Pagina delen

Rapport Rekenkamercommissie Dagbesteding

Bijlagen

Behandeld in Forum van 26 september 2016 Naar boven

Toelichting griffie

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsmatige en niet-arbeidsmatige  dagbesteding binnen het sociaal domein in Zutphen. Doelstelling van het onderzoek was: “Het inzichtelijk maken wat de mogelijkheden voor de raad zijn om, binnen dit specifieke onderdeel van de nieuwe taken in het sociale domein, zijn kaderstellende en controlerende rollen adequaat in te vullen".

Het onderzoeksrapport is recentelijk aangeboden aan de raad (ingekomen stukken raad 12 september 2016) en de Rekenkamercommissie presenteert het rapport in het Forum. Forumleden hebben de gelegenheid om technische, verduidelijkende vragen te stellen aan de Rekenkamercommissie over de presentatie en het onderzoeksrapport. Er is geen ruimte voor politiek debat, dit vindt plaats als het onderwerp voor oordeelsvorming wordt geagendeerd. De portefeuillehouder heeft in dit Forum geen actieve rol.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 26-09-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
H van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Er zal eerst een presentatie worden gegeven.

 

-- PRESENTATIE door de voorzitter en griffier van de Rekenkamercommissie: Pieter de Jong en Peter Houtsma--

 

Voorzitter: Zijn er vragen?

VVD: Voor aanbevelingen willen wij het college vragen te komen met een nader beleidsstuk.

Pieter de Jong: Ja natuurlijk. Met een beleidsstuk is er meer vastigheid. Dat is zeer gewenst.

CDA: Bedankt voor het onderzoek en de heldere presentatie.

ChristenUnie: Het is goed om een stap te maken en te beginnen met onderzoeken. Wat is de directe positie van de raad om met dit stuk te opteren? Kan de raad zich bemoeien met de inhoud? Wat is de bedoeling? Over welk budget hebben we het hier, wat is de legitimiteit van de raad hierin?

Pieter de Jong: Financiële gegevens kom je niet tegen. Bemoeien met de inhoud, u bedoelt bemoeien met de uitvoering? De raad moet de hoofdpunten van beleid pakken en een signaal geven dat ze op tijd betrokken raken. Welke keuzes kun je maken?

PVDA: Dank voor het rapport. Het is een pittige conclusie, met name onder 4 en 5. Het zijn wel aanknopingspunten om verder te gaan. Er zijn nieuwe taken met betrekking tot WMO-begeleiding, komt dit ten last van het budget dagbesteding? Is het handig om een volgend beleidsdocument te hebben om maatschappelijke effecten te meten?

VVD: De opmerkingen zijn breder dan meten: eerst moeten de cruciale besluiten worden genomen. Veel organisaties die dagbesteding invulden, zijn weggevallen. Hoe moeten we dat nu invullen?

College: Wij komen graag met een beleidsstuk dat inzicht geeft voor zover we dat hebben. 2015 was een overgangsjaar. We zijn nog steeds bezig met opstarten. We hebben vertraging opgelopen maar de verzoeken om dagbesteding worden wel gehonoreerd. Als het beleidsstuk er is, presenteren we het eerst beeldvormend met cliënten en aanbieders, dan wordt het oordeelsvormend aan het Forum voorgelegd. De raadswerkgroep Sociaal Domein is een goed hulpmiddel zonder dat het Presidium wordt gepasseerd.

ChristenUnie: In het rapport is er geen zicht op vraag en aanbod. is dat zo te geven of is dat moeilijk op tafel te krijgen?

College: dat is moeilijker dan het lijkt: dat is niet zomaar te krijgen. Het beleidsstuk biedt inzicht voor zover we dat hebben.

VVD: Nu de overgangstermijn ten einde is, is het inzicht helderder?

College: Waar nodig wordt een indicatie afgegeven. Nu wordt binnen de kader gehandeld.

Stadspartij: Fijn dat er een beleidsstuk ter uitvoering van het rapport komt, op welke termijn kunnen we dat verwachten?

College: Dat is lastig te zeggen, dat hangt af van de druk in de organisatie. Daar kom ik op terug.

Voorzitter: Dank voor uw inbreng. Ik sluit deze vergadering.

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in