Pagina delen

Plan van aanpak naar aanleiding van het uitgebrachte advies door de Rekenkamercommissie bij het rapport Taken op Afstand Dichtbij

Bijlagen

Behandeld in Forum van 30 juni 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 30-06-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SPG.J.N. Müller
PvdA
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDG. Peteroff
CDAA.R. Nijenhuis
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

GroenLinks: Wij vinden het niet altijd verstandig bevoegdheden op afstand te zetten. Wij hebben twee vragen:

-          Moet de raad per geval een afweging maken?

-          Hoe zorg je voor een goede monitoring (aanbeveling 3)?

ChristenUnie: Wat gaan we missen als we het brede kader van de Rekenkamer niet gaan uitvoeren?

CDA: De reactie van het college is summier. Dat valt mij tegen. Wat houdt de inventarisatielijst in? Wat is er gebeurd tussen 2018 en nu?

Burgerbelang: Sla het eens plat, die referentiekaders. Maak zaken eenvoudiger. Onze belangen in een GR (gemeenschappelijke regeling) kunnen we monitoren. Het is geen wetenschappelijke exercitie.

BewustZW: Wij zijn sceptisch over GR’s. Is er winst te halen bij een GR? Waarom heeft het 2,5 jaar geduurd voordat dit stuk er lag? Ik zie de kostenbesparing niet. Waar sturen we op? Wil het college de informatie wel naar de raad sturen? Het is niet ingewikkeld.

PvdA: Het referentiekader geeft richting. Maar het risico is dat je zaken mist. Verklaar het kader niet heilig.

D66: In 2018 is dit verhaal raadsbreed aangenomen. Het college zwakt nu zaken af. Blijf daarvan af, college.

SP: Kunt u een voorbeeld geven van die afzwakkingen?

D66: De referentiekaders parkeren we. Delta en Het Plein hebben we al opgeheven.

SP: Het rapport van de Rekenkamer is in een andere tijd geschreven dan nu. Het college heeft de grip op veel zaken vergroot de afgelopen twee jaar.

D66: Als kleine gemeente moet je niet alles alleen willen doen.

PvdA: Belangrijk in het rapport is zicht op veel zaken krijgen. D66 past een dogma toe: het moet groter.

D66: Wij hebben geen dogma. Zoek naar samenwerking. Werk met referentiekaders die helderheid geven over alleen doen of samenwerken.

College: We hebben hier te lang over gedaan, dat klopt. Het was te druk. In ons plan van aanpak klinkt de taal van de pragmaticus door. Er staan geen ingewikkeldheden in.

Ambtelijke ondersteuning: Er is teveel ruis in de referentiekaders en de aandachtspuntenlijst. Het referentiekader is te uitgebreid. Het is niet altijd nodig. We willen het toepassen waar nodig. De aanbevelingen 1 en 2 zijn het belangrijkst.

D66: Dit rapport is het goede rapport. Daar moeten we ons aan houden.

CDA: Daar ben ik het mee eens. Het college schuift het rapport terzijde. Graag meer toelichting van het college op hun afwijkingen.

Ambtelijke ondersteuning: Het college voert de aanbevelingen 2 en 5 precies uit.

D66: Neem dit over zoals het is.

Ambtelijke ondersteuning: Aanbeveling 5 zit in aanbeveling 2.

D66: Dat hoeft u helemaal niet te doen.

Burgerbelang: Het college neemt diverse aanbevelingen niet over. Neem het rechtstreeks over svp.

College: Dit wordt een semantische discussie zo.

Burgerbelang: Dit is geen semantische discussie. Neem de aanbevelingen gewoon over.

GroenLinks: De raad stelt de kaders. Het college heeft niet alles juist overgenomen.

D66: Het college moet de kaders van de raad niet interpreteren, maar uitvoeren. Neem het over.

CDA: Ik ben het eens met de andere forumleden. Ik had meer van het college verwacht.

College: We nemen de aanbevelingen over. We gaan uw advies opvolgen. Ik herken echter de woorden van het forum niet.

GroenLinks: Monitoring is erg belangrijk.

PvdA: Iedere GR moet rapporteren. Daar komen veel antwoorden uit.

Burgerbelang: Soms krijgen we bijzondere cijfers. We moeten verder kijken.

ChristenUnie: De raad zei: er is onvoldoende controle op de GR’s. Daarom kwam er het rapport van de Rekenkamer. Het college vertaalt dit tot twee aanbevelingen. Dat geeft een onbehaaglijk gevoel.

CDA: Verwacht het college op 1 december 2020 een groot voorstel?

Ambtelijke ondersteuning: Is 1 december te ver weg of te dichtbij?

CDA: Verandert er nog veel?

BewustZW: De raad bepaalt de kaders. De raad geeft vanavond een duidelijk signaal af.

College: Ik ben het met u eens. We gaan de aanbevelingen van de raad opvolgen.

BewustZW: Het is bijzonder verwoord in het document. Let op uw informatieplicht.

PvdA: Wij zien aanbeveling 2-7 graag opgenomen in aanbeveling 1.

GroenLinks: Ik ben voor transparantie. We willen alleen u informeren over wat relevant is. Daar doen we ons best voor.

BewustZW: Ik ben het daarmee eens, dat spreekt me aan. De vraag aan de raad is welke informatie ze nodig hebben.

College: Ik wil niet op de stoel van de raad gaan zitten. Dit onderwerp kan ook in een auditcommissie of een forum besproken worden.

BewustZW: Graag in een forum, met publiek erbij.

ChristenUnie: Daar ben ik het mee eens.

BewustZW: Niet elk stuk moet naar de auditcommissie.

College: We kunnen dit stuk aanhouden. We schrappen grote delen van de tekst. We schenken aandacht aan de informatievoorziening. In september komen we bij u terug.

BewustZW: Het gaat niet om één document, maar om meerdere.

De voorzitter constateert dat het forum instemt met de conclusies van het college. Voordat zij het forum beëindigd, bedankt zij de forumgriffier voor vijf jaar trouwe dienst. De griffier krijgt daarop een boeket bloemen, waar hij erg blij mee is.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in