Pagina delen

Memo Capaciteit Toezicht en Handhaving (2019-10)

Bijlagen

Behandeld in Forum van 13 januari 2020 Naar boven

Toelichting griffie

In het Technisch Blok van 18 november 2019 heeft de fractie van Burgerbelang verzocht om een bespreking van het voorliggende memo "Capaciteit Toezicht en Handhaving." Het memo (met bijlagen) is het resultaat van een toezegging van burgemeester Vermeulen in de raadsvergadering van 20 mei 2019. Zij zegde de raad toe in een notitie uiteen te zetten wat de consequenties zijn van de meer beperkte inzetmogelijkheden door een tekort aan buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's). Daarbij zou zij ook bezien of hiervoor (budget neutrale) oplossingen zijn te bedenken.

In de notitie wordt de capaciteit voor toezicht en handhaving bij de gemeente toegelicht (7 boa's en 5 toezichthouders) en in de context geplaatst van ontwikkelingen in de afgelopen jaren, de randvoorwaarden die de VNG stelt en de behoefte die er op het gebied van toezicht en handhaving specifiek in Zutphen is.

Het college concludeert dat het team Toezicht en Handhaving de afgelopen jaren een professionalisering heeft doorgemaakt. Er zijn echter ook vier boa's vertrokken en deze plekken zijn niet ingevuld door de bezuinigingen. Er zijn verschillende mogelijkheden verkend om de formatie uit te breiden, maar deze bleken niet haalbaar. In de komende jaren wordt zo goed mogelijk ingespeeld op een verschuivende behoefte (van toezicht naar opsporing), maar blijven de mogelijkheden naar verwachting beperkt.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 13-01-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. De voorzitter geeft aan dat ze eerst de inspreker Mevr. Ellens namens de Stichting Houtrookvrij het woord (zie de bijlage voor haar betoog), vervolgens Burgerbelang wil uitleggen waarom ze deze avond gevraagd hebben en tenslotte zal de heer Broeder, coördinator Handhaving en Toezicht, een presentatie geven.

PVDA: Wat verwacht de Stichting Houtrookvrij van de voorlichting? Dit forum gaat over handhaving en dit zit meer aan de preventieve kant.

Stichting Houtrookvrij: We zien dat de gemeente achterblijft. De overheid heeft informeel voorlichtingsmateriaal aan de gemeente ter beschikking gesteld. De gemeente kan dit materiaal op de website plaatsen of hiermee op andere manieren om de burger voor te lichten. Dit is nog niet gebeurd.

CDA: Is het een lokaal probleem?

Stichting Houtrookvrij: Ja, er kan beter beleid gevoerd worden dan wat er nu gebeurt. Het is niet erg duidelijk waar je kunt melden. Er gebeurt heel weinig met de klachten.

De voorzitter bedankt Stichting Houtrookvrij voor het verhaal en geeft het woord aan het Burgerbelang.

Burgerbelang: Het College heeft toegezegd op 20 mei 2019 op een vraag van Bewustzw om met een notitie te komen. We betreuren het dat deze notitie achter de ter inzage stukken ligt. Ipv dat er een forum aan gewijd is vanuit het college om hier actief mee bezig te zijn. Wij vinden dit een gemiste kans.

College: Ik begrijp er weinig van want we hebben de memo toegezegd en we hebben u de memo doen toekomen. De raad staat vrij nav de memo forumvergadering te houden en daar zitten we nu voor.

Burgerbelang: Ja, dat klopt. We vinden het jammer dat het college niet op voorhand hierover een forum had willen houden om ons op de hoogte te brengen.

BewustZW: We willen reageren omdat de naam van onze partij gebruikt wordt. We hadden op dat moment de vraag en op dat moment was het antwoord op onze vraag voldoende. We spelen geen rol in de oproep van Burgerbelang.

De voorzitter geeft de heer Broeder het woord voor de presentatie ( Zie presentatie bij het stuk)

GroenLinks: Is het slim om de prioriteitenlijst openbaar te maken? Doordat er geen geld is, is er een vacaturestop en hierdoor moet de politie vaker optreden. Is de inzet van politie niet duurder dan de BOA’s?

College: Ik vond wel dat we het lijstje openbaar moest maken. Ik zou niet weten hoe we anders de prioriteiten konden bespreken. Ik wil graag duidelijk en open zijn en ook in relatie met dingen die wegvallen die we graag zouden willen handhaven. Het is niet zo dat als wij niet kunnen handhaven dat de politie wel capaciteit heeft. Er wordt dan niet gehandhaafd want het is een verdeling van de schaarste.

 CDA: Deelt het college de zorgelijke tendens dat er minder gehandhaafd wordt? Levert de samenwerking met de andere gemeentes ons wat op?

 College: We zouden graag in de situatie zitten zoals in Apeldoorn met zoveel BOA’s. Maar wij hebben te maken met bezuinigingen en dat mensen die weggaan niet 1 op 1 vervangen kunnen worden.

We zouden het graag anders willen maar dat wordt een soort nieuw beleid en nieuw geld. Er moet hiervoor dekking worden aangegeven. Ik nodig jullie daarvoor graag uit.

PVDA: U geeft aan dat als een BOA weggaat dat deze niet wordt vervangen. Maar het is toch normaal dat er 1 op1 vervanging is. Het zit toch in dezelfde loonsom?

College: We hebben een vacaturestop en dat betekent niet dat er automatisch iemand vervangen wordt als er iemand weggaat.

D66: U heeft het over nieuw beleid maar dit is gewoon invulling van nog oud beleid waar vacatures ontstaan. Geldt de vacaturestop ook op de directe dienstverlening naar inwoners en ondernemers?

College: Alle vacatures worden bekeken en daar kunnen teamleiders aanvraag voor doen en deze worden gewogen. We staan allemaal in dienst voor de burger en ondernemers. Er is geen sprake van nieuw beleid maar van nieuw geld.

Burgerbelang: We moeten kijken hoe we dit probleem op een andere manier kunnen oplossen. Het kan niet zo zijn dat de werkdruk steeds hoger wordt, meer uitval en nog minder Boa’s.

College: Ik ben het met u eens maar we moeten roeien met de riemen die we hebben.

Burgerbelang: Hoe kan het dat deze mensen worden wegbezuinigd? Dit zijn onze gastheren, hier moeten we zuinig op zijn en meer mensen aannemen.

VVD: We pakken graag de handschoen op om mee te kijken hoe we nieuw geld kunnen vinden om het aantal BOA’s te kunnen uitbreiden. Hoe hoog staat dit op de agenda van college?

College: Er komt een aanvraag aan.  Vwb de samenwerking. Onder de streep levert het niks op in de zin van extra capaciteit. Tijdelijk wel maar dat betekent wel dat we ook tijdelijk ergens anders moeten leveren. Het kan wel handig zijn om af en toe een onbekende BOA te hebben.

ChristenUnie: We hadden een bestaande formatie. Waarom is er geknepen in het budget van de formatie wanneer een BOA uitviel?

College: Het heeft echt met uw en onze eigen bezuiniging te maken. We hebben vorig jaar te maken gehad met een gemeente brede vacaturestop en dat betekent niet dat er automatisch iemand vervangen wordt als er iemand weggaat. We zijn overal aan het kijken om de bezuinigingen rond te krijgen en dus ook in het personeelsbestand.

D66: Graag nadere uitleg over de vacaturestop.

College: We hebben het al een paar keer gezegd. Vorig jaar hebben we gezegd dat bij een vacaturestop dat als iemand weggaat deze plek in principe niet wordt ingevuld of tijdelijk maar niet voor vast. In het nieuwe jaar geldt de vacaturestop nog maar teamleiders kunnen aanvragen doen en dan wordt het gewogen.

SP: Wat is de visie op het feit dat we steeds meer moeten doen met minder geld? Wat gaan we nu daadwerkelijk doen zodat er een onderbouwing komt? Zodat de BOA zijn werk kan doen en de politie meer mogelijkheden krijgt om de wijk in te gaan. Zodat het spanningsveld tussen BOA en politie wegvalt?

College: Het is de politiek die daarover gaat. Politie gaat over de politie en daar wordt het steeds moeilijker. Het is een verdeling van de schaarste.

SP: We moeten toch een geluid laten horen dat we niet genoeg geld krijgen om de klappen op te vangen van een terug trekkende landelijke overheid?

College: Ik zou zeggen nodig uw politieke collega’s uit.

Burgerbelang: Lopen wij als politiek nu niet het risico dat we in de publieke opinie beschadigd raken. Dat als we een motie aannemen om bijv. hondenpoep of vuurwerk te handhaven zonder dat er handhaving plaats kan vinden? We willen samen met de VVD de handschoen oppakken.

College: Daarom moeten moties ook voorzien zijn van deugdelijke financieel onderbouwing en een dekking.

Burgerbelang: Dat is een antwoord waar we niks mee kunnen.

D66: We hebben een probleem omdat er vacatures zijn ontstaan en dat heeft niets te maken met moties. Graag zouden we bij de voorjaarsnota stukken willen zien hoe we kunnen heroverwegen als raad waar we dan wel of niet op gaan bezuinigen. Door deze vacaturestop die vorig jaar is ingevoerd gebeuren er nu bezuinigingen waar we geen grip op hebben gehad bij de willekeur van vacatures die ontstaan.

Burgerbelang: Is het een landelijk probleem dat er een tekort aan BOA’s is? Is er moeilijk aan te komen?

Ambtelijke ondersteuning: Het is niet direct heel moeilijk om nieuwe BOA’s te vinden.

VVD: Hebben de BOA’s in Zutphen te maken met de geweld? Is het optie om BOA’s uit te rusten met bodycams?

PVDA: Kan hondenpoep op de prioriteit lijst omhoog naar middel?

Bewustzw: We gaan als raad niet over personeel maar over budget. Er is klaarblijkelijk niet genoeg budget om te handhaven. Handhaving is niet verplicht. Hier in Nederland geldt dat bevoegd gezag over kan gaan tot handhaving als men denkt dat het nodig is. We moeten in gezamenlijkheid een motie opstellen waarin we het college oproepen met een voorstel te komen waarin BOA’s in strategisch handhaving worden ingezet.

Stadspartij: We sluiten ons aan bij de oproep van BewustZW. We hebben nog vragen maar die we zullen we direct aan de College of aan handhaving stellen.

College: Tijdens de uitgangsavonden werken de BOA’s samen met de politie. Daarom hebben ze geen wapenuitrusting zoals de wapenstok. De bodycams zijn interessant, en Apeldoorn heeft ze ook. Het lijkt ons goed om eens te kijken hoeveel die investering kost en dit kan eventueel dan ook meegenomen worden in uw motie. Ik zou ook graag hondenpoep van laag naar hoog willen hebben. Zolang we nog krapte hebben is het misschien een idee om “de week van de hondenpoep” te hebben. Dan krijgt de hondenpoep in die week een hogere prioriteit en andere dingen wat minder. Er zal dan ook communicatie campagne opgezet kunnen worden om de bewustwording te ondersteunen.

De voorzitter sluit de vergadering af.

Bijlagen

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in