Pagina delen

Jaarrekening 2015 en Begroting 2017 Het Plein

Bijlagen

Behandeld in Forum van 9 mei 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Het Plein en GR Delta zijn de Jaarrekening 2015 en (concept)Begroting 2017 ontvangen. De reguliere werkwijze bij dergelijke producten van een GR is dat de raad aan het college vraagt een zienswijze op te stellen die voor wensen en bedenkingen wordt voorgelegd aan de raad.

Voor de Jaarrekening 2015 en de concept Begroting 2017 van GR Het Plein en GR Delta wordt een afwijkende procedure voorgesteld. Het college heeft het presidium verzocht om de stukken te agenderen voor bespreking in het Forum waar fracties de gelegenheid hebben om 'bouwstenen' aan te reiken voor de door het college op te stellen zienswijze. Fracties kunnen hun standpunt onder andere baseren op de wijze waarop de uitkomsten van de Forumbijeenkomst op 29 februari jl. (bespreking van de kaders voor de Begroting 2017) zijn vertaald in de concept Begroting 2017.

Naar aanleiding van de bespreking zal het college een zienswijze opstellen die wordt voorgelegd aan de raad. 

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 09-05-2016 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vervolgens introduceert hij kort het onderwerp van de vergadering.

Het college krijgt hierna het woord. Het college vraagt het forum om input voor de zienswijze.  De bedoeling is dat de raad zo meer sturing kan geven.  Het college komt vervolgens terug met de zienswijze naar de raad. Vervolgens wordt ook het verdere verloop van het traject geschetst.

Het college geeft aan dat er nog geen jaarrekening ligt over het maar  wel al een overzicht van de lasten en baten zodat het beeld over het afgelopen jaar wel duidelijk wordt.

Voor dit jaar komt er nog een begrotingswijziging  in verband met ondermeer het gestegen aantal aanvragen , de directiewisseling bij het plein en het verbeterplan. De eerste stukken voor het voorstel het Plein op Orde zitten zijn al doorgestuurd naar de raad.

Voor het komende jaar is de begroting voorlopig sluitend. Het stuk sluit in hoofdlijnen aan op de strategische doelen van de gemeenten Lochem en Zutphen.

Er zal meer aandacht komen voor communicatie en bejegening van de cliënt. Ook moet de informatievoorziening naar de raad beter en komt er meer ruimte voor innovatie.
Een eerste pilot bij de aanpak voor de jongeren start voor deze zomer al: 1 dossier-1gezicht.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de fracties om vragen te stellen aan het college en om hun punten voor de zienswijze in te brengen.

GroenLinks is erg tevreden over de heldere rapportage. Wel vind men dat punt 3.6 over experimenteren in de bijstand nog wat beter naar voren mag komen.

Op 1 jan 2015 is de Participatiewet ingegaan waarbij de criteria zijn gewijzigd. Hoe houden we zicht op verborgen werkloosheid?

Het CDA is tevreden met de heldere rapportage. Wel constateert men dat een aantal moties nog niet helemaal is uitgevoerd. Wat betreft het punt van de schuldhulpverlening wil de fractie graag weten hoe de samenwerking met andere organisaties gaat.

De ChristenUnie is van mening dat het plein op orde nog niet echt naar voren komt in het stuk. Men mist met name de frictiekosten en de risico’s.

De fractie merkt op dat de gemeente dit jaar veel geld heeft overgehouden op de WMO. Hoe gaat de gemeente hier qua communicatie en beeldvorming mee om?

De SP is van mening dat er een prima leesbaar stuk ligt. Gaarne het woord klant in het stuk vervangen voor uitkeringsgerechtigde.

Graag zou men zien dat armoede- en schuldhulpverlening in één keer aangevraagd kunnen worden.

Men vreest dat het experimenteren voor beperkte doelgroepen tot ongelijkheid leidt.

Burgerbelang is van mening dat het Plein nu goed op de rails staat. Men wil net als de ChristenUnie benadrukken dat de gemeente transparant moet zijn over het WMO overschot en de opdracht aan het plein.

De VVD vindt het stuk helder verwoord. Men is blij met de voor 2017 sluitende begroting.

Men verwijst nog naar het schema op pagina 9. Er zijn nog wel wat stappen te maken.

Daarnaast is het de fractie opgevallen dat er nog veel gebruik wordt gemaakt van externen. Kan dat wat minder?

Men roept op om bij het vergroten van de uitstroom verder te kijken dan alleen naar de eigen gemeente.

De PvdA spreekt het vertrouwen uit in de komende veranderingen.

Is inzichtelijk of de eigenbijdrage voor de WMO begeleiding wellicht een drempel is voor een deel van de doelgroep?

Men wil weten of er sprake is van een warme overdracht is voor mensen die onder de Wet Langdurige Zorg vallen. Volgen we of die hulp daadwerkelijk volgt?

Het college antwoord ontkennend.

Bewust ZW geeft aan op zich positief gestemd te zijn. Wel is het lastig dat de accountant nog geen volledig beeld kan geven. Het Plein is enigszins een blackbox.

Men wil graag de sterke punten goed opgenomen hebben in de zienswijze.

Het beleid van Het Plein moet echt terug naar de gemeente. Het Plein moet een zuivere uitvoeringsinstantie zijn.

Men zou graag zien dat er consequenties verbonden zitten aan het niet halen van de doestellingen. Er is in het verleden teveel misgegaan. Graag wil men voor het einde van het jaar een eerste terugkoppeling van de resultaten.

GroenLinks geeft aan dat men heeft afgesproken dat de raad meer richting gaat geven aan he beleid. Terugkijken heeft niet zoveel zin.

Het college merkt op dat de reactie van Bewust ZW afwijkt van die van de overige fracties. Het college vraagt wat de fracties in de zienswijze willen zien.

Het CDA zegt de scepsis van Bewust ZW wel te kunnen plaatsen maar geeft tegelijkertijd aan vertrouwen in de toekomst te hebben. Men verwacht in de toekomst beter ingelicht te worden.

De ChristenUnie wil graag dat voor de komende veranderingen geld gereserveerd wordt.

D66 is tevreden met het stuk en heeft geen vragen.

 Het college gaat in op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen.

Men is blij met het uitgesproken vertrouwen.

Op de begroting van 2017 verwacht men nog wel wijzigingen in verband met de aanpassingen bij Het Plein. Er ligt is nog geen reservering gemaakt omdat het inhoudelijke stuk nog komt.

De ChristenUnie noemt dit onverstandig. Maak in elk geval een raming of neem iets op in de risicoparagraaf.

Het college denkt dat het zinvol is dit in de zienswijze op te nemen.

Naar aanleiding van de opmerking over de accountant en de jaarrekening geeft het college aan dat dit niet bij Het Plein ligt maar bij het feit dat WMO en Jeugd zelf de gegevens niet op orde hebben.

Over het nog niet verwerken van moties geeft het college aan dat alleen door het college verwerkte moties mee kunnen in de opdracht naar Het Plein.

De ChristenUnie vraagt of er niet in elk geval een paar woorden aan aangenomen moties kunnen worden gewijd.

Het college is daar niet op tegen.

Op de veranderende criteria komt het college schriftelijk terug . Het antwoord is nogal technisch.

De punten van de SP wil men graag in het armoedebeleid meenemen.

Over de WMO-gelden geeft het college aan dat er men het overschot ondermeer wil inzetten op beschut werken.

De ChristenUnie vraagt om een verantwoording in de zienswijze opdat voor de cliënten duidelijk is dat er geen rare dingen met geld gebeuren.

Over de keuze waar het geld voor participatie op in wordt gezet geeft het college aan in te zetten op projecten met en hoge slagingskans. Het college wil hier graag in een inhoudelijk forum op terugkomen.

De VVD denkt dat ingezet moet worden op de eerste drie maanden van werkeloosheid. Het is cruciaal water in die periode gebeurd.

Het college zegt dat de focus ligt op mensen aan het werk te helpen.

Ook zegt het college dat men wil streven naar minder inhuur.

De voorzitter concludeert dat het stuk afdoende besproken is en sluit de vergadering.

 

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in