Pagina delen

Rekenkameronderzoek naar ODA en Zutphen

Bijlagen

Behandeld in Forum van 11 februari 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De raad heeft het college gevraagd om de Rekenkamercommissie het onderzoek naar Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en Zutphen te laten toelichten en het college de consequenties van de Omgevingswet toe te lichten in relatie tot de ODA voor: uitvoering en kwaliteit van ODA’s milieutaken en de  informatievoorziening voor de controlerende taak van de raad in deze.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 11-02-2019 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Rekenkameronderzoek naar ODA en Zutphen”. Aanvankelijk was het de bedoeling dat we van het college nog de consequenties van de omgevingswet op dit onderzoek zouden krijgen. Maar dit duurde wat langer dan verwacht. De agendacommissie heeft daarom besloten om dit onderzoek u voor te leggen en op een ander moment de reactie van het College mbt de consequenties toe te sturen.

College: geeft aan dat ze hier juist zit om aan die vraag te beantwoorden. Daarnaast is het College opgevallen dat er geen hoor en wederhoor is toegepast. Is dit gebruikelijk?

Voorzitter: De woorden die ik net uitsprak ging over het schriftelijk stuk waarop gewacht werd en daar kwam dit vandaan. Ik geef nu het woord vicevoorzitter van de Rekenkamercommissie (RKC) F. Gloerich.

RKC: Het gaat om een kort onderzoek. Aan een kort onderzoek worden geen bestuurlijke conclusies verbonden. Er vindt dan geen hoor en wederhoor plaats. Dit gebeurt wel bij een groot onderzoek. Vandaar dat er geen aanbevelingen aan dit onderzoek zijn geformuleerd maar aandachtspunten.

RKC geeft een presentatie over het “Rekenkameronderzoek naar ODA en Zutphen”.

VVD: Ziet u reden voor het indienen van zienswijze?

RKC: Nee daar zie ik geen enkele reden toe. De ODA vindt het positief dat er geen zienswijze wordt ingediend en gaat er vanuit dat de gemeente mee eens is hoe de ODA het aanpakt. Mocht je achteraf toch kritiek hebben dan kun je een zienswijze indienen.

PVDA: Zijn de ervaringen van klanten van de ODA ook meegenomen in het onderzoek?

ODA werkt met een outputfinanciering. Werkt de output financiering niet beknellend?

RKC geeft aan dat op het gebied beleidssensitiviteit in het kader van de omgevingswet verstandig is om expertise te organiseren op het niveau van de gemeente. Is detachering van mensen van de ODA bij de gemeente een optie ipv het inhuren van externen?

RKC: Nee de ervaringen van klanten zijn niet meegenomen. Maar een goede tip voor een volgend onderzoek.

Je weet inderdaad niet wat je mogelijk kwijt bent maar het is de best mogelijk schatting van taken met een prijskaartje. Bij iets ernstigs verwacht ik wel dat de ODA in overleg treedt.

Het gaat er om dat je ook het handelen van de ODA als gemeente moet beoordelen en dat kun je beter niet laten doen door mensen die gedetacheerd zijn vanuit de ODA.

College: Het college doet altijd een voorstel wel of geen zienswijze en inhoudelijk geven we aan om wel of geen zienswijze te geven. Maar het is aan de raad of ze wel of geen een zienswijze willen indienen.

GroenLinks: Het uitgangspunt van GroenLinks is dat de ketenwerking tussen handhaving en vergunning verlening altijd goed moet zijn ook als de omgevingswet dadelijk van kracht wordt. De gemeente speelt op 2 verschillende schaakborden. De ene is in de het kader van de omgevingswet in de stedendriehoek en de ander is in het kader van milieuvergunningen en handhaving via de ODA. We constateren discrepantie tussen deze 2. Hebt u voorbeelden van waar het misgaat?

RKC: We hebben geen defect geconstateerd dus we hebben ook geen voorbeelden.

College: Als het gaat om uitvoeringstaken dan hebben we te maken met het Geldersstelsel voor omgevingsdienst waar zowel de Stedendriehoek als de ODA zijn bij aangesloten. De stedendriehoek heeft met dezelfde wettelijke regels te maken als de ODA. In het kader van de omgevingswet hebben we inderdaad te maken met 2 oriëntaties. Is dat erg? Nee, we eten als het ware van 2 walletjes. We kunnen leren van beide overleggen waar we zijn bij aangesloten.

Bewustzw: Je moet expertise in huis hebben om goed te kunnen communiceren met de ODA. We hebben zorgen dat er problemen optreden als er geen goede expertise bij de gemeente aanwezig is. En als er problemen zijn dan moet het college bij de raad komen om te kijken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen oplossen

College: We hebben op dit moment geen zorgen dat er problemen zijn maar als er iets is dan zullen we ons melden.

CDA: Kan de ODA een presentatie geven wat ze precies doen en kunnen ze ook de aandachtspunten van dit onderzoek meenemen in deze presentatie?

College: Het staat de raad vrij om de ODA om een presentatie te vragen.

Voorzitter: Verdere vragen kunnen schriftelijk ingediend worden.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in