Pagina delen

Onderzoek gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid Rekenkamercommissie Zutphen

Bijlagen

Behandeld in Forum van 14 december 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Er wordt een presentatie gegeven over het onderzoek naar het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Rekenkamercommissie Zutphen.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 14-12-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPH.M.H. Giesen
D66R.G.M. Rutten
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.

De heer De Jong van de Rekenkamercommissie geeft een presentatie.

De voorzitter vraagt of iemand verhelderende vragen heeft.

GroenLinks: Dank voor het werk. Wij zien graag voorbeelden van de concrete bijdragen zoals genoemd in de presentatie.

De heer De Jong: Dat is moeilijk te beantwoorden. Bij het ontwerpen van een nieuw zwembad kun je bijvoorbeeld rekening houden met duurzaamheid of met het meedoen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De heer Houtsma, griffier van de Rekenkamercommissie: ook andere verbonden partijen kunnen bijdragen leveren aan het formuleren en uitvoeren van beleidsdoelen. Dat geldt ook voor inkoop en aanbesteding. We moeten verbindingen leggen met de programma’s in de begroting.

VVD: Dank voor dit onderzoek en presentatie. Ik mis echter het lokale in het inkoopbeleid.

De heer De Jong: Bedoelt u lokale partijen erbij betrekken?

VVD: Ja

De heer Houtsma: Dit zit al in ons beleid. Het heeft echter wel z’n beperkingen.

D66: Er zit veel variatie in het inkoopvolume.

De heer Houtsma: Het is moeilijk een volledig en scherp beeld te geven van de inkoop; er zit altijd veel marge in.

CDA: Ik zie de rol van de concerncontroller niet zo.

De heer Houtsma: Hij moet instrumenten kwalitatief toetsen. Het is een stafachtige functie; geen lijnfunctie dus.

PvdA: Zijn jullie de groslijst tegengekomen?

De heer Houtsma: Wij hebben die niet in werking gezien; niet in de uitvoering.

D66: Wat is de relevantie van het onderzoek? Er is immers al veel vastgelegd in het huidige beleid? Eerst bij de uitvoering zien wij weer een rol voor de raad (evalueren, rapporteren).

De heer De Jong: Dus de kaders zijn voldoende?

D66: Ja.

GroenLinks: Wij zijn het eens met D66. Wij zien graag meer casussen en beelden, bijvoorbeeld over het lokale aanbesteden. De raad heeft meer informatie daarover nodig.

PvdA: Die kaderstelling is zeker nodig. Graag een kadernota. Twee vragen nog voor het college:

  1. Hoe kom je op die groslijst? Welke criteria gelden daarbij?
  2. Houdt het college er toezicht op dat er niet teveel criteria zijn?

StadsPartij: Wij vinden nu een transparante kadernota met mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en een groslijst belangrijk. Wanneer wordt de raad geïnformeerd? Bij welke aanbesteding?

VVD: Wat vindt het college van de aanbevelingen?

CDA: Bedrijven investeren soms in sportclubs. Kan dat meegewogen worden bij inkoop?

Het college: Dank voor het rapport. Ik doe een voorstel: dit voorjaar herijken we het huidige beleid. Dan gaan we samen om tafel, dan is er een kaderstellend moment. We doen een notitie daarbij. In een memo kom ik terug op de vraag over de groslijst.

GroenLinks: Goede suggestie. Graag concrete casussen daar dan bij.

De voorzitter dankt een ieder voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in