Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 11 april 2016

BESLUIT
Griffienummer: 2016-0034

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 14 maart 2016;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Voorstel kleinschalige huisvesting asielzoekers Prinses Magrietlaan
(26-02-2016 / Programma's Projecten en Processen / 79564)
brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Standpunt R. Dijkstra inzake houtstook
(01-03-2016 / Vergunning en Handhaving / -)
voor kennisgeving aannemen
03Actie voor een goed detailhandelklimaat
(26-02-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 79653)
brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Oproep stemmen publieksprijs ruimtelijke kwaliteit Horsterpark Duiven
(04-03-2016)
Bij een stemming in overweging nemen dat Het Waterkwartier is in Zutphen ook een van de genomineerde gebieden is.
05Mededelen dat Stichting zich gaat beraden over mogelijkheden om doelstellingen te behalen
(18-03-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 81143)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Aanbieding Jaarverslag 2015
(17-03-2016 / Bestuursondersteuning / 81131)
Deze brief en de bijlage kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
07Vacatures VNG bestuur en commissies
(21-03-2016)
Deze mail kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Schriftelijke vragen financiering referendum Oekraine
(04-03-2016 / Publiekszaken / 80370)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
09Schriftelijke vragen inzake sluiten burgerbalie Warnsveld
(12-02-2016 / Publiekszaken / 78565)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
10Schriftelijke vragen n.a.v. uitspraak Rechtbank inzake verleende omgevingsvergunning Biomassacentrale
(20-12-2015 / Vergunning en Handhaving / 76013)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Reactie op interview Annelies de Jonge inzake armoedebeleid
(02-03-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 79927)
brief ter afdoening in handen van het college stellen.
02Reactie op interview Annelies de Jonge inzake asielzoekers
(02-03-2016 / P&P / 79926)
brief ter afdoening in handen van het college stellen.
03Open brief n.a.v. verkeerssituatie Weg naar Laren
(16-03-2016 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 80933)
Brief ter afdoening in handen van het college stellen. De antwoordbrief ter inzage leggen voor het Forum.
04Procedure over invulling vacature van burgemeester
(09-03-2016 / Griffie / 80567)
brief ter afdoening in handen van de vertrouwenscommissie
05Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Omgevingsdienst Achterhoek
(25-03-2016 / Vergunning en Handhaving / 81589)
Het college verzoeken om een reactie op de jaarstukken 2015 en begroting 2017 van de Omgevingsdienst Achterhoek voor te bereiden en deze voor te leggen aan de raad.
06Versoepelen betalingstermijnen
(22-03-2016 / Administratie / 81320)
brief ter afdoening stellen in handen van het college.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Jaarrekening 2015 en Begroting 2017 Het Plein
(01-04-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 81966)
Deze stukken bespreken in een Forumvergadering, waarna het college -gelet op de in die vergadering gemaakte opmerkingen- een concept zienswijze kan opstellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 11 april 2016de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek