Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 12 maart 2018

BESLUIT
Griffienummer: 2018-0018

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 12 februari 2018;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Realisatie Buurthuis de Hoven
(06-02-2018 / Programma's Projecten Processen / 103690)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02In Tweede Kamer aangenomen: Moties voor verlaging decentrale bijdrage aangenomen!
(06-02-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
03Open Brief Humanistisch Verbond en humanistische partners over inclusieve samenleving
(06-02-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
04Tafel van 12 - Veiligheid, integrale aanpak in samenwerking met alle betrokkenen
(06-02-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
05Nederlandse les geven aan nieuwkomers…Duconve kan het wel!!
(06-02-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Stop de verwoestijning van Nederland
(16-02-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Adviesbrief bij Boardletter 2017Auditcommissie
(20-02-2018 / Control / 117022)
Het advies van de Auditcommissie kan voor kennisgeving worden aangenomen. Dit advies hangt samen met de Boardletter, nummer A08 op de lijst ingekomen stukken van 12 maart 2018.
08Boardletter 2017 (2)
(20-02-2018 / Control / 117022)
De Boardletter kan voor kennisgeving worden aangenomen. Deze Boardletter hangt samen met het advies van de Auditcommissie, nummer A07 op de lijst ingekomen stukken van 12 maart 2018. Ook het college heeft ter zake advies gegeven, zie de lijst ter inzage liggende stukken van 12 maart 2018 collegestuk nr 02.
09Gemeenteraad & Right to Challenge
(14-02-2018)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Concept jaarverslag met aanbiedingsbrief 2017
(27-02-2018 / Control / 118755)
Het jaarverslag van Tribuut kan voor kennisgeving worden aangenomen.
11Week voor de Gezonde Jeugd
(01-03-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
12Schriftelijke vragen inzake nieuwe ontwikkelingen Lelystad Airport > “wachtgebieden” Zutphen”
(07-12-2017 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 114553)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
13Schriftelijke vragen over het bruggetje aan het Kerkpad Warnsveld
(24-01-2018 / Werken / 117152)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Tribuut: gewijzigde begroting 2018 en kadernota Tribuut
(06-02-2018 / Control / 117614)
Deze brief kan ter afdoening in handen worden gesteld van het college, zodat kan worden bekeken of er aanleiding is voor een reactie.
02Financieel toezicht 2018
(31-01-2018 / Bestuursondersteuning / 114864)
Ter afdoening in handen van de Auditcommissie gesteld. Deze brief is door de Auditcommissie behandeld op 19 februari 2018. Het advies van de Auditcommissie staat geregistreerd op de lijst ingekomen stukken van 12 maart 2018 rubriek A nummer 10.
03Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan 'Leesten, le herziening', gemeente Zutphen
(09-02-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 98876)
Ter afdoening in handen van het college stellen.
04Klacht serviceverlening website gemeenteraad
(15-02-2018 / Bestuursondersteuning / 118061)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen.
05Wet Energie Transitie
(13-02-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 117825)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. De antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Concept begroting met aanbiedingsbrief 2019
(27-02-2018 / Control / 118756)
De stukken in handen van het college leggen om al dan geen zienswijzen op de concept begroting in te dienen. De reactie aan Tribuut om al dan geen zienswijzen in te dienen aan de raad ter besluitvorming voorleggen.
02Adviesbrief n.a.v. Financieel toezicht 2018Auditcommissie
(27-02-2018 / Control / 118767)
Dit advies heeft betrekking op brief die staat op de lijst ingekomen stukken van 12 maart 2018 rubriek C nummer 02. Voorgesteld wordt het advies van de Auditcommissie over te nemen en het college verzoeken de geadviseerde actiepunten uit te voeren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 12 maart 2018de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek