Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 10 februari 2014

BESLUIT
Griffienummer: 2014-0020

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 27 januari 2014;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over hoogspanningslijnen en verzoek om financiƫle middelen aan te vragen bij provincie en rijk
(16-08-2013 / KC/PBI / 120540)
Voor kennisgeving aannemen. (De antwoordbrief blijkt al in september 2013 aan de vragenstellers te zijn verzonden)
02Schriftelijke vragen voor opheldering over negatief MKB-rapport
(21-10-2013 / Griffie / 6720)
Voor kennisgeving aannemen.
03Motie over overdracht brandweervrijwilligers en brandweermaterieel aan de VNOG
(23-01-2014)
Door andere gemeenten toegezonden moties worden voor kennisgeving aangenomen.
04Toezenden motie winning schalie- en steenkoolgas
(17-01-2014 / Griffie)
De raad neemt de motie voor kennisgeving aan.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Oneens met opheffing losloopgebied voor honden nabij begraafplaats Warnsveldseweg
(24-01-2014 / StB/OR / 14921)
Deze brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld, zodat hij kan worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van het hondenbeleid.
02Vier voorstellen om ruimte te geven aan bewonersinitiatieven
(23-01-2014 / P&P / 15204)
Deze brief met adviezen voor het geven van ruimte aan bewonersinitiatieven kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. Het college heeft een gelijkluidende brief ontvangen.
03Advies mbt externe veiligheid Wijzigingsplan Gasleiding Oostzeestraat te Zutphen
(17-01-2014 / De Mars / 14452)
Deze brief kan in handen worden gesteld van het college voor verdere afdoening.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 10 februari 2014de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek