Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 12 februari 2018

BESLUIT
Griffienummer: 2018-0012

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 29 januari 2018;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen inzake tarieven voor zorgaanbieders huishoudelijke hulp
(16-01-2018 / Maatschappelijke zaken / 116478)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Lokale dierenhulp is belangrijk voor dier én mens
(24-01-2018)
stukken voor kennisgeving aannemen
03Uitnodiging - Belangrijk voor uw politiek en een groene gezonde toekomst
(26-01-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Gemeentebezoek van de Commissaris van de Koning
(31-01-2018 / Bestuursondersteuning / 109790)
voor kennisgeving aannemen
05Neutrale Campagne Raadplegend Referendum
(23-01-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01CODE ROOD in de Waterstraat
(02-02-2018 / Veiligheid / 117493)
brief ter afdoening in handen stellen van het college en de reactiebrief van het college ter inzage leggen voor het Forum

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Urgente punten voor het collegeprogramma
(30-01-2018)
Deze informatie kan door de partijen worden meegenomen bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's voor aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 12 februari 2018de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek