Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 10 april 2017

BESLUIT
Griffienummer: 2017-0037

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 27 maart 2017;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen van het reglement van orde, over peuteropvang
(09-02-2017 / Jeugd / 98363)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Preventie ernstige hondenbeten
(30-03-2017 / Veiligheid / 101496)
Voor kennisgeving aannemen.
03Nationaal Raadsledenonderzoek 2017
(24-03-2017)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 10 april 2017de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek