Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 1 februari 2016

BESLUIT
Griffienummer: 2016-0005

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 18 januari 2016;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Benoeming Huibert Brouwer als raadslid
(20-01-2016 / Griffie / 76324)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Frustreren implementatie aanbevelingen Monitoring Commissie mbt windenergiebeleid
(08-01-2016 / Programma's Projecten en Processen / 76219)
deze mail kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Definitief verslag van bevindingen Zutphen
(15-01-2016 / BV/I&A / 65530)
Het verslag kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Kopie verzonden brief aan Commisaris Koning Gelderland over procedure burgemeestersbenoeming
(13-01-2016 / Griffie / 76379)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Benoeming H.M.J. Siebelink als raadslid
(21-01-2016 / Griffie / 77018)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verzoek om dringende herziening van bestemmingsplan Hoornwerk
(13-01-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 76406)
Dit verzoek ter afdoening in handen te stellen van het college. De antwoordbrief van het college ter inzage te leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 1 februari 2016de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek