Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 12 september 2022

BESLUIT
Griffienummer: 2022-0075

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 18 augustus 2022;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over Imkerij de Raat
Burgerbelang
(10-03-2022 / Maatschappelijke zaken / 319323)
De antwoordbrief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen over het dompelen van ganzeneieren in maïsolie
Partij voor de Dieren
(15-04-2022 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 336069 )
De antwoordbrief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Schriftelijke vragen tijdelijke aanstelling bestuurder Gelre ziekenhuis
SP
(28-06-2022 / Bestuursondersteuning / 375110)
De mondelinge beantwoording van wethouder Bloem in de raad van 4 juli 2022 is voor kennisgeving aangenomen.
04Nieuwsbrief juni 2022 (Cleantech Regio)
(22-06-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Cleantech Regio Raadsupdate juni 2022 (Regio Stedendriehoek)
(05-07-2022)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Benoemingsbesluit en kennisgeving E. Yildirim
(24-06-2022)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Benoemingsbesluit en kennisgeving raadslid Bouma
(16-06-2022)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Schriftelijke vragen over Woonsituatie appartementencomplex Tichelkuilen
CDA, PvdA, Stadspartij en Kies Bewust Lokaal
(17-06-2022 / Veiligheid / 371422)
De antwoordbrief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Brief aanbieding rapport toekomstbestendige Gelderse Veren 2022 (VNG Gelderland)
(22-06-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Grensoverschrijdend en bedreigende politici en journalisten (#meevolutionair)
(22-06-2022)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
11Kosten Berkelmilieu en zwerfvuil (D. van Randen)
(14-07-2022 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 385008)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
12Motie over stikstofaanpak (gemeente De Wolden)
(20-07-2022)
De motie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
135 G antennes gekoppeld aan hoogspanningsmast (Zutphen Ontspant)
(26-07-2022 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 392600)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
14Brief Van Hoogspanning naar Ontspanning voor B&W Zutphen?
(26-07-2022)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
15Conceptprogrammabegroting; zienswijze gemeenteraad (gemeente Voorst)
(22-06-2022 / Veiligheid / 332375)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
16Brief beantwoording zienswijzen en meerjarenbegroting 2023-2026 (Vervoerscentrale Stedendriehoek/PlusOV)
(14-07-2022 / Control / 333099)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
17Ledenbrief - Handreiking Leegstand te lijf 2.0 'Woningen en agrarisch vastgoed' (VNG)
(22-06-2022)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
18Ons Huis in 2021: Bouwen aan veerkracht; het jaarverslag (Woningstichting Ons Huis)
(22-06-2022 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 372602)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
19Wat heeft Muzehof bereikt in 2021? Jaarverslag!
(30-06-2022 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 301934)
Het jaarverslag kan voor kennisgeving worden aangenomen.
20Verzoek om onderzoek in Zutphen
(26-07-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
21Kostendelersnorm onder de 27 jaar
(19-08-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
22handelingsperspectief wind op en rondom de Veluwe- res regio
(19-08-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
23Publicatie RDA zienswijze "Dilemma's in de Wildopvang"
(19-08-2022)
Kennis nemen van de publicatie zienswijze "Dilemma's in de Wildopvang".
24Zienswijze Windpark IJsselwind Zutphen
(19-08-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
25Ledenbrief over ontwikkelingen asielopvang en vluchtelingen
(19-08-2022)
De ledenbrief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
26Motie Stikstofaanpak
(19-08-2022)
Kennisnemen van de motie.
27VNG-brief over Stikstofaanpak
(19-08-2022)
De ledenbrief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
28Motie Stikstof
(19-08-2022)
Kennisnemen van de motie.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Voorstel derde begrotingswijziging 2023 (GGD NOG)
(15-07-2022 / Maatschappelijke zaken / 386430)
Het college desgewenst verzoeken een zienswijze voor te bereiden.
02bezwaarschrift Snippergroenstrook
(19-08-2022)
Bezwaarschrift afdoen via college.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Bestemmingsplan Kattenhaven (Het Kattenhaven Collectief)
(22-06-2022 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 301220)
De informatie is beschikbaar gesteld voor het Forum van 20 juni 2022 en door fracties desgewenst bij de bespreking betrokken.
02Ledenbrief over generiek functieprofiel voor de griffier
(19-08-2022)
In handen stellen van de werkgeverscommissie Griffie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 12 september 2022de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek