Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 11 september 2017

BESLUIT
Griffienummer: 2017-0103

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 28 augustus 2017;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Advies Zorg voor samenhangende zorg
(27-06-2017 / Maatschappelijke zaken / 106049)
Dit advies kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Reactie DB afdronk gespreksronde regio Stedendriehoek ikv Sterk Bestuur
(29-06-2017 / Programma's Projecten Processen / 106333)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Bouwstenen lokaal sportbeleid voor politieke partijen
(29-06-2017)
Dit schrijven kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Controleverklaring bij de jaarrekening 2016
(27-06-2017 / Control / 99871)
brief voor kennisgeving aannemen
05Welzijnsmanifest voor ouderen (Gemeenteraadsverkiezingen 2018)
(29-06-2017)
de brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Helpdesk verkiezingsprogramma's gemeenten Gelders Enegerieakkord
(29-06-2017)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07De participatiesamenleving onder druk?
(05-07-2017)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Bouwstenen voor de raadsverkiezingen van 2018
(05-07-2017)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Basisnet Spoor overschrijding risicoplafonds in Oost-Nederland
(04-07-2017)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Subsidieaanbeveling 2018 voor de subsidieverlening aan o.a. muziekverenigingen
(04-07-2017 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 106472)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
11Maatregelen overlast houtrook van Longfonds
(11-07-2017 / Vergunningen & Handhaving / 106783)
de documenten voor kennisgeving aannemen.
12De kracht van buitenspelen
(12-07-2017)
brief voor kennisgeving aannemen.
13Monitoring aanpak verward Schakelteam Personen met verward gedrag gedrag
(12-07-2017 / Maatschappelijke zaken / 106980)
Brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
14Zwarte Cross
(13-07-2017 / Veiligheid / 107130)
De mail voor kennisgeving aannemen.
15Gewijzigde berekeningswijze Tribuut Belastingcentrum
(12-07-2017 / Control / 101831)
Brief voor kennisgeving aannemen.
16Compliment IJsselkade
(18-07-2017 / Programma's Projecten Processen / 107246)
voor kennisgeving aannemen
17Taalvrijwilligers halen anderstaligen uit achterstandspositie
(18-07-2017)
mail en bijlage voor kennisgeving aannemen
18Publieksversie Jaarverslag 2016
(18-07-2017 / Programma's Projecten Processen / 107464)
Jaarverslag voor kennisgeving aannemen.
19De Staat van de Gemeenten 2017
(19-07-2017)
voor kennisgeving aannemen
20Kwartaalbrief actuele ontwikkelingen sociaal domein
(19-07-2017 / Maatschappelijke zaken / 105469)
Voor kennisgeving aannemen
21Nieuwsbrief Mobility Scouts (1)
(23-08-2017)
De nieuwsbrief voor kennisgeving aannemen.
22Verzoeken veiligheid privacygevoelige gegevens bij zorgaanvragen
(22-08-2017 / Bestuursondersteuning / 108262)
De stukken (brief en antwoordbrief van het college) voor kennisgeving aannemen. Desgewenst kunnen raadsleden individueel reageren op de door de vragensteller gestelde vragen.
23Windenergie en idem turbines
(30-08-2017)
stukken voor kennisgeving aannemen
24"We bundelen onze krachten voor kind en gezin"
(31-08-2017)
voor kennisgeving aannemen
25Schriftelijke vragen over de Noorderhaven
(31-07-2017 / Programma's Projecten Processen / 108018)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
26Schriftelijke vragen over onderhoud en schilderwerkzaamheden Oude IJsselbrug
(23-08-2017 / Programma's Projecten Processen / 109117)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Ontwerp bestemmingsplan Broederenklooster
(27-06-2017 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 97600)
De pro forma ingediende zienswijzen ter afdoening in handen van het college stellen. De reactie op deze brief wordt voor de raad zichtbaar via de zienswijzenota.
02Gevaarlijke verkeerssituaties bij de Lea Dasbergschool
(27-06-2017 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 106013)
Deze brief ter afdoening in handen van het college stellen. De antwoordbrief agenderen voor een Forumvergadering.
03Brandbrief huishoudelijke verzorging Zutphen
(30-06-2017 / Maatschappelijke zaken / 106375)
De brief ter beantwoording in handen van het college stellen. De antwoordbrief ter inzage leggen voor het Forum.
04David de Gorterpark Zutphen
(06-07-2017 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 106615)
De brief ter beantwoording in handen van het college stellen. De schriftelijke reactie van het college ter inzage leggen voor het Forum.
05Klacht functioneren CJG
(11-07-2017 / Bestuursondersteuning / 101751)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. De schriftelijke reactie van het college ter inzage leggen voor het Forum.
06Informatieverzoek Aanbestedingsprocedure Jeugdhulp, Welzijn en Zorgvervoer
(13-07-2017 / Control / 107146)
brief ter afdoening in handen stellen van het college.
07Verzoek vier maanden tijd voor haalbaarheidsstudie Vitensterrein
(22-08-2017 / Maatschappelijke zaken / 101873)
De stukken ter afdoening in handen stellen van het college en het college verzoeken een reactiebrief te sturen aan Het Dagelijks Bestaan. De reactiebrief van het college wordt ter inzage gelegd voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Handreiking energietransitie voor politieke partijen
(11-07-2017)
Deze informatie kan door de partijen worden meegenomen bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's voor aankomende gemeenteraadsverkiezingen.
02Inspiratie voor uw partijprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2018
(13-07-2017)
Deze informatie kan door de partijen worden meegenomen bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's voor aankomende gemeenteraadsverkiezingen.
03Handreikingen t.b.v. verkiezingsprogramma's
(18-07-2017)
Deze informatie kan door de partijen worden meegenomen bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's voor aankomende gemeenteraadsverkiezingen.
04Archeologie in uw verkiezingsprogramma
(15-08-2017 / Archeologie)
Deze informatie kan door de partijen worden meegenomen bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's voor aankomende gemeenteraadsverkiezingen.
05Eerlijke lokale lobby
(21-07-2017)
Deze informatie kan door de partijen worden meegenomen bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's voor aankomende gemeenteraadsverkiezingen.
06Ruimte voor positief jeugdbeleid en GR2018
(19-07-2017)
Deze informatie kan door de partijen worden meegenomen bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's voor aankomende gemeenteraadsverkiezingen.
07Inbreng FNV verkiezingsprogramma, tienpuntenplan FNV
(16-08-2017)
Deze informatie kan door de partijen worden meegenomen bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's voor aankomende gemeenteraadsverkiezingen.
08Energiebesparing in de huursector als onderwerp in uw verkiezingsprogramma
(16-08-2017)
Deze informatie kan door de partijen worden meegenomen bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's voor aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 11 september 2017de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek