Pagina delen

Informeren over begroting 2016-2019

Behandeld in Forum van 1 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 20 april 2015 stond een brief van de Provincie Gelderland, waarin aandacht wordt gevestigd op het door de raad vaststellen van een begroting die reëel en structureel sluitend is om daarmee in aanmerking te blijven komen voor repressief toezicht

Op verzoek van het Presidium is de Provincie Gelderland verzocht om in het Forum de beoordelingscriteria te komen presenteren. Dhr. Dick Schuurman van de Provincie Gelderland zal de presentatie verzorgen. De Presentatie zal dinsdag 26 mei 2015 beschikbaar komen en dan als bijlage worden toegevoegd op de website.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 01-06-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog
D66R.G.M. Rutten
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom in het bijzonder de heer Schuurman, medewerker van de provincie Gelderland die op verzoek van het presidium informatie zal verstrekken over het financieel toezicht dat de provincie op de gemeente uitoefent.Tevens meldt hij dat in het kader van video coaching van hem een opname wordt gemaakt tijdens deze vergadering.

De heer Schuurman houdt bijgevoegde presentatie. De presentatie leidt tot de volgende vragen.

CDA: hoeveel gemeenten in Gelderland staan onder preventief toezicht? Maakt de gemeente gebruik van “stille” reserves?

Schuurman: Drie gemeenten staan onder preventief toezicht: Apeldoorn, Beuningen en Groesbeek.

College: Zutphen gebruikt de stille reserves niet voor het bepalen van de weerstandscapaciteit. Daarover is al een aantal jaren geleden een afspraak gemaakt met de raad.

D66: moet de volledige belastingcapaciteit worden benut? Dat is toch ter beslissing aan de raad, niet aan de provincie?

Schuurman: Dat is een bevoegdheid van de raad; wel zal de provincie suggesties in die richting doen als de weerstandscapaciteit in het gedrang komt. Indien een gemeente een artikel-12 status zou krijgen is het noodzakelijk de onbenutte belastingcapaciteit te benutten. Het toezicht is er echter juist op gericht een artikel-12 status te voorkomen.

PvdA: Uit sheet 11 (Situatie 2015-2018) blijkt dat de provincie de inzet uit de reserves als structureel in plaats van incidenteel beschouwt. Welke gedachte zit hierachter en is het wel acceptabel?

Schuurman: Die inzet van reserves accepteert de provincie als structureel, omdat de buffer die de gemeente Zutphen heeft ongeveer 70 miljoen bedraagt. De inzet van de reserves is tegenover dat bedrag gering.

VVD: Het zou een goede aanvulling op de kengetallen zijn wanneer daarin de uitgaven die via gemeenschappelijke regelingen worden gedaan, worden opgenomen.

Schuurman: Alleen de wettelijk verplichte kengetallen zijn opgenomen. In Zuid Holland bezien ze nu of een dergelijk kengetal zinvol is. Overigens heeft de provincie te maken met een beperkt budget voor het toezicht.

VVD: Er is een directe relatie tussen de grondexploitatie en de woningbouwcontingenten. Die contingentering vormt onder andere een belemmering voor het ombouwen van winkels tot woningen.

Schuurman: De provincie maakt hiervoor risicoanalyses.

PvdA: Is de belastingdruk in Zutphen laag?

Schuurman: Dat kan niet zo gesteld worden. In het licht van artikel 12 is er nog een behoorlijke belastingruimte, maar dat zegt niets over de belasting druk ten opzichte van andere gemeenten. Er komt een wijziging ten aanzien van de kengetallen, waardoor de lokale lasten worden vergeleken met andere gemeenten. Dit wordt uitgevoerd door Coelo (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden).

VVD: Betrekt de provincie in het toezicht ook de relatie tussen begroting en jaarrekening?

Schuurman: Dat is een taak van accountant en rekenkamer.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad