Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 11 maart 2019

BESLUIT
Griffienummer: 2019-0003

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 11 februari 2019;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen inzake Jongeren op de arbeidsmarkt
D66
(11-12-2018 / Maatschappelijke zaken / 133372)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Motie kinderpardon (gemeenteraad van Meierijstad)
(15-01-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
035G Space Appeal
(22-01-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
04Alliantie Kinderarmoede
(29-01-2019 / Maatschappelijke zaken / 135851)
De brief voor kennisgeving aannemen.
05Motie gemeente Maastricht inzake kinderpardon
(31-01-2019 / Jeugd / 135919)
De motie voor kennisgeving aannemen.
06Schriftelijke vragen over Gelijkschakeling eigen bijdrage Wmo
PvdA
(20-12-2018 / Maatschappelijke zaken / 133808)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
07Horecavisie / pilot verruiming sluitingstijden
(07-02-2019 / Veiligheid / 136666)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Routeplanner Right to Challenge
(15-01-2019 / Maatschappelijke zaken / 134970)
De brief in handen stellen van het college, zodat de kan worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de implementatie van de motie 'Het recht om de gemeente uit te dagen’ (2014-M0018).
02Zienswijze windturbines De Mars en ten noorden van Twentekanaal Zutphen
(29-01-2019 / Vergunningen & Handhaving / 132256/132257)
De brief in handen stellen van het college, zodat deze inhoudelijk kan worden beantwoord met daarbij het verzoek de antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Brief aan Solarfields betreffende zonnepark aan de Mettrayweg
(15-01-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 134987)
Kennis nemen van de brief en deze in handen stellen van het college met het verzoek hem te betrekken bij het proces van de plannen rond het ontwikkelen van het zonnepark aan de Mettrayweg.
02Boardletter 2018
(31-01-2019 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 135800)
In de Boardletter van de accountant staan de uitkomsten van de interim-controle, naar interne beheersingsomgeving en interne controle. Deze interim-controle vindt plaats in het kader van de jaarrekeningcontrole 2018. De adviesbrief van de Auditcommissie aan de raad is mede gebaseerd op de uitkomsten en bespreking van de bevindingen van de interim-controle (Auditcommissievergadering 17 januari 2019). Voorstel: In samenhang met adviesbrief Auditcommissie agenderen in het Forum, waarbij de accountant gevraagd wordt om de Boardletter te presenteren.
03Adviesbrief auditcie bij oa boardletter 2018Auditcommissie
(07-02-2019 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 135800)
Het voorstel van de Auditcommissie overnemen om de accountant te verzoeken de boardletter 2018 te laten presenteren in een Forum en in die vergadering ook de Auditcommissie zijn adviesbrief te laten toelichten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 11 maart 2019de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek