Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 12 januari 2015

BESLUIT
Griffienummer: 2014-0182

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 15 december 2014;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen inzake kwaliteit en impact AZC
(16-10-2014 / P&P / 43122)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen inzake AZC en verzoek om feitenrelaas
(20-10-2014 / P&P / 43435)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Attenderen op televisieprogramma Tegenlicht
(02-12-2014 / Griffie / -)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Jaarverslag Hospice Zutphen 2013
(09-12-2014 / KC/PBI / 48828 )
Het jaarverslag kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Informatie over de betekenis van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen
(12-12-2014 / P&P / 49060)
De raad kan kennis nemen van de wettelijke wijzigingen en deze kennis betrekken bij de binnenkort verwachte Nota verbonden partijen.
06Besluit benoeming tot lid gemeenteraad van G.J.H. Pelgrim
(18-12-2014 / Griffie / 49304)
Deze brief, het afschrift van het besluit en de kennisgeving van de benoeming kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Inzet bij aanpak hoogspanningsmasten
(01-12-2014 / KC/Omg / 48338)
Deze brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld. De antwoordbrief van het college is toegevoegd.
02Dringend verzoek tot invoering burgerfiltersysteem bij uithuisplaatsingen
(25-11-2014 / P&P / 48644)
De raad kan kennis nemen van het verzoek en het college vragen inhoudelijk richting de briefschrijver op het verzoek te reageren en deze verzonden antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.
03Vragen mbt oprichting Stichting Zutphen Promotie
(15-12-2014 / KC/PBI / 49123)
Ter afdoening in handen van het college stellen.
04Bezwaar tegen Verordening reclamebelasting
(16-12-2014 / BV/Ondersteuning / 49193)
Het bericht kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. Er is geen bezwaar mogelijk tegen het al dan niet agenderen van onderwerpen. Voor wat betreft de gestelde vragen kan het bericht ter afdoening in handen van het college worden gesteld.
05Advies Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid
(11-12-2014 / P&P / 49145)
Het stuk kan ter afdoening in handen worden gesteld van de burgemeester, zodat het kan worden betrokken bij het opstellen van het nieuw op te stellen lokaal veiligheidsbeleid dat eind 2015 aan de raad wordt voorgelegd.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 12 januari 2015de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek