Pagina delen

Memo forum raad project Dagbesteding

Bijlagen

Behandeld in Forum van 6 december 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Het voorstel 'Project dagbesteding' is door het college ter info naar de raad gestuurd. Het presidium heeft besloten om dit onderwerp te agenderen voor bespreking in het Forum.
In het forum dd. 26 september jl. is door de Rekenkamercommissie het rapport ‘Grip op dagbesteding. Welke informatie heeft de raad nodig in het sociaal domein?’ gepresenteerd. Afgesproken is dat het college de raad informeert over de ontwikkeling van het beleid dagbesteding. Dit gebeurt in de vorm van de door het college vastgestelde bestuursopdracht voor het project Dagbesteding. Omdat het vaststellen van de bestuursopdracht een bevoegdheid is van het college kan de raad wensen en bedenkingen meegeven aan het college over de bestuursopdracht.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 06-12-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdA
GroenLinksM.T.E. Westerik
Stadspartij
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij dit forum. In het forum van 26 september 2016 is door de Rekenkamercommissie het rapport "Grip op Dagbesteding" gepresenteerd. Afgesproken is toen, dat het college de raad informeert over de ontwikkeling van het beleid dagbesteding. Dan geef ik nu eerst het woord aan het college.

College: Bij de presentatie van het rapport "Grip op Dagbesteding" door de Rekenkamercommissie heb ik aangegeven te komen met een beleidsnotitie. Nu ligt niet die beleidsnotitie voor, maar een bestuursopdracht die gericht is op vernieuwing. Wij denken dat een bestuursopdracht meer nodig is dan nieuw beleid.

Lijst van Vliet: Dagbesteding is voor veel mensen een begrip. Voor veel mensen een moment lucht te happen en even bij te komen. Zaken doen waar je niet aan toekomt. Juist nu deze regeling bij de gemeente is ondergebracht. De doorgaande lijn van ondersteuning zonder de wetgeving en de financieringsbron zijn daarbij maatgevend. Mensen moeten geen extra zorgen krijgen door afwijkende regels of gedragspatronen. In het speelveld is de gemeente de aanjager om het geheel in beweging te krijgen, wel spreken wij de wens uit dat er goed contact is met de hulpvrager en de hulpverlener, en dit allemaal op een sociale manier. Voor veel mensen is het van levensbelang dat er een goede dagbesteding is. het is volgens uw schrijven maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen. In het kader van innoveren in de zorg zou de gemeente een rol tussen verschillende bedrijven of instellingen moeten spelen. In onze visie zou de gemeente dicht bij de cliënt moeten zitten. Ook valt er weer het woord 'vrijwilligers'. Langzamerhand, met name in de zorg, ga je je afvragen of er nog echt personeel is. Een gemeente die vol is van werkgelegenheid zou  moet en kiezen voor professionals. Dagbesteding is voor veel mensen het enige sociale contact met de buitenwereld, hier dienen we voorzichtig mee te zijn. En de dagbesteding van harte ondersteunen. Niet de cliënten mogen tussen wal en schip vallen.

VVD: In navolging op de toezegging uit september ligt er nu een mooie bestuursopdracht voor. De intentie om dicht bij de cliënten/betrokkenen te staan is goed verwoord. Kunt u aanduiden hoe groot de buitenwereld is in deze?

ChristenUnie: Waardering voor het plan van aanpak. Wij kunnen ons vinden in de resultaatsbeschrijvingen. Het hoofdstuk over risico-aanvaarding is niet heel helder. Wij zouden dit graag zien in een kans-impact verhaal.

CDA: Het is een mooi stuk. Kleine aanvulling bij de risico's: neem mensen mee in het proces en wees duidelijk naar cliënten toe. Hoe is de ontwikkeling nu het aanbod niet meer per doelgroep is maar per interesse? Het moet niet te vrijblijvend zijn.

GroenLinks: Het is een goed plan van aanpak. Arbeidsmatige dagbesteding is onderbelicht, het is belangrijk daar goede aandacht naar uit te laten gaan.

D66: Het is een goede bestuursopdracht. Verder hebben wij geen vragen.

SP: Wij willen iets meegeven: er staat er vaak het woord 'vernieuwing' en 'nieuw' in. Deze term moet niet te abstract worden zodat we niet meer weten wat we er mee bedoelen.

College: Wij hebben de wensen en suggesties gehoord. Het is belangrijk om dicht bij de cliënten te staan om te horen wat hun wensen en bedenkingen zijn. Dat is zeker de intentie. Wij blijven professionals houden in de zorg, maar er is ook een rol voor vrijwilligers. De vraag over de grootte van de buitenwereld zal worden beantwoord door de ambtelijke ondersteuning. De volledige doelgroep zal worden bereikt. Er moet goed naar worden gekeken als er anders naar gaat kijken, als je gaat kijken naar interesse in plaats van naar doelgroep. Dagbesteding is niet voor iedereen vrijblijvend. We willen een divers palet blijven aanbieden. Kijken wat cliënten wel kunnen, en niet wat ze niet kunnen. Kansen en risico's nemen we mee. Ten aanzien van risico's moeten we vooral naar cliënten toe duidelijkheid blijven geven. Arbeidsmatige dagbesteding maakt er ook onderdeel van uit. De term 'vernieuwing' zullen we geen abstracte term laten zijn. De term 'vernieuwen' is geen doel op zich: wat niet hoeft, wordt niet vernieuwd.

Ambtelijke ondersteuning (Daisy van Gils): De krachtenveldanalyse is een model vanuit communicatie. We proberen in eerste instantie dit breed in te vullen. Het is wel gericht op deze omgeving.

VVD: Als we hebben over het gebied met betrekking tot jeugd, dat praat je met 8 gemeenten. Betreft dit project alleen de eigen gemeente?

College: Het is een project waaraan de inwoners van Zutphen behoefte hebben. Er zijn wel aanbieders die regionaal werken. Maar het project is gericht op wat we in Zutphen willen, waar we vernieuwing willen realiseren.

VVD: Hoofdstuk 5.2 beschrijft de Wet langdurige zorg. Er zijn mensen die niet naar dagbesteding gaan als gevolg van een te hoge eigen bijdrage. Gaat u daar ook naar kijken?

College: Binnenkort komt er een voorstel in het college hoe we dit aanpakken. Het is een bevoegdheid van het college om beleid aan te passen. De raad wordt daarover wel geinformeerd. Dat mensen niet naar dagbesteding gaan als gevolg van een te hoge eigen bijdrage, daar proberen we wat aan te doen.

ChristenUnie: Wat is het tijdspad van het college, wanneer kunnen we een plan van aanpak tegemoet zien?

College: De plan van aanpak wordt deze week ambtelijk vastgesteld. Volgende week komt dit ter kennisname in het college. het is relevant om u hierover eind februari/begin maart actief te informeren, eventueel met aanbieders erbij. Besluiten over projecten worden stap voor stap genomen. Dit ontwikkeld zich in fases maar ook organisch. Het is geen lineair proces. Voor de zomer van 2017 zijn de verschillende projecten die we willen starten compleet. Voor de zomer van 2017 zullen we u informeren, verantwoorden wat we hebben gedaan.

VVD: Horen mensen van Dagelijks Bestaan er bij? Of is dit een groep die je er niet bij kan halen. Voor de zomer willen wij weten waar creteria liggen.

College: Ten dele, deze mensen zijn moeilijk in een hokje te stoppen. Dagelijks Bestaan biedt ook dagbesteding, ambulante begeleiding en meer. Bij het aanbieden van begeleid wonen is het belangrijk om partijen in de krachtenveldanalyse te betrekken om te kunnen beoordelen welke potentie en welke behoefte zij hebben. Qua onderwerpen bieden ze weinig; qua onderwerpen kijken wij wat we kunnen.

ChirstenUnie: Een belangrijk risico is verkokering: graag aandacht hiervoor bij de uitwerking van de plannen in februari.

College: Dit project is geen antwoord op verkokering, dit project is wel een belangrijk aandachtspunt.

VVD: Het plan is een meetpunt.

College: Financiën lopen nog langs verschillende kanalen. Verkokering vindt op meerdere terreinen plaats.

Voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. Ik sluit de vergadering.

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in