Pagina delen

Memo Raadsbrief GR Het Plein en GR Delta 2016-I

Bijlagen

Behandeld in Forum van 23 mei 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Op de lijst 'ter inzage liggende stukken' van 11 april 2016 staat opgenomen 'Memo Raadsbrief GR Het Plein en GR Delta 2016-I'. Onderdeel van de aangeboden stukken is de rapportage 'Bevindingen stand van zaken Het Plein' van dhr. Noppen, d.d. 27 januari 2016. Op verzoek van een aantal fracties heeft het presidium op 09 mei 2016 besloten deze rapportage te agenderen voor het Forum en dhr. Noppen uit te nodigen om met hem in gesprek te kunnen gaan over m.n. de in de rapportage genoemde aanbevelingen. De uitkomsten van het gesprek kunnen de fracties desgewenst gebruiken in hun reactie op de concept zienswijze op de Begroting 2017 van Het Plein.

NB:

Dit Forum bestaat uit 2 blokken: bespreking van de concept zienswijze en een gesprek met de dir. (a.i.) van Het Plein over zijn rapportage 'Bevindingen stand van zaken Het Plein (d.d. 27 januari 2016). Voor de bespreking van beide onderwerpen is een uur gepland. Voorgesteld wordt om het Forum te starten met het gesprek met de dir. van Het Plein.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 23-05-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vervolgens introduceert hij kort het onderwerp van de vergadering en de vergaderorde. Allereerst zullende gemeentelijke zienswijzen worden besproken. Vervolgens krijgen de fracties de gelegenheid het gesprek aan te gaan met de heer Van Noppen, de directeur van het Plein.

Het college krijgt hierna het woord om de stukken toe te lichten.
Er staat een fout in de adressering van de brief aan de directie van Het Plein. Daarnaast gaat het over het Plein en niet over Delta zoals in de tekst vermeld staat. Verder wil het college graag de opmerking van de Groen Links fractie over het belang van de prestatie-indicatoren alsnog meenemen in de zienswijze.

De Stadspartij is van mening dat goed moet worden gekeken naar wat men eigenlijk wil meten. Men wil het Plein de ruimte bieden om maatwerk toe te passen.

De VVD ziet graag dat de motie “Minder regels in de bijstand” een plek krijgt zodat het Plein hiermee aan de slag kan.

Het college geeft aan dat in de zienswijze reeds gerefereerd wordt aan de motie.

De VVD-fractie verzoekt of dit iets explicieter verwoord kan worden.

De fractie van BewustZW wijst op het belang van de kerncijfers als stuurmiddel en noemt het ook een verantwoordingsmiddel.

GroenLinks is blij met de inhoud van de zienswijze.

Het CDA is eveneens erg tevreden. Daarnaast is men blij met de aanpassing.

De ChristenUnie sluit zich aan bij de vorige twee fracties.

De SP is eveneens tevreden met de aangevulde zienswijze.

Burgerbelang benadrukt het belang van actief informeren.

De VVD kan zich vinden in de zienswijze.

De PvdA stemt in met de zienswijze.

De fractie Van Vliet stemt in met de zienswijze.

BewustZW maakt bezwaar tegen de de formulerering:” Het forum sprak vertrouwen uit in de toekomst van Het Plein en de ingrepen die het DB recentelijk heeft gedaan”, deze is te algemeen gesteld daar de fractie van BewustZW in de laatste vergadering nog sprak over een Black Box.

Het college vraagt of de fractie dit aangepast wil zien en of men in kan stemmen met een toevoeging dat het forum grotendeels instemt.

Alle aanwezige forumleden stemmen hiermee in.

 

De voorzitter wil weten of het forum ook in kan stemmen met de zienswijze op de begroting van Delta over het jaar 2017.

 

Alle fracties stemmen daar me in, zodat de voorzitter concludeert dat beide stukken afdoende behandeld zijn.

 

Vervolgens wordt de heer Noppen uitgenodigd voor de bespreking van het rapport.

 

Het college wil graag nog iets toelichten. Er lopen momenteel 2 zaken namelijk:

de begrotingswijziging 2016 en het raadsvoorstel het Plein op Orde.

De begrotingswijziging is nodig voor het opvangen van de reorganisatiekosten voor ondermeer personeel en ICT.

In de gemeente Lochem gaat deze week het collegevoorstel voor de begrotingswijziging naar de raad. Het Zutphens college volgt een andere procedure. De raad wordt op basis van de analyse van de heer Van Noppen verzocht om geld beschikbaar te stellen voor Het Plein op Orde.

Het Forum krijgt vervolgens het woord.

De fractie Van Vliet constateert dat er veel problemen zijn rondom de fusie tussen Delta en Plein. Dit is ondermeer te wijten aan een gebrek aan voorlichting richting de medewerkers van Delta. Voor het Plein wordt gesteld dat de omgang met mensen beter moet en dat het personeel beter opgeleid dient te worden.

De SP wil graag van de heer Noppen weten hoe hij de rol van de gemeente ziet.

Daarnaast wil men weten wat bedoeld wordt met het neerleggen van beleidstaken bij het Plein.

De VVD wil dat er meer structuur komt. Men wil weten of het Plein voldoende voeling heeft gehad met de nieuwe wet en regelgeving. Daarnaast vraagt men of de extra kosten te maken hebben met nieuwe wetgeving. Men heeft graag een forum over de ingezette veranderingen, liefst voor de zomer.

Burgerbelang heeft behoefte aan tijdspaden in relatie tot de veranderingen.

De VVD vraagt in hoeverre het personeel gescreend is of men de nieuwe taak aan kan. Mag men dit wel in alle gevallen vagen van de medewerkers?

BewustZw wil weten in hoeverre de begrotingsinformatie met doorkijk naar de toekomst op waarde kan worden geschat.

De heer Van Noppen krijgt vervolgens het woord.

Hij geeft aan dat de meerderheid van de raad erg tevreden was met de begroting inclusief doorkijk. Hij is pas tevreden als de cliënten van het Plein effectief bedient worden en hun recht krijgen.

Hij verwacht dat de raad voldoende geïnformeerd wordt en egt daar zeer veel waarde aan te hechten.

In december 2015 trof hij het Plein aan in een wanordelijke toestand. Inmiddels is het vertrouwen verbeterd, De relatie met de OR is inmiddels goed. Er wordt weer leiding gegeven. Vanaf 1 juli a.s. wordt een nieuw organogram ingevoerd. Dat moet leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering. Ook worden inmiddels de contacten met andere organisaties weer opgepakt.
Er moest een cultuuromslag komen. Daar is echter geld voor nodig. Mensen moeten namelijk worden omgeschoold. Tegelijkertijd gaat het werk wel door. Opleiding en training kosten dus veel geld. Een groot deel van het extra geld is hiervoor gereserveerd. Dat speelt overigens bij meer uitvoeringsinstellingen. In Zutphen echter meer omdat de start niet goed is geweest. Teveel zaken zijn bij de gemeente zelf blijven liggen. Nu moet worden rechtgezet wat toen is misgegaan.

De instroom moet worden beperkt en de uitstroom verbeterd. Als speerpunt heeft men het onderzoek naar achterstallige dossiers.

De PvdA vraag of er vragen zijn omtrent de rechtmatigheid van verstrekkingen.

De heer Van Noppen geeft aan dat er nu niet zeker van te zijn dat uitkeringen in alle gevallen terecht zijn.

De ChristenUnie vraagt naar het tijdspad van de veranderingen.

De heer Van Noppen geeft aan dat eind van dit jaar de veranderingen al goed merkbaar moeten zijn en dat het jaar er op de professionaliteit goed geborgd moet zijn zodat het traject op 1 januari 202019 voltooid moet zijn.

BewustZw vraagt of hij een prestatiegarantie heeft met een prestatiebeloning op het eind.

De heer Van Noppen antwoord dat dat niet gebruikelijk is in het sociaal-domein.

GroenLinks vraagt of meer nadruk kan worden gelegd op het opleiden om, om te gaan met verschillende doelgroepen.

Het college geeft aan dit mee te nemen naar het DB. Tevens stelt men voor een extra forum te houden over het nieuwe begrotingsstuk inclusief een presentatie.

De voorzitter concludeert dat het stuk van de heer Van Noppen afdoende is behandeld en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in