Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 10 maart 2014

BESLUIT
Griffienummer: 2014-0038

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 24 februari 2014;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Afwijzen tweerichtingsverkeer Lange Hofstraat
(20-02-2014 / StB/OR / 18254)
Deze brief heeft betrekking op de forumspecial van 13 februari 2014 over de gewenste verkeerssituatie voor de binnenstad en kan door de raad nu voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 10 maart 2014de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek