChristenUnie
(13-04-2021 / Werken / 186878)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
08Schriftelijke vragen over "Aanpak Eenzaamheid"
D66 en ChristenUnie
(14-10-2021)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
09Arbeidsmarkt jeugdzorg
(12-11-2021)
Kennisnemen van de brief over de arbeidsmarkt jeugdzorg.
10Ondernemersmanifest Gemeenteraadsverkiezingen 2022
(19-11-2021)
Kennisnemen van de Ondernemersmanifest Gemeenteraadsverkiezingen 2022.
11Achtpuntenplan Slow Food
(19-11-2021)
Kennisnemen van het achtpuntenplan van Slow Food Nederland.
12Rapport Van der Jagt / Van Arkel VNOG
(19-11-2021)
Kennisnemen van het het rapport Van der Jagt / Van Arkel VNOG.
13Nieuwsledenbrief Coronacrisis nr. 37
(19-11-2021)
Kennisnemen van de VNG-Nieuwsledenbrief Coronacrisis nr. 37.
14Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
(19-11-2021)
Kennisnemen van de Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 13 december 2021de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek