Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 12 juli 2021

BESLUIT
Griffienummer: 2021-0054

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 26 mei 2021;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01 Brief Waar gaat uw partij voor kiezen in 2022
(28-05-2021)
Kennis nemen van de brief met brochure
02Bestemmingsplan Kattenhavestraat
(28-05-2021 / Griffie)
Deze inspreekreactie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Verkeersveiligheid gemeente Zutphen
(28-05-2021 / Griffie)
De insrpeekreactie van de heer Jaspers kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Brief Cleantech Regio over Woondeal Apeldoorn, Deventer en Zwolle
(28-05-2021)
Het bericht kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Brief windturbines Eefde West aan gemeenteraad Zutphen
(28-05-2021 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 189279)
Kennis nemen van de brief.
06Brief aan Min. van Financiën met oproep aandacht banken-problematiek cannabis-sector
(28-05-2021)
Kennis nemen van de brief.
07Moties gemeenteraad Vaals
(04-06-2021)
Kennisnemen van de moties van de gemeente Vaals.
08Motie minimumloon
(04-06-2021)
Kennisnemen van de motie van de gemeente Maasgouw.
09Gemeentelijk beleid, bewegen, ontmoeten, spelen en sport
(07-06-2021 / Griffie)
De brief voor kennisgeving aannemen.
10Input voor verkiezingsprogramma 2022- Sociale coöperatie
(11-06-2021)
Kennis nemen van de brief.
11Arbitrage jeugd en afspraken rijk–VNG
(11-06-2021)
Kennis nemen van de VNG-ledenbrief over Arbitrage jeugd en afspraken rijk–VNG.
12Informatieflyer - Commissie Mijnbouwschade
(11-06-2021)
Kennis nemen van de Informatieflyer - Commissie Mijnbouwschade.
13Lijst met deskundigen RF-EMV (zenderstraling)
(11-06-2021)
Kennisnemen van de lijst met deskundigen RF-EMV (zenderstraling)
14Schriftelijke vragen over ondersteuning en toezeggingen aan de culturele sector
ChristenUnie
(19-02-2021)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
15Schriftelijke vragen over toekomst ziekenhuis in Zutphen
SP
(06-04-2021 / Maatschappelijke zaken / 186581)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
16Schriftelijke vragen over wachtlijsten kinderen in psychische noodsituaties
ChristenUnie
(08-04-2021 / Jeugd / 186720)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
17Schriftelijke vragen over besteding middelen minimabeleid 2020
GroenLinks en PvdA
(13-04-2021 / Maatschappelijke zaken / 186877)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
18Schriftelijke vragen over Fietsveiligheid Rijkenhage
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld
(28-04-2021 / Veiligheid / 187878)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
19Input voorverkiezingsprogramma- retail
(11-06-2021)
Kennis nemen van de brief.
20Brochure tien haalbare duurzame doelen voor Gelderse gemeenten
(16-06-2021)
Kennis nemen van de brochure tien haalbare duurzame doelen voor Gelderse gemeenten.
21Spiekkaarten RES
(12-05-2021 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 186166)
Kennis te nemen van spiekkaarten ter beoordeling van de RES 1.0
22Motie Krimpen aan den IJssel inzake borstonderzoek
(18-06-2021)
Kennisnemen van de motie van Krimpen aan den IJssel inzake borstonderzoek
23motie Nederweert inzake Borstonderzoek Vrouwen
(18-06-2021)
Kennis nemen van de motie van Nederweert inzake Borstonderzoek Vrouwen.
24Nieuwe voortgangsnotitie Actiecomité Raden in Verzet
(18-06-2021)
Kennis nemen van de voortgangsnotitie Actiecomité Raden in Verzet.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Brief lidmaatschap LVLB behorend bij bestuursbesluit Tribuut
(28-05-2021)
De stukken in handen van het college leggen om al dan niet een voorstel aan de raad te doen.
02Forensenbelasting
(07-05-2021 / Control / 188274)
In handen van het college stellen en de raad kennis te laten nemen van de beantwoording.
03Vlaggen in onze gemeente
(04-06-2021)
In handen stellen van het college en de raad in kennis stellen van de beantwoording.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 12 juli 2021de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek