Pagina delen

Rekenkameronderzoek Financieel perspectief Zutphen

Behandeld in Forum van 6 mei 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 06-05-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Tevens heet hij de leden van de rekenkamercommissie welkom. Namens deze commissie zijn aanwezig:

Dhr. F. Galesloot

Dhr. J. Pierik

Dhr. F. Gloerich

Mevr. J. Hagens

 

De voorzitter licht toe dat de vergadering uit twee delen bestaat. Het eerste deel betreft de bespreking van het Rekenkameronderzoek Financieel perspectief Zutphen. Na de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezig commissieleden. Het tweede deel betreft de behandeling van het voorstel “Overnemen van aanbevelingen uit rekenkameronderzoek Financieel perspectief Zutphen”. In het presidium is afgesproken dat dit onderwerp als bespreekstuk geagendeerd wordt voor behandeling in de raadsvergadering van 20 mei.

De rekenkamercommissie presenteert de bevindingen van het onderzoek.

De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.

VVD: Blij met het rapport. Wat opvalt is dat de raad te veel uitgegaan is van vertrouwen dat informatie wel zou komen. Ook blijkt dat we in de decentralisaties zijn ingestapt zonder de transitiefase op orde te hebben. De vraag is waarom er in de aanbevelingen ook niet iets wordt gezegd over de raad.

Commissie: Het is aan de raad om kaders te stellen. De raad moet naar zichzelf kijken om te bekijken hoe zij dit uit wil voeren.

ChristenUnie: Er is behoefte om de aanbevelingen meer concreet te maken. Er van de aanbevelingen is een actualisatie van de beleidsnotitie financiën. Wat moeten we dan precies actueel gaan maken? En wat waren de punten geweest waar we als raad achteraan hadden moeten gaan?

Commissie: De auditcommissie heeft op diverse momenten duidelijke signalen afgegeven. Het is van belang dat de raad die signalen oppakt.

ChristenUnie: Een onderdeel van het probleem vormt dat sfeer en emoties bepalend worden in debatten.

D66: Het huishoudboekje moet op orde zijn. Kan de rekenkamer aangeven of het college een plicht heeft om de raad onverwijld in kennis te stellen van dreigende tekorten. Er is nu gewacht tot maart 2018. Is de rekenkamercommissie erachter gekomen wat hiervoor het motief is geweest?

Commissie: De beantwoording van laatstgenoemde vraag is aan de raad, niet aan de rekenkamercommissie. Het geconstateerde informatiedilemma is door de commissie geconstateerd. College en raad zullen daar iets van moeten vinden.

D66: Kan de commissie een duiding geven van de wijze van begroten? Daarbij wordt met name gedoeld op een begroting zonder ambtelijke advisering.

Commissie: Daar zijn wellicht verklaringen voor te vinden. De advisering stond om diverse redenen onder grote druk. Daar kunnen wel terecht vraagtekens bij worden geplaatst.

Burgerbelang: Niet het hele college is gehoord voor dit onderzoek. Wat is hier de reden van? Tevens heeft één collegelid alleen schriftelijk gereageerd. Waren alle collegeleden op de hoogte? Hoe kwalificeert de rekenkamer het handelen van het college in een cijfer van 1 tot 10?

ChristenUnie: Merkt als punt van orde op dat de gevraagde kwalificatie niet aan de commissie is.

Burgerbelang: Trekt de laatste vraag in.

Commissie: Alle betrokkenen zijn door de commissie benaderd. Het resultaat daarvan leest u in het rapport. Dit betreft alle collegeleden sociaal domein en de daarbij betrokken actoren. Gezien het korte tijdsbestek is door de commissie hierin focus aangebracht.

SP: Het informatiedilemma toont aan dat het op afstand plaatsen van organisaties als Het Plein geen goede keuze is.

Commissie: Het op afstand plaatsen is op zichzelf geen reden dat de informatie niet komt. Daarvoor zijn de spelregels bepalend die je met elkaar afspreekt. Dit heeft betrekking op de kaderstellende rol. Er moeten afspraken worden gemaakt. Vervolgens moeten deze ook worden nagekomen. Daar draait het om.

PvdA: Er zit een getraptheid in de informatievoorziening met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen. Kan de commissie concreter aangeven op welk onderdeel en in welke fase de raad in zijn informatiebehoefte kan voorzien?

Commissie: In de gemeenschappelijke regelingen zijn de jaarstukken eerder aan de orde dan in de raad. Dat betekent dat de raad ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen goed geïnformeerd kan zijn voordat de begroting wordt vastgesteld. Dan heeft de raad bij de behandeling van de begroting informatie over hoe de gemeenschappelijke regelingen functioneren. Hierover kan met de andere betrokken gemeenteraden in gesprek worden gegaan over afstemming. Er zijn voldoende regio’s waar hierin ontwikkelingen zijn. Daarmee kan contact worden opgenomen hoe voor stroomlijning van de informatievoorziening aan de raad.

D66: Op een aantal momenten heeft het college de raad onvoldoende geïnformeerd. Heeft het college in deze rechtmatig gehandeld?

Commissie: De commissie heeft zicht niet gericht op de rechtmatigheidsvraag.

ChristenUnie: Het is aan ons als gemeenteraad om te beoordelen wat we hiervan vinden als we constateren dat dit niet goed verlopen is.

PvdA: Verwijst naar de Burap II die in het forum is behandeld op dezelfde dag (6 november 2017) dat de begroting in de raad werd vastgesteld. In die Burap zijn tegenvallers genoemd. In hoeverre had de informatie uit die Burap aanleiding moeten zijn tot het stellen van kritische vragen?

Commissie: In de Burap van 6 november 2017 is geen analyse terug te zien. Dat is wel nodig voor raadsleden om de stukken goed te doorgronden. Dan zou ook een terugslag kunnen plaatsvinden. Dit raakt ook aan de mate van control en het onderscheid tussen incidentele en structurele effecten. De commissie heeft geconstateerd dat niet duidelijk werd of er sprake was van incidentele of structurele effecten. De raad beschikte niet over die informatie.

CDA: Had de raad meer kunnen doen met de informatie uit de tweede Burap?

Commissie: De commissie heeft geconstateerd dat de informatievoorziening te laat was of gebrekkig van kwaliteit. Als analyses ontbreken, dan is het moeilijk voor de raad om zijn rol te pakken. Daarbij wordt opgemerkt dat de raad dit ook heeft laten gebeuren.

VVD: De discussie moet niet puur op de financiële informatie worden toegespitst, maar wel in de totale context worden beschouwd.

D66: Ziet de VVD hier geen bestuurlijke patroon in?

VVD: De Burap wordt ook in een bepaalde context gelezen. Daar spelen ook overwegingen, zoals dat dat er nog meer informatie komt, dat we het zelf ook nog niet weten etc.

BewustZW: Er is voldoende informatie om dit op 20 mei in de raad te behandelen. Hoe beoordeelt de commissie het proces en de advisering door de auditcommissie?

Commissie: De auditcommissie rapporteert stevig en uitvoerig. Qua presentatie en communicatie zou zich dit nog wat meer kunnen richten op de doelgroep. Gemeenteraadsleden moeten de signalen van de auditcommissie oppikken en waarderen. Als de auditcommissie gezamenlijk met de accountant in vergadering zit is het niet goed als alle vragen richting de accountant gaan.

 De voorzitter sluit dit deel van de vergadering af en stelt het voorstel “Overnemen van aanbevelingen uit rekenkameronderzoek Financieel perspectief Zutphen” aan de orde.

Het college licht toe wat tot dusver aan acties is ondernomen. Eind augustus is een pakket bezuinigingsmaatregelen voorgelegd van 13 miljoen. Daarin was voor de raad weinig keuzemogelijkheid. De begroting is aangenomen. Er zijn financiële kaders opgesteld. Er worden interne kwartaalrapportages opgesteld. Er is een adjunct-directeur control aangesteld. De organisatie-ontwikkeling is bekeken en er zijn aanpassingen op het gebied van control. Er komt een nieuwe nota financieel beleid.

CDA: Hoe is de uitvoering geborgd? Wie is hiervoor verantwoordelijk?

College: Dat is de wethouder die voor u zit.

D66: De raad moet vooruit kunnen kijken. Hoe kijkt het college aan tegen het opstellen van een prognosebrief die in maart moet verschijnen op basis van de cijfers die aangeleverd worden bij de voorjaarsnota. Een dergelijk instrument wordt aanbevolen door de VNG.

College: Het klinkt goed. Het college wil dit meenemen om te beoordelen of ze dit ook kan waarmaken, voordat dit wordt toegezegd.

D66: Dit zouden we graag voor behandeling in de raadsvergadering horen.

BewustZW: Kan het college toezeggen dat alle stukken voor de voorjaarsnota, jaarrekening en begroting op tijd zijn bij de raad?

College: Het college jaagt er achteraan dat deze stukken tijdig worden aangeleverd. Het college is echter ook afhankelijk van anderen.

ChristenUnie: Hoe wordt de raad verder bij het proces betrokken?

College: De nota financieel beleid wordt een samenraapsel van alle initiatieven. Deze zal eerst besproken worden met de auditcommissie. Dan komt deze op de agenda van het forum.

De voorzitter sluit de vergadering en geeft aan dat het debat wordt voortgezet in de raadsvergadering van 20 mei.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in Raad 20 mei 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-05-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters