Pagina delen

Memo over aanvullende maatregelen thema 1 Participatie en re-integratie

Behandeld in Forum van 1 juli 2019 Naar boven

Toelichting griffie

In dit Forum kunnen twee personen per fractie deelnemen.

Dit memo kan worden betrokken bij het raadsvoorstel 'Aanvullende maatregelen thema 1 rapportage Evenwicht Sociaal Domein.'

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 01-07-2019 Tijd 20:00 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPE. Müller en H.M.H. Giesen
PvdAJ.A. Giezen en J. Bloem
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66R.G.M. Rutten en Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Daar de “Aanvullende maatregelen thema 1 rapportage Evenwicht Sociaal Domein” en “Memo over aanvullende maatregelen thema 1 Participatie en re-integratie” bij elkaar horen stelt de voorzitter voor om ze te gelijk te behandelen.

D66: In de toelichting wordt genoemd dat er 740.000 bezuinigd moet worden en daarvan wordt 230.000 afgetrokken omdat het om niet ingevulde begrotingsruimte gaat.
Is die niet ingevulde begrotingsruimte niet teruggevloeid in de algemene reserve van 2019?
Is dit geen incidenteel bezuiniging?

College: Het bedrag wat genoemd wordt zat bij het plein en is een bezuiniging op dit domein. Uiteindelijk vloeit alles terug in de algemene reserve.

SP: Heeft het college nagedacht over de communicatie omtrent de weg bezuinigde vergoeden?
College: We melden wel bij mensen en we zijn continue in dialoog. Het wel heel erg mee hoeveel mensen tussen wal en schip vallen.

SP: We willen meegeven dat er ook nagedacht wordt over hoe mensen die nu er geen gebruik maken van maar op termijn wel er gebruik van willen maken geïnformeerd worden.

PVDA: Blijven non-profit werkplekken behouden als werkervaringswerkplekken?
Hoe wordt erop maatwerk gestuurd? Stel het geld is in november op om maatwerk oplossingen te vinden. Maar jobcoach heeft een geweldig idee om de persoon aan werkt te helpen. Hoe wordt er dan gestuurd?

College: De non-profit werkplekken blijven behouden. We zetten wel meer in op profit werkplekken. Budget is leidend maar als de kans groot dat iemand kan uitstromen dan grijpen we die kans. Het is inherent aan maatwerk dat je slimme keuzes maakt.

D66: In de stukken staat dat uit onderzoeken blijkt dat de afstand groter is in de publieke sector van uitstromen. Waar zijn die stukken van die onderzoeken?

College: We sturen deze stukken toe.

GroenLinks:
Wat als de populatie de weg wel weet te bewandelen naar beschut werk nieuw? Is het geld dan op of weg?
Is de 33000 euro al gevonden? Waar kunnen wij nog afroming verwachte?

College: Het geld voor beschut werk nieuw is niet weg.
Het gaat om bedrag 33000 incidenteel voor 2019 en we gaan dat bedrag halen. Structureel dat hebben we ingeregeld.

D66: In de memo wordt aangegeven dat in de arbeidsvoorwaarden niet veel verschil tussen een werkervaringswerkplaats en beschut werk. Werkervaringsplaats met loonkosten gaat toch uit van een heel ander soort begeleiding dan bij beschut werk. Hoe zit dit?
De verordening zouden we moeten wijziging rondom werkervaringsplaats.
Eerst was het 6 maanden en dan verlengen 3 maanden verlengen en nu 6 maanden en dan voor onbepaalde tijd verlengen.

College:
Werkervaringsplek kunnen ook veel intensieve begeleidingen nodig hebben. De verschillen zijn dus niet erg groot. Maar als je bij beschut werk zit heb je een bepaalde indicatie.
De indicatie schept voor ons verplichtingen en voor de mensen een bepaalde geruststelling.
Laatste vraag is een technische vraag en die we moeten uitzoeken.

CDA: Zijn de jobcoaches op voorbereid dat ze maatwerk mogen bieden?

College: Het is jobcoach afhankelijk. Sommige hebben ondersteuning in bijv de vorm van cursussen nodig en andere staan al in de startblokken.

Voorzitter stelt voor dat het voldoende besproken is en door kan naar de raad

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad