Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 12 september 2016

BESLUIT
Griffienummer: 2016-0106

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 29 augustus 2016;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Wijzigingen in samenwerking met VVN
(13-07-2016)
brief voor kennisgeving aannemen.
02Concept-verslag vergadering AB GGD d.d. 07-07-2016
(12-07-2016 / Maatschappelijke zaken / 87239)
het verslag kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03vaststellen begroting 2017
(13-07-2016 / Administratie / 83475)
Eind mei 2016 is de concept begroting ontvangen. De raad heeft besloten daarop geen zienswijze in te dienen. De door het bestuur van Tribuut vastgestelde begroting kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Motie oproep gratis ter beschikking stellen Verklaring omtrent Gedrag voor vrijwilligers
(20-07-2016 / Maatschappelijke zaken)
De motie en begeleidende mail voor kennisgeving aannemen.
05Motie ter bescherming van gemeentelijke autonomie belastingheffing
(20-07-2016)
De motie en begeleidende mail kunnen voor kennisgeving worden aangenomen?
06Toezending begroting 2017
(14-07-2016 / Control / 87383)
In april 2016 is de concept begroting ontvangen. De raad heeft besloten daarop een zienswijze in te dienen. De door het AB van Het Plein ongewijzigd vastgestelde begroting kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Informeren over afronding van jaarrekeningcontrole 2015
(21-07-2016 / Control / 86196)
brief voor kennisgeving aannemen en in handen stellen van de Auditcommissie
08Motie inzake ter beschikking stellen Verklaring omtrent Gedrag voor vrijwilligers
(27-07-2016 / Maatschappelijke zaken)
De motie en begeleidende mail kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
09Tussentijdse rapportage Sisa-bijlage 2015
(26-07-2016 / Control / 87781)
Brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Verklaring GGD arts kattenverjager
(02-08-2016 / Vergunning en Handhaving)
brief kan voor kennisgeving worden aangenomen
11Verzoek tot eervol ontslag medewerker Griffie
(27-07-2016 / HRM / 87967)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen. Het verzoek tot ontslag is door de griffier afgehandeld.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verzoek om afschaffen zwarte kratje voor inzameling glas
(12-08-2016 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 88707)
Het stuk ter beantwoording in handen van het college te stellen. De antwoordbrief van het college ter inzage te leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Rapport Rekenkamercommissie DagbestedingRekenkamer
(07-07-2016 / Griffie / 86945)
De Rekenkamercommissie verzoeken om het onderzoeksrapport te presenteren in het Forum.
02Regionaal risicoprofiel en beleidsplan
(21-07-2016 / Veiligheid / 87899)
Agenderen voor bespreking in het Forum en het college te verzoeken hiervoor een gespreksnotitie voor te bereiden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 12 september 2016de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek