Pagina delen

Jaarrekening 2019 stichting Werkbedrijf Zutphen

Behandeld in Forum van 1 december 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Het Forum kan als volgt worden ingevuld:

19.00 uur
Opening door voorzitter Irene Kleinrensink

19.05-19.20 uur
Toelichting op de jaarrekening 2019 van GelreWerkt! door beleidsadviseur Maaike Verbeek

19.20-20.00 uur
Gelegenheid voor vragen en reacties vanuit het Forum, beantwoording door de wethouder en gedachtewisseling

20.00 uur
Afsluiting door de voorzitter en start volgend Forum
(Besluitvorming en/of verdere behandeling in de raad is in principe niet aan de orde.)

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 01-12-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
J Kerkhof
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksF.J. Overbeek
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66I van Dijk
VVDG. Peteroff
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijM van van Ast
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Zij geeft het woord aan mevrouw Verbeek.

Mevrouw Verbeek geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de jaarrekening 2019 van GelreWerkt. De presentatie is bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter biedt gelegenheid tot het stellen van vragen. Allereerst geeft zij het woord aan de fractie Burgerbelang die het verzoek heeft ingediend om dit onderwerp te agenderen.

Burgerbelang: We houden graag de vinger aan de pols. Er wordt aangekondigd dat er in het eerste kwartaal verder op dit onderwerp wordt ingegaan. We horen graag welke evaluatie nu al mogelijk is, waar we rekening mee moeten houden en welke verrassingen er eventueel te wachten staan. Gelrewerkt is iets nieuws en met dit forum kunnen we als raad meedenken over deze ontwikkeling.

College: Tegen deze voorstelling van zaken heeft het college bezwaar. De fractie Burgerbelang heeft dit forum aangevraagd en daarbij als reden aangegeven dat zij ook eens over de positieve zaken willen praten. Er is veel gedaan op de onderwerpen inkomen en participatie. In het forum van januari wil het college een doorkijk geven naar de plannen. In deze sessie zouden we graag over de goede resultaten spreken.

Burgerbelang: Excuses. Het was niet de bedoeling om hier een negatief licht op te schijnen. De term verrassing was hier niet op zijn plaats.

GroenLinks: We zijn blij met dit forum zodat we de vinger aan de pols kunnen houden en ook blij met de in de presentatie weergegeven dwarsverbanden. Kan het college al wat zeggen over de plannen?

College: Dit agendapunt gaat over de jaarrekening 2019. Dit is een jaarrekening van een afzonderlijke stichting van dat moment. Een doorkijk naar 2021 past niet bij deze jaarrekening. Dat is een onderwerp waar we volgend jaar over spreken.

GroenLinks: Er zijn hieruit toch wel lessen geleerd?

College: Het werkbedrijf zorgt ervoor dat partijen die inzet van een WSW-er ontvangen hier ook voor betalen. Daar genereren we inkomsten uit. Wat we geleerd hebben is verder dat, doordat we loskwamen van de grote organisatie, met de stichting goed inzichtelijk hebben gekregen dat we veel overhead hadden en te veel personeel. Er wordt nu hetzelfde werk gedaan, maar dan efficiënter. Dat hebben we meegenomen naar onze eigen organisatie. Het probleem was alleen dat de stichtingsstructuur niet was toegestaan. GelreWerkt had echter wel een goede naam opgebouwd en die hebben we daarom ook behouden.

SP: Is het zo dat het bedrag van € 900.000,- aan loonkostensubsidie bedoeld is om het inkomen aan te vullen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Als mensen geplaatst worden, stromen zij dan ook door naar regulier werk? Hoeveel mensen zijn doorgestroomd?

College: Voorheen werden mensen vanuit de WSW gedetacheerd zonder dat het bedrijf waar deze mensen werden geplaatst daarvoor betaalde. De gedetacheerde verricht echter een vorm van werk waar de werkgever van profiteert. Daar betaalt ontvangende partij nu een vergoeding voor. Dat levert een opbrengst op van 1,8 miljoen. De 900.000 betreft mensen die bij een werknemer in dienst zijn vanuit de Participatiewet. Daaruit vindt een subsidie plaats op de verminderde loonwaarde die voor de werknemer is vastgesteld.

Met betrekking tot de doorstroming zijn er ook verschillende groepen te onderscheiden. Er zijn mensen die nooit door kunnen stromen naar regulier werk en dat is ook prima. Er zijn ook mensen voor wie dit wel mogelijk is. En er zijn ook die moeten leren om fit te worden voor regulier werk. Er wordt gekeken naar wat mensen nodig hebben. Cijfers over doorstroming zijn nu niet paraat, maar die kunnen wel verstrekt worden en dan aangeboden worden bij de behandeling van dit onderwerp in het forum begin volgend jaar.

D66: We zijn nieuwsgierig hoe op de resultaten gescoord wordt en verwachten dat daar in de jaarrekening ook wat over gezegd wordt. De raad zou hier ook over geïnformeerd worden.

College: Het is een jaarrekening van de stichting. Het college heeft de raad regelmatig in de volle breedte geïnformeerd over de cijfers in relatie tot de Participatiewet en ook via de Buraps.

VVD: Het is een heldere en duidelijke jaarrekening. Het is een mooi resultaat, zeker gezien waar we vandaan komen en wat er allemaal is gebeurd. We merken ook uit reacties van werkgevers dat ze positief zijn over de consulenten van GelreWerkt en dat zij goed meedenken met de ondernemers. De raad is goed geïnformeerd via de actieve informatievoorziening en de Buraps.

PvdA: De jaarrekening is goed en helder. Het is financieel solide en er zijn ook geen spectaculaire gebeurtenissen na balansdag. De jaarrekening en de overdracht zijn dus goed verlopen en ondanks alles heeft de gemeente daarmee een goede start kunnen maken.

College: Het college bevestigt dit. Medewerkers hebben veel over zich heen gekregen, met veel onzekerheid. We mogen er trots op zijn dat zij dit werk nu binnen de gemeente op een efficiënte wijze voort kunnen zetten. Een vooruitblik is wel het gunstige effect van de BTW-tarieven die we als gemeente af mogen trekken en dat zal terug te zien zijn in de resultaten over 2020.

D66: Hoort bij de jaarrekening niet ook een jaarverslag waarin over de resultaten gerapporteerd wordt?

College: Het ging hier om een stichting. De raad heeft gevraagd om de jaarrekening te agenderen. Daar zit een toelichting bij. Een jaarverslag is daarbij niet gevraagd en is ook niet opgeleverd.

PvdA: Een jaarverslag gaat over de cijfers. Een jaarverslag gaat over wat er gedaan is. Het is vaak wenselijk om dit gecombineerd te bespreken, maar een jaarrekening gaat alleen over de cijfers.

De voorzitter concludeert dat er geen vragen meer zijn en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad