Presentatie onderzoek RKC BBLM Functioneren Het Plein

Afzender Gemeente Lochem M. Veenbergen (griffier) Behandeling ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Presentatie onderzoek RKC BBLM Functioneren Het Plein

Afzender
Gemeente Lochem
M. Veenbergen (griffier)

Behandeling

Opgenomen op de Lijst ingekomen stukken Raad 13 maart 2017

Ingekomen stuk Raad - nr. 02

Rubriek E Overig behandelvoorstel
Het college verzoeken schriftelijk haar bevindingen te geven op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport en deze toe te sturen aan de raad.

Bijlagen

Aanbiedingsbrief onderzoeksrapport Het Plein
Presentatie 20-2-2017 definitief
Onderzoeksrapport Het Plein
Memo_Raadsbrief Ontwikkelingen Participatiewet 2017-I (maart 2017)

Forum van 27 maart 2017


Toelichting griffie:

In 2016 heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor een aantal verbetermaatregelen om de organisatie van Het Plein weer op orde te krijgen (plan van aanpak 'Het Plein op orde'). Daarbij is afgesproken dat de raad zou worden geïnformeerd over de effectuering van die verbetermaatregelen. Aan het presidium is gemeld dat voor de monitoring en rapportage van de verbetermaatregelen een 'stoplichtenmethodiek' wordt ontwikkeld en dat deze vorm en systematiek van rapporteren aan het Forum zou worden voorgelegd voor een reactie. De fase van het bespreken van de opzet van de voortgangsrapportage heeft niet plaatsgevonden. Inmiddels is is er een voortgangsrapportage opgesteld welke is aangeboden aan het Forum.

Voor de besluitvorming over het plan van aanpak 'Plein op orde' was er ook al sprake van verbetermaatregelen bij het Plein. Ook over deze maatregelen wordt gerapporteerd in de voortgangsrapportage.

Voorts is door de Rekenkamercommissie voor de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland (RC BBLM) recentelijk een onderzoek uitgevoerd naar Het Plein (Het Plein is een Gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Zutphen en Lochem) met als vraagstelling of het bestuurlijk model van de GR Het Plein de raad voldoende sturingsmogelijkheden geeft om zijn controlerende taak adequaat uit te kunnen voeren. Het eindrapport (“Gemeenschappelijk geregeld?”) van dit onderzoek is onder andere aangeboden aan de raad van Zutphen die het college om een reactie heeft gevraagd op het rapport (lijst Ingekomen stukken d.d. 13-03-2017). Het presidium heeft besloten om het college te verzoeken de raad ook hierover te informeren. In bijgevoegd memo (Raadsbrief ontwikkelingen Participatiewet) wordt kort ingegaan op het rapport van de Rekenkamercommissie. Het college krijgt in het Forum gelegenheid om de fracties aanvullend te informeren.

Er is voor gekozen om 90 min. in te plannen voor de bespreking van beide onderwerpen die volgordelijk worden besproken waarbij wordt gestart met het onderwerp 'verbetermaatregelen Het Plein'. Naast inhoudelijke bespreking van de voortgangsrapportage wordt het Forum ook gevraagd om een mening te geven over de opzet van de voortgangsrapportage (stoplichtenmethodiek).


Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum: 27-03-2017
Tijd: 19:00 - 20:30
Zaal: Commissiekamer
Behandeling: Presentatie
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: G.J.H. Pelgrim
Griffier: H Nijkamp

Aanwezig namensNaam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Portefeuillehouder(s): A de Jonge
Ondersteuners: R Schuurman
Pers: ja
Publiek: 37 personen
Insprekers: nee

Verslag van de vergadering

Rapport Rekenkamercommissie BBLM

De voorzitter merkt op dat de reactie van het college over het rapport summier is weergegeven in het memo en vraagt het Forum of er behoefte is aan een nadere toelichting die eventueel schriftelijk kan worden gegeven door het college.

Er is geen behoefte aan een nadere toelichting waarna de voorzitter concludeert dat het rapport voldoende is besproken.


Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl