Pagina delen

Scenario's voor Theater Hanzehof

Bijlagen

Behandeld in Forum van 25 maart 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Op 10 september 2018 is in een Forumvergadering gesproken over het BMC rapport "Doorlichting Theater en Congrescentrum Hanzehof te Zutphen." Aangezien onderdelen van het huidige gebouw niet voldoen en het exploitatietekort structureel en omvangrijk is, is het college van de noodzaak overtuigd handelend op te treden. Op 10 september heeft het college met de raad gedeeld de Oosterberg Buitensociëteit en de Rabobank Theaterzaal te willen handhaven als basis voor de podiumfunctie. Daartoe is een aanvullende verkenning gedaan, waarin is gekeken naar de mogelijkheden het gebouw weer geschikt te maken, te verduurzamen en dit met toevoeging van een programma dat als mogelijke kostendrager kan dienen voor deze herontwikkeling.

Het college legt de raad nu vijf scenario's voor met betrekking tot de toekomst van de Hanzehof en spreekt daarbij (op dit moment) een voorkeur uit voor scenario A. De scenario's zijn voorzien van grove schattingen van de benodigde investeringen. Voor scenario A gaat het om een investeringsbedrag van circa € 8 miljoen euro. Het college wil van de raad graag een richtinggevende uitspraak als kader waarbinnen tot een nadere uitwerking en uiteindelijk tot een definitieve keuze kan worden gekomen.

De Agendacommissie is van mening dat de raad, om een richtinggevende uitspraak te kunnen doen, extra informatie nodig heeft. Het college is daarom gevraagd de raad voorafgaand aan de Forumvergadering van 25 maart nader te informeren op de volgende punten:

  • Waarom is het voorstel niet beter onderbouwd?
  • Hoe zijn de investeringen opgebouwd en wat is de actualiteit daarvan? (gelet op genoemde prijspeil 2014)
  • Wat is de visie van het college op vastgoed in eigendom van de gemeente?
  • Wat is de visie van het college op een horecafunctie in een maatschappelijke voorziening?
  • Waar denkt het college bij de verschillende scenario’s financiële dekking te vinden?

 

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 25-03-2019 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH Papperse
D66G.I. Timmer
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft het woord aan de twee insprekers,  Dhr. De Voogd en dhr. Van der Meulen

De heer De Voogd krijgt allereerst de gelegenheid. Hij spreekt namens het bestuur van de Hanzehof. Er is een plan van aanpak geschreven in 2014 en dat voorzag van 3 scenarios gericht op de instandhouding van de huidige gebouwenstructuur. Een nieuw scenario is ontwikkeld in de afgelopen periode, dit zal in presentatie van de heer Van der Meulen naar voren komen. Dit kan goed aansluiten bij de plannen van het College. We zitten echter nog in een vroege fase, dit moet echter verder worden onderbouwd. Met dit ambitieuze plan is het mogelijk om provinciale en landelijke subsidies te krijgen. Dit alles is in lijn met de wens van de raad om de Hanzehof toekomstbestendig te hebben en te laten voortbestaan. 

D66 vraagt of de Hanzehof achter het voorstel van het College staat en of er met hen over gesproken is. De Voogd bevestigd dat er gesprekken hebben plaatsgevonden, maar pas na indiening na van de eerste 5 plannen. Het was toeval dat naar boven kwam dat er een nieuwe visie is ontwikkeld. We zijn niet betrokken bij het opstellen van het memo hierover.

De heer Van der Meulen wil zijn 'droom' delen met de aanwezigen bij het forum. Hij is blij dat deze wordt gedeeld door het College: een droom van een rooskeurige toekomst van het Theater Hanzehof.

De korte film geeft een visualisatie: met aantrekkelijke horeca, aansluiting bij het historische park ernaast en de monumentale Buitensoos zijn oude pracht weer terugkrijgt.

De voorzitter dankt de insprekers en geeft de leden van het forum de gelegenheid om van gedachten te wisselen.

D66 stelt een aantal vragen namens een aantal andere partijen, waarmee overleg is geweest. Dit omdat de coalitiepartijen ook hierover overleg hebben gevoerd. Zij constateert dat er al vaak over het onderwerp gesproken is, waarbij de rode draad dat men voor het behoud van de Hanzehof was. September 2018 werden naar aanleiding van herhaaldelijk vragen een aantal scenario's gepresenteerd door het College. We vroegen daarbij aan het College aan een goed onderbouwd voorstel. De wethouder heeft aangegeven dat dit er januari 2019 zou liggen. Einde maart hebben we dit uiteindelijk ontvangen, maar het wijkt weinig af van hetgeen in september 2018 ook al is gepresenteerd. We zien bij de drie scenario's die niet financieel zijn onderbouwd en geen indexering is toegepast op de bouwkosten. De werkelijke investeringskosten komen hierdoor waarschijnlijk 25% hoger te liggen. We vinden het daardoor geen voldragen voorstel. Bij dit voorstel ontbreekt dekking.

De VVD reageert hierop dat het hier niet gaat om een raadsvoorstel. Zij vraagt aan D66 waaruit zij afleidt dat het hier om een voorstel gaat.

D66 zegt dat er richting wordt gevraagd. We hebben vanuit de Provincie de opdracht gegeven voor een financiële onderbouwing, ook voor voorstellen.

De VVD begrijpt deze reactie. Het voorstel moet worden uitgewerkt. Het voorstel kan alleen op deze manier.

De PvdA sluit zich hierbij aan. Begrijpt het uitgangspunt van D66, gebaseerd op de raadsdag in het Bolwerk. Daaruit sprak de behoefte aan discussie voor een richting zonder cijfers. Dit is nu ook het geval.

D66 is niet tegen spreken over de keuze voor een richting, maar ziet geen verschil met het eerdere voorstel behalve met het genoemde bedrag van 8 miljoen euro.

Het College reageert dat er op termijn een goed plan gaat komen, dat er vanuit gaat dat alle plannen (sloop, behoud of investeren) veel geld kosten. We leggen nog geen voorstel voor. Er zijn verschillende richtingen: wanneer we investeren, dan moet er ruimte zijn voor meerdere gebruikers, meer horeca, meer gebruik overdag waardoor er meer geld omgaat. De provincie of andere fondsen kunnen goede partners zijn. Hiervoor willen we graag wel de steun van de raad. We zitten met een behoorlijke erfschuld van politieke voorgangers. We willen nu een keuze maken voor de lange termijn. Dit vraagt zorgvuldigheid.

De PvdA wil hierop aanvullen dat er uitgebreide veranderingen al zijn doorgevoerd in het (eerdere) plan.

D66 had liever gezien dat er eerst gesproken was door het College door de Hanzehof. Dan hadden ze alle bestaande ideeen kunnen zien. Dit had het proces kunnen versnellen.

Het College vraagt aan D66 of zij het voorstel inhoudelijk steunen.

D66 wil een afgewogen keuze maken.

Het College reageert dat nu niet een go wordt gevraagd om te investeren, maar een go om hier een plan voor te maken. We vinden de reactie van D66 positief.

Het CDA sluit zich aan met standpunt van D66. Zij ziet mogelijkheden in uitbreiding met filmhuis in de stad richting de Hanzehof en de aansluiting op de Citadel tuin.

De VVD vindt belangrijk dat er een keuze wordt gemaakt. Met variant A gebeurt dit. Dit kost geld. Je moet weten wat je wil, en dan kijken hoe je dat gaat doen. Voor wie ga je dat doen? Hanzehof is een onderdeel van een aantrekkelijk Zutphen. Het zal aan een aantal eisen voldoen: bezoekers en inwoners, ouderen en jongeren. Dat moet worden meegenomen in de uitwerking. We zijn blij met het voorstel, dat niet wordt gekozen voor pappen en nathouden.

GroenLinks is ook blij met de plannen maar hoopt dat er meer verbinding wordt gezocht met bijv. andere ondernemers en instellingen. Het moet meer een afspiegeling van de stad.

De Stadspartij vindt het ook prettig dat er echt een keuze wordt gemaakt, maar heeft wel een informatiebehoefte. Veel groepen zijn op zoek naar een locatie, daarvoor is het een perfecte locatie. Zij wil graag meer horen en zien.

D66 is enigszins teleurgesteld. Alle wensen moeten in een goed plan terecht komen, maar dezelfde discussies worden steeds gevoerd. We hadden meer stappen kunnen zetten.

PvdA trekt een vergelijking van een hotel: een zwembad is de grootste kostenpost, maar in praktijk maakt er maar een beperkte groep gebruik van. Wanneer je het niet hebt, mis je echter een deel van de klanten. Wanneer we het theater opgeven, zijn we het definitief kwijt.

Het CDA gaat mee in de mening van D66. Sinds september vorig jaar is de wereld veranderd. Er is echter een goed stuk nodig om een afgewogen beslissing te kunnen nemen.

ChristenUnie sluit hier zich ook bij aan. We voelen ons op een verkeerd been gezet. Het richtinggeven hadden we voor ogen. We schrokken ook van de bedragen. Het gaat om enorme bedragen.

Het College had al het gevoel dat sommigen op een verkeerd been voelen gezet. Onze intentie is om echter om nu te weten of u de richting te steunen. Het is echter nog geen definitief plan.

D66 wil graag weten waarom niet in gesprek is gegaan met de Hanzehof.

Het College geeft toe dat dit laat is gebeurd. We voelden wel de tijdsdruk richting de aanlevering aan de raad. Vanmiddag is er een gesprek geweest met de Hanzehof. Voor de toekomst willen we het in samenspraak doen.

BewustZW is zich bewust van de veelzijdigheid qua doelgroepen van de Hanzehof. We moeten niet opnieuw verrast worden, we willen graag ook over het proces richting over de toekomst worden geinformeerd. We willen ook graag weten hoe de burger dit ervaart. Dit omdat er gedwongen keuzes worden gemaakt. De onderbouwing is belangrijk.

De Stadspartij wil graag weten met welke partijen het College nog meer in gesprek gaat, gezien het aantal belanghebbenden.

De SP wil weten van BewustZW weten, hoe zij aankijkt tegen de investeringen die in verleden zijn gedaan (2002 van 10 miljoen), waarmee zij ingestemd heeft.

BewustZW was al deelgenoot van het proces. Je bent altijd afhankelijk van de informatie van het College. Desti waren de eisen zodanig dat deze investeringen voor langere termijn te doen. De toen geformuleerde financiele doelstellingen zijn echter niet gehaald. Er moet steeds geld worden bijgelegd, en bij bezuinigingsronden wordt er steeds geld weggehaald.

De VVD reageert hierop, zij snapt de kritiek van BewustZW. We zijn ervoor om het goed of niet te doen. Hiermee wordt een heldere keuze gemaakt.

BewustZW geeft aan dat er destijds een meerderheid is ontstaan, door het verzoek aan de VVD om mee te stemmen. Hij maakte destijds deel uit van de griffie.

Het College vindt het belangrijkste dat bij volgende stappen er inzicht wordt gegeven. Met alle relevante partners moet het plan worden uitgewerkt en onderbouwd. De raad wordt hier zo goed mogelijk in meegenomen en zo mogelijk tussentijds aan hen de voortgang te melden. De belangrijkste partner is ook de Muzehof, gezien de gevolgen van de plannen. We moeten voorkomen dat ze van elkaar worden weggedreven. Er is juist veel synergie.

BewustZW mist een planning qua tijd. Er volgt een voorbereiding met meerdere partners, aangezien het in de kosten kan lopen. Kunnen we hierop sturen?

D66 is ook benieuwd naar de vervolgstappen. Richting SP wil zij aangeven dat zij in verleden altijd voor behoud was.

CDA wil de rekensommen zien achter de 5 scenario's. Zij is het er niet mee eens dat we direct naar 1 keuze moeten.

De Stadspartij ziet dat er elders mooie voorbeelden zijn in het land, die we goed moeten gebruiken.

De VVD wil dat de programmering van de Hanzehof goed moet kloppen, en dat de Muzehof een goede plek krijgt.

Het College voegt hieraan toe dat zij weer terugkeert naar de raad als blijkt dat er extra geld nodig is. Gedurende deze raadsperiode komt zij terug, na het zomerreces.

D66 wil graag weten of dit voor einde van dit jaar is. Het College hoopt dat dit gaat lukken.

BewustZW wil weten of de voorstellen al meegenomen worden in de begroting voor komend jaar. Het College weet dit nog niet.

Het CDA stelt een voortgangsforum voor. Het College wil op later moment het meest geschikte middel bepalen.

De voorzitter concludeert dat kan worden doorgegaan op basis van de gemaakte afspraken en sluit de vergadering.

 

Bijlagen

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in