Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 11 mei 2020

BESLUIT
Griffienummer: 2020-0033

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 17 april 2020;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Beleid opstelling Regionale Energiestrategie
(02-04-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 161284)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Stand van Zaken Actie #500kinderen Griekse Eilanden
(02-04-2020)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Afschrift brief werkwijze suppletie-uitkering (gemeente Beesel)
(03-04-2020)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Schriftelijke vragen over jeugdbescherming en jeugdreclassering
PvdA
(14-11-2019 / Maatschappelijke zaken / 154618)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
05Schriftelijke vragen over Mogelijke verhoging van de capaciteit van de Slibververwerking
Stadspartij
(05-02-2020 / Vergunningen & Handhaving / 159616)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
06Schriftelijke vragen met betrekking tot eventuele quarantainemaatregelen voor dak- en thuislozen
Burgerbelang
(17-03-2020 / Maatschappelijke zaken / 162226)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
07Huur velden W'Boys 2021
(07-04-2020 / Beheer en Onderhoud / 163372)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Brief Raad Stand van zaken corona-crisis
(07-04-2020 / Veiligheid / 163340)
Voor kennisgeving aannemen.
09Hout stoken tijdens de coronacrisis? Liever niet!
(09-04-2020 / Vergunningen & Handhaving / 163477)
Voor kennisgeving aannemen.
10Jaarstukken 2019 ODA
(08-04-2020 / Vergunningen & Handhaving / 163513)
Voor kennisgeving aannemen.
11Verzoek aandacht buurthuizen
(09-04-2020 / Maatschappelijke zaken / 163512)
Voor kennisgeving aannemen.
12Jaarstukken 2019 (GGD)
(15-04-2020 / Maatschappelijke zaken / 163797)
Voor kennisgeving aannemen.
13Brief 'RES, was dit nu echt nodig in deze tijden...'
(07-04-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 163241)
Voor kennisgeving aannemen.
14Wijziging notitie exploitatievergunning en nadere regels terrassen gemeente Zutphen 2020
(14-04-2020 / Veiligheid / 139112)
Voor kennisgeving aannemen.
15Permanente bewoning recreatie
(15-04-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 164598)
Voor kennisgeving aannemen.
16Nieuwsupdate RES - ruimte in tijdsschema's RES
(10-04-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 161284)
Voor kennisgeving aannemen.
17Brief Raad Uiten zorgen uitrol 5G-netwerk
(07-04-2020 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 163332)
Voor kennisgeving aannemen.
18Macht, waarschuwing voor alle scheidende ouders (ESZS)
(14-04-2020)
Voor kennisgeving aannemen.
19Begrotingscirculaire 2021 en Covid 19 gevolgen financeel toezicht op gemeenten (Provincie Gelderland)
(15-04-2020 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 163803 )
Voor kennisgeving aannemen.
20Klacht over gedrag bewoner Kerkpad
(16-04-2020 / 163877)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
21Corona update organisatie Nationale Boomfeestdag 2020
(23-04-2020)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
22Stop alle 5G activiteiten nu het democratisch proces stagneert!
(16-04-2020 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 163900)
De brief kan voor kennisgeving aangenomen.
23Brief Biomassa-installaties en de Warmtetransitievisie
(22-04-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 161514)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
24Brief (met bijlagen) aan alle gemeenten m.b.t. 5G
(23-04-2020)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
25Beleid opstelling Regionale Energiestrategie (RES)
(21-04-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 161284)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
26Gelderse Impact Monitor (De gevolgen van COVID-19 voor Gelderland)
(23-04-2020 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 162578)
De monitor kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Begroting 2021 en verzoek om zienswijze (ODA)
(08-04-2020 / Vergunningen & Handhaving / 163513)
In handen stellen van het college met het verzoek om een concept zienswijze op de voorgelegde begroting voor de raad voor te bereiden.
02Jaarrekening 2019 en kadernotitie en conceptbegroting 2021-2024
(09-04-2020 / Maatschappelijke zaken / 163566)
In handen stellen van het college met het verzoek om een concept zienswijze op de voorgelegde begroting voor de raad voor te bereiden.
03Voorlopige jaarstukken 2019, kaderbrief 2021-2024 en concept programmabegroting 2021-2024 (VNOG)
(10-04-2020 / Veiligheid / 163557)
In handen stellen van het college met het verzoek om een concept zienswijze op de voorgelegde begroting voor de raad voor te bereiden.
04Conceptprogrammabegroting 2021 (GGD)
(14-04-2020 / Maatschappelijke zaken / 163791)
In handen stellen van het college met het verzoek om een concept zienswijze op de voorgelegde begroting voor de raad voor te bereiden.
05Aanbieden concept Begroting 2020 (Regio Stedendriehoek)
(15-04-2020 / Bestuursondersteuning / 163853)
In handen stellen van het college met het verzoek om een concept zienswijze op de voorgelegde begroting voor de raad voor te bereiden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 11 mei 2020de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek