Pagina delen

Memo huishoudelijke hulp

Behandeld in Forum van 15 december 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Op 1 december 2015 heeft het memo 'Huishoudelijke hulp' met de bijlage 'Houdbare hulp in de huishouding' ter inzage gelegen voor het Forum. Op 3 december 2014 is dit memo in een informeel gesprek met cliëntvertegenwoordigers, WMO consulenten, uitvoerende organisaties, ambtenaren, de wethouder en raads- en forumleden besproken.

Om de gewenste verdere richting voor de verdere uitwerking van een toekomstbestendige huishoudelijke hulp te kunnen uitwerken staan het memo en de discussienotitie ter advisering aan het college nu geagendeerd in het Forum. Een uitgewerkt voorstel zal naar verwachting voor het zomerreces van 2015 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 15-12-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft een korte samenvatting van het onderwerp en de historie er van. Het is een adviseren forum, dus het college wil graag van de raad advies over het onderwerp. Er is voor dit forum één inspreker, mevrouw Van der Tuin van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning (PMO). De voorzitter geeft eerst het woord aan mevrouw Van der Tuin

De inspreektekst van mevrouw Van der Tuin zit als bijlage bij dit verslag.

De voorzitter geeft het woord aan de fracties voor het stellen van aanvullende vragen aan mevrouw Van der Tuin.

Burgerbelang geeft aan dat het duidelijk is overgekomen dat het PMO zich zorgen maakt over de toekomst van de huishoudelijke hulp. Burgerbelang wil graag weten welk scenario de voorkeur heeft van het PMO.

Mevrouw Van der Tuin geeft aan dat scenario 1 de voorkeur heeft van het PMO.

De voorzitter dankt mevrouw Van der Tuin en geeft het college kort het woord.

Het college geeft aan dat aanvullend op de memo huishoudelijke hulp, het advies van het PMO en de kerncijfers aan dit forum zijn toegevoegd. Deze stukken zijn namelijk bij de informele avond van 3 december al uitgereikt en het is goed dat alle fracties in het bezit zijn van alle stukken. Het college benadrukt dat het niet de bedoeling is een scenario te kiezen. Wel hoort het college graag wat de fracties belangrijk vinden, welke aandachtspunten/uitgangspunten ze hebben en welke voorstellen er zijn. Daarmee kan het college de scenario’s verder uitwerken en komt dan terug bij de raad.

De voorzitter geeft alle fracties nu de gelegenheid tot het geven van hun visie op de memo en de scenario’s over de huishoudelijke hulp, daarna is het college aan het woord voor het beantwoorden van eventuele vragen. Als laatste is er de mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan over het onderwerp.

Burgerbelang geeft aan het een moeilijk onderwerp te vinden. Wat is de beste keuze? Wat zijn de problemen? Waar lopen we tegenaan? Burgerbelang vind dat de kerncijfers te laat zijn aangeleverd waardoor ze nog niet met de fractie zijn besproken. Burgerbelang hoort graag hoe de andere fracties er over denken.

VVD geeft aan dat de 3 scenario’s wel een richting aangeven. Als het aan de  VVD ligt kan het allemaal wat verfijnder en moet het zeker aangepast worden, maar we moeten ook niet het financiële plaatje uit het oog verliezen. Scenario 3 heeft niet onze voorkeur omdat iedereen recht heeft op zorg en niet alleen de mensen met een laag inkomen. Scenario 2 heeft nu niet de voorkeur maar moeten we niet helemaal afschrijven, omdat we hier misschien in de toekomst naartoe moeten werken. VVD geeft aan dat scenario 1 nu de voorkeur heeft maar is benieuwd naar de andere fracties, het zijn namelijk 3 heel verschillende scenario’s.

PvdA geeft aan dat het heel prematuur is om nu al een voorkeur uit te spreken voor een scenario. Nu zijn de hoofdlijnen geschetst en met de scenario’s kunnen we nog heel veel kanten op. Om nu gelijk al scenario 2 weg te strepen is zonde voor de ontwikkeling van het beleid. Het is nodig ruimte te laten voor het verkennen van nieuwe concepten. Het is zonde als we als forumleden nu al aangeven dat één scenario niet aan de orde is.

Interruptie van de VVD die aangeeft niets weg te willen strepen maar wel met het aangeven van een voorkeur scenario een richting wil bepalen welke kant we op gaan denken. VVD heeft aangegeven dat scenario 2 wellicht iets is voor de toekomst.

Interruptie van de ChristenUnie die van mening is dat voor de discussie scenario 2 geen optie is.

PvdA hervat haar betoog. PvdA geeft aan dat we terug moeten naar de kernwaarde. PvdA geeft 5 kernwaarde weer namelijk: Huishoudelijke hulp moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn; Het werkgelegenheidseffect is van toepassing. Het zijn nuttige banen die zorgen voor werkgelegenheid. Er is risico op zwartwerken als de uurtarieven te laag liggen;Met een nieuwe stelsel is er ruimte voor vernieuwing zoals bijvoorbeeld het opzetten van een coöperatie; Mogelijke combinaties van scenario’s zijn denkbaar; Het budget moet binnen de kaders passen.

De PvdA ziet liever geen scenario’s maar randvoorwaarden. PvdA wil graag van het college weten hoe ze de resultaten straks gaan meten.

D66 wil graag weten hoe het in andere gemeenten gaat waar de huishoudelijke hulp is gestopt.

Interruptie van de PvdA die vraagt of D66 het Lochemse scenario wil.

D66 geeft aan alleen te willen evalueren en daarbij is het belangrijk om ook andere gemeenten te betrekken. D66 vindt scenario 2 nog te onduidelijk en wenst een toelichting. Vraagt ook of scenario 1 en 3 wel binnen het budget van 2016 passen.

De Stadspartij is blij dat we gelukkig nog geen scenario hoeven te kiezen en dat het met name om een visie gaat. Scenario 1 heeft een groot aantal voordelen maar de vraag is of dit op lange termijn financieel houdbaar is. Scenario 2 heeft niet de voorkeur omdat dit uitgaat van indicatiestelling door de zorgaanbieder zelf, waar blijft dan de keuze van de cliënt. Scenario 3 is een stuk soberder maar sluit wel aan bij de mensen die de zorg nodig hebben en die dit niet kunnen betalen. Het nadeel is dat er een inkomensgrens wordt genoemd die vrij hard is. Deze harde grens is niet gewenst omdat er dan altijd mensen zijn die tussen het wal en het schip raken. Stadspartij vindt het belangrijk dat er naar het besteedbaar inkomen wordt gekeken en niet naar harde grens. Stadspartij wil een  actieve herindicatie voor iedereen en is positief over de knipkaart. Stadspartij vraagt zich af of het genoemde uurtarief in de memo wel klopt. In het krantje van Het Kruiswerk wordt een veel lager uurtarief genoemd. Het valt de Stadspartij op dat we allemaal goede thuiszorg willen maar waar het om gaat is wat wij als gemeente aan ondersteuning kunnen bieden. Stadspartij vindt het vanzelfsprekend dat de indicatie voor huishoudelijke hulp meegenomen wordt bij de keukentafelgesprekken.

GroenLinks vindt het ook belangrijk en vanzelfsprekend dat het aspect huishoudelijke hulp bij die keukentafelgesprekken aan bod komt. GroenLinks is het eens met de PvdA dat er ruimte moet zijn voor vernieuwing en dat scenario 2 niet gelijk moet worden weggestreept.  GroenLinks is van mening dat het juist heel erg goed kan zijn om de huishoudelijke hulp die nu al bij de cliënten over de vloer komen mee te laten praten/beoordelen. Natuurlijk moet dan wel geborgd worden dat je voorkomt dat de slager zijn eigen vlees keurt. Daar zijn wel structuren voor in de vorm van casussen. GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente met meerdere huishoudelijke hulp organisaties in zee gaan om zo goed te kunnen vergelijken. Het is belangrijk om in het komende keuzetraject ook en aantal casussen te behandelen en dan vooral te kijken naar de bureaucratie. Wat werkt er nu in de praktijk het meest praktische. Efficiëntie bespaart natuurlijk kosten. Laten we er ook voor zorgen dat hulpverlenende een eerlijke vergoeding krijgen.

Het CDA gaat uit van zelfredzaamheid als doel en hoe kom je daar dan. Zelfredzaamheid staat bij het CDA gelijk aan regie over jezelf. Het zal een hele omslag zijn naar dingen zelf doen, dit is lastig maar om voorkombaar. Huishoudelijke hulp is altijd maatwerk. De signaalfunctie door de huishoudelijke hulp is belangrijk en moet blijven behouden. Goed werkgeverschap is noodzakelijk omdat linksom of rechtsom het altijd op het bordje van de gemeente komt te liggen.

ChristenUnie wil zeker ruimte geven voor vernieuwing, maar dat kan ook onder scenario 1 of 3. ChristenUnie vindt dat scenario 2 niet kan omdat de historie leert dat de zorg aan marktpartijen overlaten alleen maar meer geld kost.

Interruptie van PvdA die het college vraagt of scenario 2 altijd een marktpartij is.

ChristenUnie geeft aan dat het belangrijk is hoe je de juiste zorg op de juiste plek krijgt en hoe je daaromheen de juiste financiën gaat regelen. Er moet natuurlijk gekeken worden naar draagkracht als we dit niet doen dan reden we het financieel niet. Inzetten op een andere koers is dus noodzakelijk. Hierbij kunnen verschillende scenario’s gecombineerd worden. Het gaat niet alleen om een cultuuromslag maar ook om mensen hulp geven die zelf geen hulp kunnen regelen. De keukentafelgesprekken zijn hierbij belangrijk. De eerste lijn heeft hierbij en grote rol en hoort ook aan de keukentafel te zitten.

SP vindt dat de gemeente een vrij negatief beeld schetst van de hulpvragers. Het gaat hierbij veelal om alleenstaande ouderen waarvoor de gemeente het eerste aanspreekpunt is. Huishoudelijke hulp is niet altijd een goedkope optie hierdoor ziet een deel van de hulpvragende nu ook al af van huishoudelijke hulp. De signaleringsfunctie van de thuishulp vindt de SP erg belangrijk. Niet alleen of het met de cliënten goed gaat maar ook op het gebied van hygiëne. Scenario 1 heeft de voorkeur maar wel met aanpassingen. SP wil graag wel wat meer uitleg over de indicatie van tijdseenheid. Wie doet die indicatie en hoe? Scenario 2 is voor de SP niet direct een optie. Huishoudelijke hulp ziet de SP als een wezenlijke zorgbehoefte. Scenario 3 is geen optie omdat iedereen geholpen moet kunnen worden ongeacht het inkomen. Scenario 3 werkt ook zwartwerken in de hand. SP geeft aan dat nu de  hoge inkomens meer eigen bijdrage betalen dan de lage inkomens en wil van het college weten hoe  dit in 2015 is?

Alle partijen hebben hun visie naar voren kunnen brengen. De voorzitter geeft nu eerst het woord aan het college voor het beantwoorden van  enkele vragen.

Het college geeft aan dat ze natuurlijk bij de keukentafelgesprekken de hele situatie van een gezin of persoon gaan bekijken. Mensen mogen zelf iemand uitnodigen om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Verder zit er iemand van de zorginstantie bij.

Interruptie van GroenLinks die vraagt of er ook iemand van de huishoudelijke hulp aanwezig is als die persoon nu al hulp krijgt.

Het college geeft aan dat de cliënt ook een vertrouwde huishoudelijke hulp bij het gesprek mag betrekken. Als de cliënt nu geen huishoudelijke hulp heeft zal deze ook niet aanwezig zijn.

Interruptie van Burgerbelang die vraagt wie nu de indicatie vaststelt.

Het college geeft aan dat het bij nieuwe aanvragen niet meer om een indicatie gaat maar om het maken van een plan. Op basis van dit plan komt er een beschikking waarin het maatwerk beschreven staat.

Interruptie van D66 die aangeeft dat het nu weer over de toegang gaat waar de raad al eerder over is geïnformeerd. Nu gaat het over huishoudelijke hulp.

Interruptie van GroenLinks die vraagt waar de grotere rol van de aanbieder op slaat bij scenario 2.

Het college geeft aan dat wat er nu geschetst is gaat over hoe we het nu de huishoudelijke hulp hebben georganiseerd. Afhankelijke van de toekomst kan dit anders worden. Wat het college nu alleen wil aangeven is dat tijdens het keukentafelgesprek het om het brede spectrum gaat en niet alleen over de huishoudelijke hulp.

Het college geeft aan dat de uurtarieven van Het Kruiswerk waarschijnlijk alfahulp betreft, dus liggen de tarieven lager. Deze mensen zijn niet in loondienst. Het college stapt bij de huishoudelijke hulp af van alfahulp.

Het college geeft aan dat de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp voor 2015 gelijk blijft aan 2014. Deze memo en visie gaat over 2016.

Het college vindt het bijzonder te constateren dat bij scenario 2 door de meeste fracties alleen wordt gekeken naar marktpartijen. Dit kunnen ook mensen zelf zijn of groepen mensen in de wijk. Als er zo naar scenario 2 wordt gekeken dan worden bezwaren misschien weggenomen. Er is dan meer mogelijkheid voor maatwerk en samenhang.

Het college wil voor de discussie nog meegeven dat ze van een aantal fracties  nog niet heel duidelijk heeft waarom bepaalde scenario’s wel of geen voorkeur hebben.

De Stadspartij wil nog meegeven dat indicatiegesprekken zoveel mogelijke thuis gevoerd moeten worden, zeker als het gaat om huishoudelijke hulp. SP gaat er vanuit dat het ontplooien van nieuwe initiatieven niet alleen bij scenario 2 mogelijk is maar ook bij scenario 1 en 3.

PvdA geeft aan dat de signaleringsfunctie belangrijk is en wil van de andere fracties weten of ze bij aanbesteding niet alleen op de prijs gaan letten maar ook op de kwaliteit. Wil je de signaleringsfunctie verbeteren is het belangrijk dat zorgverleners worden geschoold.

Voor de VVD is het belangrijk dat iedereen die zorg nodig heeft ook zorg krijgt ongeacht inkomen. Zelfredzaamheid en de juiste zorg op de juiste plek is ook belangrijk. Uiteindelijk blijft het toch maatwerk. VVD wil graag van het college weten hoe het nu verder gaat. Het moet geen pilot worden maar wel ergens heen leiden.

De ChristenUnie geeft aan dat de vraag van de PvdA heel concreet is en concludeert dat de VVD het daarmee eens is. Kwaliteit is voor de ChristenUnie ook heel belangrijk.

Voor GroenLinks is kwaliteit ook belangrijk, maar signaleringswaarde kan je op verschillende manieren bereiken.

Voor Burgerbelang gaat scenario 1 over “wordt geholpen” en scenario 2 over “kan worden geholpen”. Burgerbelang is heel duidelijk voor “wordt geholpen”.

VVD heeft haar punten duidelijk gemaakt en heeft nog een vraag voor het college. Natuurlijk is de VVD voor kwaliteit maar we moeten de bezuinigingen niet uit het oog verliezen. Het moet efficiënter en effectiever.

Het CDA geeft aan dat het bij een signaleringsfunctie niet alleen gaat over het signaleren zelf maar ook om het systeem erachter. Er moet wel een verbinding zijn tussen signalen oppikken en doorgeven.

Stadspartij vindt kwaliteit en financiën belangrijk maar ook de keuzevrijheid van de cliënten. Het is aan de gemeente of aan andere organisaties om die verschillen duidelijk te maken. Te toegang tot de zorg moet goed geregeld zijn.

Burgerbelang vraagt het college gezien de tijd hoe nu verder met dit onderwerp.

Het college geeft aan dat op basis van dit forum en de opmerkingen van de fracties het stuk verder wordt uitgewerkt. Voor de zomer van 2015 zal er een besluit komen over hoe we in 2016 verder gaan met de huishoudelijke hulp. In de eerste maanden van 2015 zal er een gesprek komen met de cliënten zelf en de mensen uit het werkveld.

ChristenUnie neemt aan dat dan ook de ervaringen die we tot dan toe hebben opgedaan worden meegenomen.

College kan dit bevestigen en geeft aan dat er een soort doorontwikkelmodel wordt voorgesteld.

De SP geeft aan dat ook bij hun kwaliteit voorop staat.

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in

Lijst ter inzage liggende stukken {{ actiefJaar }}