Uitgangspuntennotitie aanbesteding routegebonden vervoer

Afzender College J. Reuser Behandeling Opgenomen op de Lijst...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Uitgangspuntennotitie aanbesteding routegebonden vervoer

Afzender
College
J. Reuser

Behandeling

Opgenomen op de Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 januari 2019

Ter inzage liggend stuk - nr. 13

Categorie: Collegestuk

Bijlagen

133319RH 2018_BW_00712

Forum van 14 januari 2019


Toelichting griffie:

Op 30 oktober 2018 heeft het college besloten het routegebonden vervoer (leerlingen-, jeugdwet en Wmo-dagbestedingsvervoer per 1 augustus 2019 niet meer door PlusOV te laten uitvoeren. Dit heeft tot gevolg dat voor het routegebonden vervoer een Europese aanbesteding plaatsvindt. De aanbestedingsprocedure wordt samen met de gemeenten Apeldoorn en Deventer doorlopen.

Conform de wens van de raad, opgenomen in motie 41 "Aanbesteding PlusOV," informeert het college de raad over de inhoudelijke uitgangspunten voor de aanbesteding. Deze zijn tot stand gekomen na consultatie van onder andere gemeenten, gemeenteraden, ouders, vakbond/ chauffeurs, zorgaanbieders, scholen en Wmo-adviesraden. De gemeenteraad van Zutphen heeft in Forumvergaderingen op 8 en 29 oktober 2018 aandachtspunten meegegeven en suggesties gedaan voor het vervolgtraject. De voorliggende uitgangspuntennotitie is (onder andere) daarvan het resultaat en bevat onder andere een uitleg van de te volgen werkwijze en de kwaliteitseisen die het college stelt aan de vervoerders. 

Voor de Forumvergadering van 14 januari 2019 worden de ouders die op 8 oktober aanwezig waren, opnieuw uitgenodigd aan het gesprek deel te nemen. Ook zal de heer Slotema van adviesbureau Forseti deelnemen. Dit adviesbureau verzorgt de begeleiding van de aanbesteding van het routegebonden vervoer in Zutphen, Apeldoorn en Deventer. De raadsleden kunnen op 14 januari daarnaast met elkaar en de wethouder in gesprek over de uitgangspunten voor de aanbesteding en het college hierover adviseren. Het college zal vervolgens de uitgangspunten uitwerken in een zogenoemd Programma van Eisen, waarmee de aanbesteding eind januari 2019 van start kan gaan.


Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum: 14-01-2019
Tijd: 19:00 - 20:00
Zaal: Warnsveldzaal
Behandeling: Adviserend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: G.M.M. Ritzerveld
Griffier: G de Laat-Letteboer

Aanwezig namensNaam
GroenLinksI Kleinrensink
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66R.G.M. Rutten
VVDG. Peteroff
CDAK.M. van Wamel
StadspartijM. Wesselink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Portefeuillehouder(s): M. ten Broeke
Ondersteuners: J Reuser
Pers: nee
Publiek: 12 personen
Insprekers: nee

Verslag van de vergadering

 

Voorzitter: Heet iedereen welkom en opent de vergadering.

Aan tafel zijn ook drie externen aangeschoven te weten:Marcel Slotema (Forseti), Jan Nijstad (ouder), Marijke Kamphuis (ouder).

GroenLinks: Bedankt dat we zo betrokken worden. Rapport ziet er goed uit.

Vragen: Hoe zit het met de duurzaamheid, kan daar op een andere manier invulling aan gegeven worden.

De termijn van de aanbesteding heeft een minimum van vier jaar en daarna kan het twee keer verlengd worden met 2 jaar. Waarom gaan we na 8 jaar iets nieuws zoeken als het allemaal goed loopt.

Kunnen chauffeurs die nu al vaste ritten rijden meegenomen worden?

Stadspartij: Staat sceptisch tegenover in eigen hand nemen van de regie.

De Stadspartij is ook benieuwd naar de duurzaamheid. We zijn een onderdeel van de Cleantech Regio.

Een andere vraag is dat er hoge eisen aan de chauffeurs worden gesteld. Chauffeurs zouden bijna hulpverleners moeten zijn, hoe kunnen we dat tackelen?

Interruptie: Burgerbelang verbaast zich dat duurzaamheid wordt aangehaald, het staat er wel in, en de kaders zijn daarmee gezet.

ChristenUnie: onder punt 1.4. staat iets over duurzaamheid, dus het is bekend om het mee te nemen in de aanbesteding.

SP: SP heeft bezwaren tegen aanbesteden aan commerciële partijen, het leidt tot druk op de kwaliteit. En het verhevigt de concurrentie tussen de partijen.

Dit is wel de beste manier omdat de kwaliteit zwaarder weegt dan de prijs.

Interruptie ChristenUnie: Begrijp ik van SP dat ze liever geen aanbesteding hadden gewild?

SP: SP pleit voor het oprichten van een gemeentelijk vervoersbedrijf oprichten voor regulier en gebonden vervoer.

De SP is benieuwd of het college dit heeft overwogen?

In het verleden hebben we afname van kwaliteit gezien. In 2005 ging er nog een begeleider mee, die zijn door bezuinigingen verdwenen, Kunnen die weer terugkomen?

Hetzelfde geldt voor duurzaamheid. Wat de SP betreft hoeft dit niet bovenaan op het prioriteitenlijstje, eerst kwaliteit, daarna duurzaamheid.

Wat als deze aanbesteding leidt tot uitbuiting, slechte omstandigheden voor chauffeurs en voor de mensen die vervoerd moeten worden?

ChristenUnie: De vraag over duurzaamheid is al gesteld.

ChristenUnie las dat Plus OV wel meedoet in een aanbesteding, wat betekent dat?

De ChristenUnie vraagt aandacht voor het contractmanagement. Dat moet goed geregeld worden en het gaat veel mankracht vergen. Hoe gaat het college dit regelen en hoeveel fte wordt er op gezet?

CDA: Onze vraag gaat over communicatie. Een advies aan het college is om dit smart te maken en terug te laten komen in het aanbestedingsdocument.

D66: Is het in grote lijnen eens met het rapport. Succes is bepalend door de uitvoering.

Kanttekeningen: SROI is niet leidend. Dat wringt met de problemen in het sociaal domein en D66 snapt niet goed de redenering die er achter zit.

D66 sluit zich aan bij GroenLinks, we maken deel uit van cleantech, we vragen veel van onze chauffeurs. D66 snapt niet waarom duurzaamheid niet gelijk meegenomen wordt.

Er ligt voor wat betreft het kostenplaatje een gebalanceerd model, duurzaamheid moet daarbij een even grote rol spelen.

BewustZW: Waardeert dat het college inzage geeft. BewustZW is er wel terughoudend over want het is niet taak van de raad.  BewustZW vraagt ook hoe het college met duurzaamheid omgaat.

Wat zijn de gunningscriteria? En worden die meegestuurd naar degenen die een offerte willen indienen?

PvdA: Het verbaast ons dat het nu gaat over duurzaamheid, techniek, PvdA mist het verhaal van de kinderen.

 Interruptie GroenLinks: GroenLinks had over dat onderdeel geen vragen, het zag er goed uit.

BewustZW: Het verbaast BewustZW dat de PvdA met deze stelling komt. We hebben dit uitvoerig besproken.

PvdA: Merkt op dat de reacties op de stelling positief zijn. Het ging er om om een reactie uit te lokken.  

In hoeverre staan de taxiregels de kleine ondernemers in de weg?

En worden stageplekken meegenomen in de aanbesteding?

Hoe zit het met de maximale reistijd, moeten ze zich daaraan houden? Wordt er onderling ook nog over gecommuniceerd. PvdA zou graag zien zo vaak als mogelijk, en niet minimaal 2 x per jaar zoals het nu in het document staat.

PvdA heeft ook nog een vraag over de klankbordgroep, wat is het doel en is het effectief?

VVD: Wil graag de vraag van ChristenUnie verrijken met de suggestie die ook in het rapport staat om het in te kopen bij Apeldoorn of Deventer: geven we daarmee niet te veel regie weg?

Op pagina 2 staat iets vermeld over een aantal vaste chauffeurs, VVD is voorstander van vaste gezichten. Max 2 chauffeurs staat er nu, maar zouden het ook 10 flexchauffeurs kunnen?

VVD heeft een vraag aan de wethouder over de minimumprijs en maximumprijs, VVD zou dat graag concreter uitgelegd willen krijgen. Is er een benchmark gedaan? Hoe komen die prijzen tot stand?

Burgerbelang: Bedankt het college voor de voortvarendheid.

De momenten van overleg voor klankbordgroep waren ongunstig voor heel veel mensen, een gemiste kans.

Onze suggestie aan het college is om de CAO in de gaten te houden.

Burgerbelang heeft zorgen over het contractmanagement. Is de gemeente daar al verder mee? Hoe zit het met aansturen en sanctioneren?

Wat is de status van de de tweedelijns klachtenprocedure?

Wat is de reden van aanbesteding in drie percelen?

Wat zijn de gunningscriteria? We lezen dat kwaliteit belangrijker is dan de prijs. Komt er een puntensysteem?

Het valt Burgerbelang op dat duurzaamheid in het document eerder wordt genoemd dan communicatie. Bij PlusOV was er juist sprake van miscommunicatie.

Marijke Kamphuis: Het is niet altijd nodig om begeleiding bij de taxis aanwezig te hebben, en ouders kunnen dat uit het pgb bekostigen. Afhankelijk van de chauffeur gaat het heel goed zonder.

Wat gebeurt er met de huidige chauffeurs?

Jan Nijstad: Ik ben eigenlijk verbaasd over de vragen hier aan tafel. Ik vind het vrij uitgebreid. Er zitten nog veel haken en ogen aan, maar als daaraan gewerkt wordt dan wordt ik er blij van. Voor wat betreft meerdere vervoerders en lokale vervoerders, ik hoop wel dat ze ingezet gaan worden, maar ik ken ze niet. Verder ben ik benieuwd naar klankbordgroep en het reizigerspanel, wat is het belang daarvan, hoe groot zou die moeten zijn, wie neemt er plaats in, wat mogen ze wel en niet.

Ik ben wel verbaasd over dat een Indicatie van de kosten moeilijk is in te schatten. Er moet toch wel een beeld zijn t.o.v. wat het nu gekost heeft.

Ik vroeg me ook af of de betreffende vervoerders die we nu hebben rijden ook gehoord zijn.

Over de CAO, ik kan mij voorstellen dat bij chauffeurs veel frustratie en onrust zit, omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn. Het is dat er nu voor gekozen wordt om een verbintenis voor 4 jaar aan te gaan, dat zal een hoop frustratie wegnemen.

Voor wat betreft contractmanagement, ik hoop dat de lijntjes met vervoerders kort blijven en niet dat er een heel panel op het gemeentehuis gaat zitten en dat je niet weet met wie je te maken hebt.

College: Dank voor alles wat genoemd is.

Aanleiding dat we dat nu uitvoerig bespreken was dat het nu kwalitatief beter moet.

We willen leerlingen en mensen voor WMO dagbesteding goed vervoeren, we willen het ook financieel goed organiseren.

Duurzaamheid en SROI. Momenteel zijn die punten voor vervoer erg moeizaam en daarom gaan we dit zorgvuldig bekijken.

Het punt over vaste chauffeurs voor vaste kinderen en vast aantal ritten. We gaan behoorlijk wat overhoop gooien, en we kunnen niet garanderen dat het bij het oude blijft. Dat is best vervelend want we willen graag continuïteit. We zullen het voor lief moeten nemen als we het over een ander boeg gaan gooien.

Cleantech Regio: ter verduidelijking, we doen de aanbesteding met Apeldoorn en Deventer, en dat is niet hetzelfde als de Cleantech Regio.

De Cleantech Regio heeft recent een onderzoek verricht naar duurzaamheid in deze aanbesteding. Dat wilden we meenemen, maar het onderzoek liet op zich wachten, en de resultaten waren weinig relevant. Nu blijkt duurzaamheid dus een iets kleinere plek te hebben.

ChristenUnie: Heeft Cleantech Regio als instituut dit onderzoek uitgevoerd?

College: Nee, het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de cleantech regio.

Stadspartij: Wat was er mis met het onderzoek? Was het te weinig ambitieus?

College: Het was een algemeen onderzoek dat we voor meerdere dingen zouden kunnen gebruiken, en het bleek minder relevant voor deze aanbesteding.

We hebben gekozen voor de aanbesteding samen met de raad. Daar zitten nadelen en kanttekeningen aan. Maar gezien de korte termijn konden we niet anders. De afspraken van Plus OV lopen tot het einde van dit schooljaar.

De fte inzet op contractmanagement: de ambtenaar die zich eerder met vervoer bezig hield is nu met pensioen. Er zijn nu andere ambtenaren ingezet juist om de kwaliteit te verbeteren, We hebben ook meer ambtenaren nodig omdat we de contracten vanuit de gemeente gaan beheren en managen.

Een cruciale opmerking van BewustZW: de gunningscriteria. Op dit moment hebben we een uitgangspuntennotitie. De volgende stap in het proces is de aanbesteding en daarin staan onder andere de gunningscriteria.

Interruptie BewustZW: Worden deze gunningscriteria ook gezamenlijk met andere gemeenten opgesteld, of zijn er ook per gemeente separate gunningscriteria?

College: Geeft voor de beantwoording van deze vraag het woord aan dhr. Slotema.

De heer Slotema: Er is samen met de drie gemeenten aan een document gewerkt. Er is een koers uiteengezet waarbij gemeenten zelf contracteren met marktpartijen, en het uitgangspunt is een procedure gezamenlijk met alle gemeenten. Het zou logisch zijn om dan ook gezamenlijk gunningscriteria op te stellen. Bij de uitwerking van uitgangspunten kunnen er verschillen zijn tussen de gemeenten, als dat zo blijkt, dan zou het niet handig zijn om het gezamenlijk te doen. In dat geval zouden er verschillende documenten per gemeente komen.

BewustZW: We gaan sturen op kwaliteit en duurzaamheid. Dat betekent een effect op de inschrijving, en het heeft consequenties voor de financien.

College: Indien toch blijkt dat de vervoerders hun werk niet goed uitvoeren, wat doet de gemeente dan? Dat zal te maken hebben met het contractmanagement, en de contracten zelf zijn van belang, wat we daarover afspreken met de vervoerders. De CAO is ook van belang.

ChristenUnie: Het gaat niet alleen om de CAO, maar ook over klachten van ouders en hoe daarop gereageerd wordt.

College: Het hele aspect komt daarbij kijken. Het contractmanagement heeft momenteel veel aandacht in het sociaal domein, en ook contractmanagement in deze aanbesteding over vervoer past daar heel goed bij.

BewustZW: In het document staat dat we een contractant er op aanspreken als zich zich niet aan het contract houden. Je zult eventueel boetes moeten opnemen voor als er stelselmatig overtredingen zijn, en ook ontbinding zou een plaats moeten krijgen in het contract. Je zult consequenties goed en uitgebreid moeten vastleggen.

College: De mogelijkheid tot ontbinding willen we opnemen.

Burgerbelang: De wethouder stapt makkelijk over contractmanagement heen. We hebben niet de naam dat we daar goed grip op hebben. Wat zijn de stappen in dit dossier? We kunnen het ons niet veroorloven.

College: We zijn op dit moment al aan het voor sorteren. We weten nu nog niet exacte aantal vervoerders. Een deel van de beheers- en regierol leggen we neer bij de vervoerders. En het scheelt veel of je met twee of drie vervoerders gaat werken..

We zijn er op dit moment al mee bezig maar we kunnen het pas echt doen bij de volgende stap.

Beantwoording van de vraag over de begeleiding: op dit moment is er naast de chauffeur niet veel begeleiding. Jaren geleden was het er wel, het is wegbezuinigd. We hebben niet de ervaring dat het een meerwaarde heeft om er een begeleiding naast te zetten. We zouden dit per situatie en per route en per rit moeten bekijken. Daar komt bij dat er ook via de PGB’s mogelijkheden zijn om dit te regelen.

Voor wat betreft TX keur: dat grijpen we in de aanbesteding aan, en dat neemt al heel veel zorgen weg. Veel bedrijven hebben die TX keur al, los van enkele zelfstandige chauffeurs.

Aanvulling de heer Slotema: De meeste bedrijven hebben TX keur. Kleinere partijen voldoen daar niet altijd aan, maar wil je als opdrachtgever een relatie aangaan met een partij die geen keurmerk heeft? Daarnaast kunnen we ook ingroeimogelijkheid creeeren in het Programma van Eisen (PvE). Dus ze wel contracteren maar dan  wel opnemen wanneer ze wel aan het keurmerk moeten voldoen.

BewustZW: Het keurmerk neemt extra kosten met zich mee. En als dat lopende het traject wordt ingevuld, welke kwaliteit krijg je dan en welke prijs ga je betalen? Met andere woorden worden de kosten voor het keurmerk verdisconteerd in de prijs?

De heer Slotema: Bij zo’n ingroei is het wel de bedoeling dat de ondernemer er snel aan voldoet, het moet niet te lang duren. We kunnen vragen naar een Plan van aanpak. Dan zitten de kosten ook verdisconteerd in de prijs die ze aanbieden.

BewustZW: Daar heeft BewustZW niks aan. De vervoersondernemer denkt: “ik heb het contract binnen en ik zie het wel.” Die weet ook dat de gemeente niet snel een nieuwe partij zal gaan vinden. En het  gaat ten koste van de kwaliteit ten opzichte van de doelgroep waar we nu zitten.

College: Het onderling communiceren vind ik juist een van de punten waar we naar kunnen overstappen en wat in het verleden een probleem was met plusOV. Het is een grote frustratie dat het over een aantal schijven gaat. Nu wordt juist met deze organisatievorm het onderling communiceren veel meer de norm. We gaan zien hoe dat in de praktijk uitpakt.

PvdA: Dank voor de uitleg. In het stuk zelf is het te kort neergezet. PvdA zou het graag terugzien in de stukken.

College: we gaan daar de nadruk op leggen, daarom is het goed dat we dit nu bespreken.

Beantwoording van de vraag over de Klankbordgroep en het reizigerspanel: Hoe dat er precies uit gaat zien, wie er precies in gaat zitten, daar hebben we de komende maanden voor nodig om dat op te zetten.

Jan Nijstad: En de kosten, dat moet op dit moment toch al duidelijk zijn wat die zijn?

College: Op dit moment ligt de uitvoering en het contractbeheer bij Plus OV. Dat is een andere centrale, en een hele andere manier van organiseren en dat houdt ook in een andere structuur van kosten en dat maakt het op dit moment lastig om een inschatting te maken van de kosten.

Het punt over het horen van de huidige chauffeurs: bij de totstandkoming van het document zijn de vervoerders wel degelijk gehoord. Juist omdat daar ook dingen uitkomen wij kunnen verbeteren.

Jan Nijstad: Er zullen toch wel kengetallen zijn. Wat is Zutphen nu aan vervoer kwijt, dat kun je tegen elkaar afwegen. En als het goedkoper blijkt, dan kan de gemeente het verschil weer uitgeven aan duurzaamheid.

College: Dat het goedkoper wordt zou ik nu niet willen zeggen.

Op dit moment zijn de kosten via de Gemeenschappelijke Regeling PlusOV onzeker. Achteraf blijkt steeds of er overschrijdingen zijn of niet. Nu, met deze aanbesteding zal van te voren veel meer duidelijk zijn over wat we kwijt zijn.

BewustZW: BewustZW neemt  in aanvulling op Jan Nijstad aan dat er ramingen worden opgesteld op beleidsveld van kwaliteit en duurzaamheid, zodanig dat je ook een inschatting kunt maken of je met een bepaalde partij in zee gaat of niet. Ons advies is: Maak aan de basis een uitsplitsing, en geef aan waar de keuze op gebaseerd is.

College: Dat is een goed punt. Wij staan nu aan het begin met de uitgangspuntennotitie. De rest komt later.

Stadspartij: Stadspartij was sceptisch, maar het is fijn dat de wethouder het nu deelt en dat we op de hoogte worden gehouden.

ChristenUnie: De status van deze forumvergadering is adviserend. Waar gaan we als raad het college op afrekenen? ChristenUnie zou graag zien dat de gunningscriteria als besluit in de raad worden vastgesteld.

BewustZW: Het is verstandig dat we dat als raad niet doen. We kunnen als raad veel geld beschikbaar stellen voor kwaliteit. In de raming zal ook een deel helder worden voor duurzaamheid.

ChristenUnie: Begrijpt het standpunt van BewustZW, maar als ChristenUnie het stuk nu leest heeft de raad een adviserende rol, geen besluitvormende.

College: Er worden door het college vele aanbestedingen gedaan, en voor vele geldt dat de raad weinig van mee krijgt. In dit onderwerp gaan we er meer bovenop zitten en willen we aansluiten bij de wensen van de raad. We zijn in het proces nu midden in de aanbestedingsdocumenten. Uiteindelijk gaat het vervoer van start en gaan de geldstromen lopen en is het aan de raad om te controleren of de financien erbij passen.

Dan nog de beantwoording van de vraag: stel dat het heel goed gaat lopen, wat gebeurt er na 8 jaar? Het is goed om na die periode alles opnieuw tegen het licht te houden, maar wel opnieuw een procedure om het bij te stellen. Het is niet zo dat na acht jaar alles van voren begint, maar we gaan het wel tegen het licht houden.

BewustZW: Bij verlenging van contracten. Hoe zit het met prijsstijgingen, gaat u het contract openbreken?

College: We hebben het over de maximale termijn, maar veel belangrijker is de minimale termijn van vier jaar. Belangrijkste is dat wij het minimum van vier jaar in het aanbestedingsdocument zetten. We slagen er in om tot goede contracten komen waar de vervoerders goed mee uit de voeten komen. Ik zie niet dat het een groot conflict wordt.

Ten slotte zijn er wellicht nog zaken die niet genoemd zijn, die kunt u nog meegeven, dan nemen die ter overweging mee.

Burgerbelang: Wilt u de vraag over de reden van de drie percelen nog beantwoorden?

College: Het is niet een op een te vergelijken. Het lijkt wel zo, maar Deventer maakt andere keuze voor WMO dagbestedingsvervoer dan Zutphen. Bij ons in de stukken is de keuze gemaakt om een deel van het leerlingenvervoer in hetzelfde perceel als WMO Dagbesteding te plaatsen.

Voorzitter: Dankt allen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering

 


Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl