Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 1 juni 2015

BESLUIT
Griffienummer: 2015-0077

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 18 mei 2015;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over (her-)indicatiestelling huishoudelijke zorg
(26-03-2015 / KC/PBI / 57899)
Deze schriftelijke vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Jaarstukken Strategische Board Stedendriehoek
(06-05-2015 / P&P / 60524)
De jaarstukken 2014 van de Strategische Board Stedendriehoek kunnen door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
03MOTIE: Nee tegen winning van schaliegas in Nederland
(18-05-2015 / KC/Omg)
Deze 'rondzendmotie' kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Principeverzoek ivm bedrijfsverplaatsing van Lansinkweg 8 naar Revelhorst en herinrichting Lansinkweg 8
(30-04-2015 / KC/Omg / 60521)
Deze brief kan ter afhandeling in handen van het college worden gesteld
02Programmabegroting 2016 GGD NOG
(28-04-2015 / KC/PBI / 60034)
De Ontwerpbegroting 2016 van de GGD NOG in handen stellen van het college, met het verzoek een zienswijze op de begroting voor te bereiden en deze ter instemming aan de raad voor te leggen.
03Oproep tot maatregelen minima en armoedebeleid
(28-04-2015 / P&P / 60110)
Deze oproep kan in handen van het college worden gesteld, zodat hij kan worden meegenomen in de voorbereiding van de in het najaar van 2015 te voeren discussie over het Armoedebeleid.
04Zienswijze m.b.t. Ontwerp Visie Landelijk Gebied Zutphen
(02-05-2015 / KC/Omg / 58727)
Deze brief kan door de raad ter afdoening in handen van het college worden gesteld, zodat hij kan worden betrokken de verdere procedure om te komen tot de Visie Landelijk Gebied 2015.
05Bezwaar reclamebelasting 2015
(01-05-2015 / BV/Ondersteuning / 60472)
De afhandeling van bezwaren op belastingaanslagen is een bevoegdheid van het college. Het bericht dient daarom ter afdoening in handen van het college te worden gesteld.
06Herhaald verzoek voorrangskruising voor Laarstraat/ Berkelsingel en stoplichten te verwijderen
(04-05-2015 / StB/OR / 41653)
De brief kan ter beantwoording in handen van het college worden gesteld.
07Inspraak ontwerp Visie Landelijk Gebied; aanbod meewerken invullingen van het landelijk gebied
(04-05-2015 / KC/Omg / 58727)
Deze brief kan door de raad ter afdoening in handen van het college worden gesteld, zodat hij kan worden betrokken de verdere procedure om te komen tot de visie Landelijk Gebied 2015.
08Bezwaar tegen kap bomen Laan naar Eme
(16-05-2015 / StB/OR / 61377)
Deze brief kan -via het college- in handen worden gesteld van de bezwarencommissie, zodat hij kan worden betrokken bij de procedure rond de betreffende zaak.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Eindrapport Sterk Bestuur in Gelderland
(13-05-2015 / BV/IA / 54175)
Het college verzoeken een bespreking (in breder perspectief over de toekomstige rol en positie van Zutphen) in het Forum voor te bereiden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 1 juni 2015de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek