Pagina delen

Memo Raad informeren over communicatie over de concept-visie Vesting van de Toekomst

Bijlagen

Behandeld in Forum van 27 oktober 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Het college informeert de raad door middel van een presentatie over de visie Vesting van de toekomst.

De raad wordt daarnaast gevraagd inbreng te leveren, in de vorm van aandachtspunten of suggesties, die het college kan gebruiken bij het opstellen van een raadsvoorstel over de Vesting van de toekomst. Dit raadsvoorstel wordt t.z.t. ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 27-10-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieG.A. Kamp
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij het Forum over de Visie Vesting van de Toekomst en zet kort uiteen wat de opzet van het Forum is.

Michel Groothedde (teamleider archeologie) en Helene Leriche (ontwerpbureau BDP) krijgen het woord voor een presentatie.

Zie voor deze presentatie de bijlage bij het Forum en het verslag.

De voorzitter geeft de fracties gelegenheid een bijdrage te leveren.

GroenLinks: Onze fractie wordt blij van deze visie op erfgoed. Nog niet zo lang geleden bestonden er plannen het Bornhof af te breken om daar een parkeerplaats aan te leggen. Nu waait er gelukkig een andere wind. Erfgoed biedt een kans op sociale groei, modernisering en vergroening.
Concreet zien we dat het fraaie meubilair in de binnenstad wel heel snel verandert iets verderop, bijvoorbeeld op het Vispoortplein. Daar staan bij wijze van spreken snelweg lantaarnpalen. We vragen het college te overwegen deze harde grenzen in ieder geval iets te verleggen, tot voorbij de Meisjesvakschool bij voorkeur.
Voor wat betreft de communicatie zien we graag meer aandacht voor dit onderwerp. Bijvoorbeeld op de website en in Contact. Bij foto’s van de linies staat overigens een foto van het kanon op de bult van Ketjen, dit is een bastion. Deze foto daarom graag vervangen door één van de linie bij de Warnsveldseweg.

SP: We horen geluiden over zonnepanelen op de stadsmuren en kleinschalige windmolens rond de binnenstad. Daar zijn we niet voor. Verder missen we aandacht voor de gevangenis in het Waterkwartier en de kunstwerken in het water.

CDA: Wij vinden dit een fantastisch plan. We hebben er wel veel vragen bij. Gaan we onze stadsmuren weer optrekken? En zetten we het plan voor de Poort van Zuid aan de kant en wordt dit het nieuwe of grote plan? We hebben moeite met het verwijderen van panden om ruimte aan het water te geven. Niet alleen water brengt verkoeling.

D66: Onze fractie hecht veel belang aan klimaatadaptie en we zien dat ook ons erfgoed hierbij een belangrijke rol kan spelen. Graag ook aandacht voor onze motie Vergroening en verkoeling. De visie had wel iets concreter gemogen. Wat betekent bijvoorbeeld “herstel van de bomenstructuur”. Wordt met verbinden en toegankelijk maken de aanleg van wandelpaden bedoeld?

BewustZW: De visie geeft een mooi beeld van onze geschiedenis. Toch zijn er al de nodige visies gepasseerd. Het zou goed zijn nu voor langere tijd aan de slag te gaan. Daarvoor hebben we wel een uitvoeringsprogramma nodig en moeten er keuzes gemaakt worden. Nu eerst graag aandacht voor de inbreng van onze inwoners en de belanghebbenden.

VVD: Ook onze fractie wordt hier blij van. Waar de motie Vergroening en verkoeling in het klein iets beoogde, ligt nu een visie in brede zin voor. Graag zien we dit onderwerp ook op de gemeentepagina in Contact terug. Daarbij kan de reactietermijn tot 15 november wat ons betreft worden verlengd. Verder lezen we dat de plannenmakerij geen geld kost. Dat lijkt ons sterk. En kan er ook financiering van buiten aangetrokken worden?

PvdA: Echt bijzonder vinden wij dat het klimaat adaptief maken van de stad hand in hand kan gaan met de historische setting hier in Zutphen. Goed om te zien ook dat verschillende ideeën uit het Blauwboek een plek hebben gekregen in deze visie.

Burgerbelang: Wij zijn enthousiast over deze visie. Mooi om te zien dat onze rijke historie ons ook nu nog veel kan brengen. We vragen ons af wat de tijdspanne is waarin we dit gaan realiseren. Gaan we hier honderd jaar over doen? En hoe gaan we dit betalen?

ChristenUnie: Onze fractie ziet graag dat ook inwoners buiten de binnenstad bij deze visie worden betrokken. Dat is belangrijk voor het draagvlak.

College: Om met dat laatste te beginnen; een buurt in de Hoven kwam er pas achter dat ze deel uitmaken van de linie van de Hoven. Ze zijn daar trots op en dat was mooi om te zien. Dan is het ook beter te begrijpen dat de aanleg van een speeltuintje iets langer duurt.

Zelf ben ik ook trots op het goede begrip dat uit het Forum naar voren komt. Wanneer we het over dit soort onderwerpen hebben, zie ik dat steeds. Mijn complimenten aan de raad.

Dit is heel nadrukkelijk een lange termijn visie. Te vergelijken met de binnenstadvisie van 2012. Deze is ook nog steeds onze leidraad. De Visie vesting van de toekomst hebben we niet morgen gerealiseerd, maar kan steeds dienen als uitgangspunt bij planontwikkeling.

Wat betreft het straatmeubilair is de overgang soms schokkend, dat klopt. Daar willen we zeker mee aan de slag, dit kan al met kleine ingrepen.

Vreemd geld proberen we aan te trekken, bijvoorbeeld de interregionale subsidie die we samen met Kampen en Münster hebben gekregen. Wel zeg ik erbij dat altijd cofinanciering, dus ook geld van de gemeente Zutphen, bij moet.

We gaan nu zeker niet de stadsmuren vol leggen met zonnepanelen. Het gaat erom dat we meer kunnen doen met de vesting en de zones in de vesting, om de grote opgave die er ligt op het gebied van energietransitie het hoofd te bieden. Het klopt dat de gevangenis en kunstwerken in het water minder aandacht hebben gekregen, u snapt precies waarover het gaat.

De stadsmuren gaan we niet weer optrekken, we kunnen wel (meer) recht doen aan het verleden bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De plannen voor de Poort van Zuid passen juist heel goed in deze visie, hoewel we een pas op de plaats hebben moeten maken met de uitvoering. Het klopt dat niet alleen water verkoeling brengt, daar hebben we ook groen voor nodig.

Het herstel van de bomenstructuur verwijst naar karakteristieke historische waarden waar we oog voor willen hebben wanneer we ruimtelijke plannen maken. Of dat betekent dat we extra bomen planten, laat ik nog weten in reactie op de motie Vergroening en verkoeling die door de raad is aangenomen.

Het is niet zo dat op de visie een uitvoeringsplan zal volgen. Dit is een visie voor de lange termijn waar toekomstige initiatieven steeds in moeten passen.

Ik zeg de raad toe te kijken naar het oprekken van de reactietermijn. Er zijn nu twee reacties ontvangen en dat is mager. We gaan bespreken of we verlengen en of we Contact daarin kunnen gebruiken, daar kom ik bij u op terug.

SP: Graag krijg ik een harde uitspraak van de wethouder dat we niet aan onze historie komen door zonnepanelen en windmolens op en langs de vesting te bouwen.

College: De visie leent zich niet voor dit soort keiharde uitspraken. De vertaling van de visie in concrete plannen is voor later. We zullen niet zo maar dit soort beslissingen nemen, u heeft daar iets over te vinden.

De voorzitter dankt alle deelnemers aan het Forum voor hun bijdrage en sluit de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in