Pagina delen

Stand van zaken Kaardebol 2019

Bijlagen

Behandeld in Forum van 9 september 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De Kaardebol kent een lange geschiedenis. Oorspronkelijk exploiteerde de gemeente zelf het duurzaamheidscentrum De Kaardebol. Tijdens de kerntakendiscussie is besloten hierop te bezuinigen, waarna in 2013 een exploitant (A3D) werd geselecteerd. Vanwege verschillende omstandigheden bleek de exploitatie niet haalbaar. Ook de volgende exploitant, Driekant B.V., was niet succesvol. In de periode 2013-2017 heeft de gemeente dan ook nauwelijks huur ontvangen.

In januari 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het exploitatieplan "Duurzaam samen leren, werken en leven" van Cambio (onderdeel van Circulus Berkel) en middelen beschikbaar gesteld voor investeringen en de exploitatielasten. Een op te richten Stichting zou op termijn de financieel dragende partij moeten worden. Het raadsbesluit bevatte ook een evaluatie in het najaar van 2018 en een plan van aanpak voor 2019. Dit tijdpad bleek echter niet haalbaar.

De huidige situatie is dat de stemming onder oude en verschillende nieuwe huurders voor het eerst sinds 2013 positief is. De benodigde investeringen in het pand zijn gedaan. De te verwachten huuropbrengst voor 2019 is € 52.000. Het is de Stichting De Kaardebol echter (vooralsnog) niet gelukt een plan te realiseren dat voldoende financiële zekerheid biedt om personeel in dienst te nemen. Het personeel van Cambio was verantwoordelijk voor de procesbegeleiding bij de Kaardebol, maar per 1 juli 2019 is de betaling door Circulus Berkel gestopt. Dit maakt dat een heroverweging nodig is.

Het college heeft met de Stichting De Kaardebol verschillende scenario's besproken. Vanuit de gemeente wordt onderzocht of het mogelijk is een algemene voorziening te realiseren bij de Kaardebol. De Stichting zelf zoekt andere mogelijkheden om door te ontwikkelen. Op basis van deze verkenningen kan worden afgewogen welk scenario voor 2020 haalbaar is.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 09-09-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66Y.J.A. ten Holder
VVDM. Schriks
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de forumvergadering en op de agenda staat: “Stand van zaken Kaardebol 2019” .

College doet het openingswoord en geeft aan dat er goede stappen zijn gemaakt met de ontwikkeling van de Kaardebol en dat de komende maanden ook nog belangrijk zijn voor de verder ontwikkeling. College wil benadrukken dat er een stevige basis ligt van een hele belangrijke plek in onze gemeente.

Namens het bestuur Stichting Kaardebol Zutphen stellen Bejamin Beerthuis en Jan Willem ten Wolde zich voor. Zijn afkomstig van Cambio, een bedrijfsonderdeel van Circulus Berkel, en worden ingehuurd door gemeente Zutphen. Ze blijven actief t/m december bij de Kaardebol om de klus te klaren om een goede basis te leggen voor de toekomst

Voorzitter stelt voor om eerst een rondje vragen en bedenkingen te doen.

ChristenUnie: Hoe ziet het college om een kosten dekkende huur voor deze voorziening voor elkaar te krijgen? Een andere vraag die we ons zelf ook moeten stellen is wat voegt de Kaardebol nu toe aan de samenleving in gemeente Zutphen?

College: Sinds 2013 ontving de gemeente geen noemenswaardig huurinkomsten voor de Kaardebol vanwege de bekende problemen. Maar in achterliggende jaar halen we voor het eerst bijna de door de raad opgestelde, zonder onderbouwing, en vastgestelde verwachte huurinkomsten van 60.000 euro. Dit is een mooi positief resultaat. We denken dat het met de nodige inzet in de komende tijd het goed mogelijk is om die 60.000 euro huurinkomsten te halen.

ChristenUnie: is die 60.000 euro inderdaad kosten dekkend?

Ambtelijke ondersteuning: Er ligt geen echte kostendekkende berekening onder de in eind 2017/ januari 2018 vastgestelde 60.000 euro huurinkomsten voor de Kaardebol. Ondertussen is er wel een kostendekkende berekening gedaan en die ligt rond de 60.000 euro. Zowel de gemeente als Stichting zetten zich om de 60.000 euro te halen.

Kaardebol: Wij hebben een begroting gemaakt van 62.000 euro rond met de aanname dat er 2 werkplekken zouden worden ingevuld door de gemeente en 2 werkplekken door Circulus Berkel. Circulus Berkel is in dit project gestapt om de Gemeente Zutphen met hun probleem te helpen en mogelijk nieuwe opdrachten binnen te halen. Dit laatste is niet gebeurd en dus zag Circulus Berkel geen reden om die 2 werkplekken te huren. Met de gemeente zijn uiteindelijk ook geen afspraken gemaakt voor deze 2 werkenplekken. Dit verklaard het gat dat we nu hebben. We hadden een kostende dekkende huur. We denken dat die kostendekkende huur nog steeds realistisch is.

 GroenLinks: We zijn van mening dat de rust is teruggekeerd bij de Kaardebol. De Kaardebol heeft in de tussentijd wel zijn waarde aangetoond voor de Zutphense samenleving. Het is positief dat we met de 52.00 euro inkomsten de goede kant opgaan. Maar wij willen aangeven dat we een risico zien voor de positieve ontwikkeling van de Kaardebol dat als de coördinatie bij vrijwilligers komt te liggen.

ChristenUnie: Mooi dat GroenLinks antwoord geeft op onze tweede vraag maar wij willen graag antwoord van het College.

College: Op dit moment vindt er synergie plaats tussen de verschillende gebruikers en huurders op het terrein. Mensen met verschillende leeftijden en achtergronden komen samen. Het is de plek waar participatie, onderwijs en duurzaamheid bij elkaar worden gebracht. In de toekomst willen we een algemene voorziening openen die een raakvlak heeft met het sociale domein. De Kaardebol ligt tussen een aantal wijken in en met deze algemene voorziening kunnen we mensen bedienen die nu een aanspraak maken op een individuele maatwerk voorziening.

Kaardebol: We hebben gesprekken lopen met oa zittende partijen die meer ruimte willen gaan huren. Perspectief is ook aangeschoven om te kijken of ze kunnen aanhaken bij de bestaande structuur.

D66: Waarom is er geen evaluatie verslag en een plan van aanpak gemaakt volgens afspraak met de raad? Is het realistisch dat we 1 januari een situatie hebben die dan werkbaar is?

 College: We hebben er vertrouwen in dat we het gaan redden. Niet omdat we er nog mee moeten beginnen maar omdat er al druk aan gewerkt wordt.  De reden dat er geen uitvoerige evaluatie heeft plaats gevonden heeft te maken dat we heel druk zijn geweest na de vaststelling van het exploitatie plan in januari 2018. Het heeft veel tijd gekost om het voorbereidende werk uit te voeren voor het te kunnen exploiteren van de Kaardebol. Ten opzicht van het opgestelde tijdspad zijn we iets uitgelopen en dat heeft er ook voor gezorgd dat er nu pas dit memo ligt.

VVD: Waren we niet te naïef in het plannen? Hoe zit het met de betaling van de huurders? Waaruit blijkt dat we de 60.00 euro inkomsten daadwerkelijk gaan halen?

 Ambtelijke ondersteuning: Er is op dit moment geen huurachterstand.

 Kaardebol: De stichting heeft er voor gekozen dat de vaste huurders een rechtstreeks contract met de gemeente hebben. Terugkomend op de vraag of de tijdsplanning niet te naïef was. We hebben het aardig ingeschat dat het proces om de zaak redelijk bestendigen 2 jaar zou duren ondanks de onvoorziene hobbels die we moesten nemen als extra bezuinigen, college wissel en het afhaken van Circulus Berkel. Dit heeft er voor gezorgd dat het extra tijd heeft gekost. Maar we zijn er nog niet en er zijn nog kansen die nog niet benut zijn.

De opdracht die we hadden was om een ook duurzame toekomst van de Kaardebol te ontwikkelen. Het enige wat we nu binnenkrijgen is 15.000 euro duurzaamheid subsidie en inkomsten van de service kosten. Hiermee kun je niet een echte bestendige organisatie neerzetten. Daarom wordt er ook gekeken naar de kansen van vraagstukken die in de samenleving spelen. Met het opzetten van een algemene voorziening die de individuele maatwerk voorzieningen zou kunnen verminderen kunnen we meer financiële bestendigheid krijgen.

ChristenUnie: Zijn het langlopende huurcontracten?

Ambtelijk ondersteuning: De gebruikers hebben de keuze gehad tussen de 2 of 5 jarige contract. Uitzondering is de horeca die heeft een 10 jarige contract ivm de investeringen die ze gemaakt hebben.

CDA: Zorg ervoor dat er go/no go moment is in het proces.

College: We houden hier zeker rekening mee.

GroenLinks: Hoe kijkt het college tegen de coördinatie door vrijwilligers aan? In het verleden is het niet goed gegaan met het atelier 3D. Hoe wordt de professionaliteit gewaarborgd?

College: De professionele inzet is 1 van de belangrijkste factoren waarop de stabiliteit is gebaseerd. We willen er nog niet op vooruit lopen hoe we de ondersteuning gaan inkleuren. Dit hangt ook af van hoe het scenario er uit gaat zien. Als er meer inkomsten zijn door nieuwe activiteiten dan kan er professionele ondersteuning ingehuurd worden. Mocht nieuwe activiteiten niet lukken dan wordt het lastig om zonder financiële ondersteuning van de gemeente professionele ondersteuning in te huren.

GroenLinks: Het kan pas als er meer inkomsten gegeneerd worden.?

College: Klopt.

Kaardebol: Wat ook geholpen heeft tot het succes is de positionering van de stichting. De stichting verbindt en faciliteert de partijen. De aanwezige partijen hebben hun kwaliteit laten zien voor dit succes. Er zal geen fulltimer nodig zijn.

D66: Onderschrijft het van GroenLinks dat coördinatie van de algemene voorziening door alleen vrijwilligers een groot risico met zich mee brengt. Wordt er breder in de aanpak gekeken dan alleen de Kaardebol? Wordt er ook gekeken naar de buurthuizen Waterkracht en ‘t Warnshuus en wordt er ook een relatie gelegd naar de buurt talenten?

College: Ja, daar is ook naar gekeken. Het is een lastig om bij om deze 2 sporen elkaar te brengen. En we kijken er nog steeds naar.

Burgerbelang: Wij horen nog steeds geen duidelijk tijdstippen en duidelijk bedragen. Kan de college het slechtste scenario schetsen?

College: In oktober willen het College en Stichting Kaardebol een duidelijk plaatje hebben hoe we naar 2020 kunnen. In 2020 moet het duidelijk worden wat er gaat ontstaan op de Kaardebol en of dat ook gaat groeien. Het slechtste scenario is dat er te weinig inkomsten zijn en een afname van huurders. Maar de gezien de geluiden de van de Stichting Kaardebol Zutphen lijkt dat dit geen realistisch scenario is.

Kaardebol: We gaan een doorgang maken naar achteren zodat er meer verkeer langs de Kaardebol komt. De brede scope met ketenpartners hebben we zeker. Alleen de moeilijkheid zit erin hoe we het concreet kunnen we maken.

Voorzitter stelt dat het voldoende besproken is

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in