Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 1 december 2014

BESLUIT
Griffienummer: 2014-0161

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 17 november 2014;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over vertrek Liander uit Zutphen
(16-10-2014 / De Mars / 43125)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Kopie zienswijze provincie op ontwerp-inpassingsplan N345 Rondweg De Hoven (Brouwer)
(06-11-2014 / KC/Omg / 5135)
Deze brief door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de verdere procedure rond het inpassingsplan voor de N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.
03Kopie zienswijze provincie op ontwerp-inpassingsplan N345 Rondweg De Hoven (Hooijkaas)
(08-11-2014 / KC/Omg / 5135)
Deze brief door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de verdere procedure rond het inpassingsplan voor de N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.
04Kopie zienswijze provincie op ontwerp-inpassingsplan N345 Rondweg De Hoven (Kerkmeijer)
(08-11-2014 / KC/Omg / 5135)
Deze brief door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de verdere procedure rond het inpassingsplan voor de N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.
05Kopie zienswijze provincie op ontwerp-inpassingsplan N345 Rondweg De Hoven (Nijland)
(10-11-2014 / KC/Omg / 5135)
Deze brief door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de verdere procedure rond het inpassingsplan voor de N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.
06Kopie zienswijze provincie op ontwerp-inpassingsplan N345 Rondweg De Hoven (Ogink)
(08-11-2014 / KC/Omg / 5135)
Deze brief door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de verdere procedure rond het inpassingsplan voor de N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.
07Advisering over Werk en Inkomen op Regionaal Niveau van Stedenvierkant
(07-11-2014 / P&P / 46448)
Voor kennisgeving aannemen.
08Kopie zienswijze provincie op ontwerp-inpassingsplan N345 Rondweg De Hoven (Pijnaker)
(07-11-2014 / KC/Omg / 5135)
Deze brief door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de verdere procedure rond het inpassingsplan voor de N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.
09Kopie zienswijze provincie op ontwerp-inpassingsplan N345 Rondweg De Hoven (W. Rittel)
(05-11-2014 / KC/Omg / 5135)
Deze brief door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de verdere procedure rond het inpassingsplan voor de N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.
10Kopie zienswijze provincie op ontwerp-inpassingsplan N345 Rondweg De Hoven (Rittel-van Calveen)
(05-11-2014 / KC/Omg / 5135)
Deze brief door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de verdere procedure rond het inpassingsplan voor de N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.
11Brief over ontslag nemen van wethouder GrĂ¼ndemann
(18-11-2014 / BV/IA / 46987)
Artikel 43 van de gemeentewet bepaalt dat een wethouder te allen tijde ontslag kan nemen en daarvan schriftelijk mededeling doet aan de raad. In de raadsvergadering van 17 november 2014 heeft de raad bij een ingelast agendapunt terzake over dit verzoek gesproken. De raad kan het ontslagverzoek nu voor kennisgeving aannemen.
12Schriftelijke vragen inzake verlaging bijstand alleenstaande ouders
(25-08-2014 / KC/PBI / 38670)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
13Kopie zienswijze op ontwerp-inpassingsplan voor de N345 Rondweg De Hoven/Zutphen (MF van den Breemen)
(19-11-2014 / KC/Omg / 47340)
Deze brief door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de verdere procedure rond het inpassingsplan voor de N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.
14Kopie zienswijze op ontwerp-inpassingsplan voor de N345 Rondweg De Hoven/Zutphen (Pruim)
(19-11-2014 / KC/Omg / 47339)
Deze brief door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de verdere procedure rond het inpassingsplan voor de N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.
15Kopie zienswijze op ontwerp-inpassingsplan voor de N345 Rondweg De Hoven/Zutphen (Frank en Lucy Bennink)
(19-11-2014 / KC/Omg / 47343)
Deze brief door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de verdere procedure rond het inpassingsplan voor de N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.
16Kopie zienswijze op ontwerp-inpassingsplan voor de N345 Rondweg De Hoven/Zutphen (E.T. van den Breemen)
(19-11-2014 / KC/Omg / 47342)
Deze brief door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de verdere procedure rond het inpassingsplan voor de N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Reactie op artikel Stentor over terras Houtmarkt 71
(04-11-2014 / KC/V&H / 45755)
Ter afdoening in handen van het college stellen.
02Dringend verzoek namens div. buurtbewoners om graffiti van transformatorhuisje, verkeersborden en lantaarnpalen te verwijderen
(17-11-2014 / StB/OR / 46989)
Deze brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld, zodat de briefschrijvers een inhoudelijk antwoord van het college ontvangen.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Dringende oproep om de aandacht te vestigen op de onderwerpen die nog niet geregeld zijn bij de overheveling van de zorgtaken naar de gemeente
(17-11-2014 / P&P / 46952)
De raad kan kennis nemen van de geuite zorgpunten en het college verzoeken richting de briefschrijver hierop te reageren. De antwoordbrief richting de briefschrijver ter inzage leggen voor het Forum.
02Alternatieve oplossing voor het museumcluster/ Broederenklooster
(17-11-2014 / P&P / 47275)
De brief kan worden betrokken bij de discussie over het raadsvoorstel 'Twee alternatieven naast het oorspronkelijke plan Broederenklooster' dat geagendeerd staat in het Forum van 1 december 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 1 december 2014de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek