Pagina delen

Memo inzake de actualisatie van Burap-2 2019

Bijlagen

Behandeld in Forum van 17 februari 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Het college heeft voor 2019 besloten om naast de twee reguliere Buraps ook twee actualisatie op te stellen van deze buraps. In de zomer is een actualisatie gemaakt van Burap-1 2019 en nu is actualisatie van Burap-2 2019 afgerond. Deze laatste actualisatie wordt in deze vergadering besproken.

 

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 17-02-2020 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze forumvergadering waarin we de Burap-2 2019 zullen gaan bespreken. Als eerste geef ik de wethouder het woord en daarna kunnen er vragen worden gesteld.

College: In Burap-2 2019 ziet u wat verschuivingen, maar niet heel veel. Het wordt nog iets gunstiger omdat niet alle onttrekkingen uit de reserves zijn waargemaakt.

In maart 2020 komt de prognosebrief. Daarin staat de stand van het jaarrekeningsaldo. Rond 12 maart 2020 wordt deze brief openbaar (als ter inzage liggend stuk). In april 2020 kan deze prognosebrief in het forum worden besproken.

Helaas staan er ook negatieve cijfers in. Maar deze zijn wel kleiner dan verwacht.

GroenLinks: Wij zagen twee keer het bedrag van €1.000.000,- Eén keer voor het fysieke domein en één keer voor de pensioenen van de wethouders. Wij willen deze bedragen graag toegelicht zien.

D66: Goed dat de rode cijfers kleiner zijn dan verwacht. De reserves zijn schrikbarend laag: wat is de gewenste reserve? In het sociaal domein is de besparing van €1.900.000,- niet gehaald. Gebleken is dat we daarbovenop nog €700.000,- extra moeten besparen. Hoe willen we deze €2.600.000,- besparen als we de €1.900.000,- al niet halen? Wij willen graag de uitkomsten van het onderzoek van Rijnconsult zien. Tot slot het positieve bedrag van €600.000,-: waar is dat?

VVD: Fijn dat de Burap-2 2019 positiever is dan gedacht. Met betrekking tot Wmo en jeugd, wat is de invloed van de raad? Hoe kunnen wij sturen om de taakstelling van de raad te halen? In Burap-2 2019 staat dat in het sociaal domein de bezuiniging van € 1.900.000,- niet gehaald wordt. Daar komt nog een bezuiniging van €700.000,- bij. Is het verhaal bij de Forumspecial Jeugd te positief gebracht?

Stadspartij: Zijn de kosten van jeugdzorg in beeld? Uit Burap-2 2019 blijkt dat nog veel facturen betaald moeten worden. Hoe kon het ontbreken van dat beeld gebeuren?

PVDA: Wij sluiten ons aan bij hetgeen de VVD heeft gezegd. Fijn dat het bijsturen is gelukt. Burap-2 2019 spreekt over aanvullende maatregelen: waar denkt het college dan aan? De grootste tekorten zijn bij de Wmo: ligt dat aan de abonnementstarieven? Bij de begroting is een amendement aangenomen dat er strak moet worden gestuurd op de zorgaanbieders.

BewustZW: Wij sluiten ons aan bij hetgeen D66 heeft gezegd. Fijn dat de tekorten minder negatief uitvallen. Het ESF: kunt u dat toelichten? Als er uitgaven zijn, dan moeten we daarover in control zijn.

College: De €1.000.000,- voor de pensioenen voor de wethouders. De vorige accountant heeft het pensioen van één wethouder onderzocht. De huidige accountant heeft onderzoek gedaan naar het pensioen van alle wethouders. Dit betreft een eenmalig tekort.

GroenLinks: Maar hoe kom je precies op het afgeronde bedrag van €1.000.000,- uit?

College: De accountant komt nog een keer in het Forum om een toelichting te geven.

Ambtelijke ondersteuning: Dit is afgerond op €1.000.000,-

D66: Niet de accountant maar het bestuur moet zorgen dat de cijfers kloppen.

College: Er zijn nu nieuwe wethouders.

D66: Dat is onder de maat want  bestuurlijk neem je de verantwoordelijkheid zelf.

Ambtelijke ondersteuning: De toenmalige accountant zei dat er €300.000,- moest worden bijgestort. De nieuwe accountant heeft dit herberekend en gebleken is dat er €1.000.000,- moet worden bijgestort.

D66: Dat moet je zelf doen, je moet niet wachten op de accountant.

College: Die verantwoordelijkheid hebben wij bij de accountant neergelegd.

We hebben de cijfers niet kunstmatig omhoog gebracht. Het college wacht niet op de Burap van mei/juni maar is nu al bezig om de bezuinigingsdoelstellingen te halen.

VVD: Het is prettig dat het college deze informatie deelt. Maar wij vroegen dit al in november en we kregen toen ook al deze tussenstand. Het gaat er om dat we een positiever verhaal te horen hebben gekregen dan wat we nu op papier lezen. In december is er kennelijk iets gebeurd waardoor het nu minder is.

College: Er is een verschil tussen beleidsmatige voortgang met bijbehorend optimisme en de vertaling ervan in euro's: deze vertaling geeft niet het resultaat waar we op hoopten. Maar heel veel is wel gehaald. Slechts een deel is niet gehaald. We hebben gekeken wat we aanvullend kunnen doen, maar daar ga ik nu niet op in. Suggesties kunnen wel worden meegenomen.

D66: We begrijpen dat we nu niet op in kunnen gaan op concrete maatregelen. Maar zegt u nu dat we er vertrouwen in moeten hebben dat we de bezuinigingen van €2.600.000,- in het sociaal domein gaan halen?

College: Daarop geven wij antwoord in de aanvullende maatregelen, want het moet wel reëel zijn. Er moet een pakket maatregelen komen wat recht doet aan wat we zien.

Op 8 juli 2019 is het voorstel om budgetonderzoek in het fysieke domein door Rijnconsult te laten doen behandeld in de raad. Uit dit onderzoek is geen eenduidig antwoord op de gestelde vraag gekomen. Samen met Rijnconsult hebben we dat geconcludeerd. Op de definitieve afwikkeling komen we terug als het rapport met u gedeeld wordt. Dit gebeurt op 23 maart 2020. Dit gebeurt tezamen met een pakket maatregelen om antwoorden op de gestelde vragen te krijgen binnen het door de raad hiervoor beschikbaar gestelde krediet.

PVDA: Zijn dat maatregelen binnen het fysieke domein en binnen bedrijfsvoering?

College: Ja.

D66: Bent u teleurgesteld?

College: Ja. Wij hebben al op 8 juli opdracht gegeven en we hebben nog geen antwoord op de gestelde vragen. De vraag over ESF zal door de ambtelijke ondersteuning worden beantwoord.

Ambtelijke ondersteuning: De ESF subsidies worden nooit als baten opgenomen want het het nooit zeker of je het krijgt. De te late nota's in de jeugdzorg hebben ook ons onaangenaam verrast. In 2020 willen we hier strakker aan gaan trekken. De €631.000,- voordeel is afkomstig van de ontmanteling van Het Plein.

Stadspartij: Komen de uitrijkosten van PlusOV nog ten lasten van 2019?

Ambtelijke ondersteuning: Ja, deze kosten worden meegenomen in de prognosebrief en zullen nog negatief het resultaat beïnvloeden.

Voorzitter: Dan zijn we aan het einde van deze vergadering gekomen en sluit ik deze vergadering.

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in