Pagina delen

Forum informeren over Eindrapportage fase 1 Techniekfabriek Zutphen

Bijlagen

Behandeld in Forum van 30 juni 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 30-06-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SP
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDG. Peteroff
CDAA.R. Nijenhuis
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent de vergadering

Namens de Techniekfabriek zijn aanwezig: Jan Duits, Roos Willemsen, Gerrit Kampers, Anne-Marie Molleman, Rein Herstel, Jeroen Ooster, Jeroen Schaub.

College: Geeft een inleiding. Is er trots op dat vandaag de techniekfabriek gepresenteerd wordt. Is er al vanaf eind 2017 mee bezig.

Inhoud en doel van de presentatie. Het werd tijd om het forum te informeren over het plan van de techniekfabriek op de Reesink locatie. De initiatiefnemers van de techniekfabriek hebben het verzoek gedaan om de Reesink locatie te kopen van de gemeente. Gemeente heeft aangegeven dat dat kan mits er een haalbaar plan ligt voor 31 december 2020. De Reesink locatie is best een strategische locatie in het gebied Noorderhaven. Belangrijk voor dat plan is dat er echt commitment is voor het vervolg tussen de initiatiefnemers en daarbuiten. Er is veel draagvlak nodig. En het college vindt het belangrijk dat het forum achter deze plannen staat.

Begonnen tijd geleden met aanstellen van kwartiermaker, de financiering kwam vanuit de gemeente. De opdracht aan de kwartiermaker was om te kijken of er een haalbaar plan gerealiseerd kon worden voor de techniekfabriek. Er waren allerlei ideeën en mogelijke kansen, maar het moest wel hard gemaakt worden. Dus moest er een haalbaarheidsplan opgeleverd worden. Daar kwam het volgende uit. Het haalbaarheidsplan toont aan dat er een mogelijkheid is om talentontwikkeling in techniek te borgen en het vestigingsklimaat te verbeteren. Het begint bij het realiseren van een brede opleiding op het gebied van techniek tussen Kompaan en ROC Aventus. ROC Aventus heeft op dit moment geen aanbod in de techniek. Er zijn gesprekken gevoerd met de techniekcampus in Deventer. Een techniekcampus biedt niveau 3 en 4 aan op het gebied van techniek, maar er is een gat op het gebied van niveau 1 en 2. Dat zou hier aangeboden kunnen worden. Ondertussen heeft het Kompaan college te maken met krimp, en had daarmee moeite met het behouden van het technisch onderwijs. Uit het haalbaarheidsplan blijkt dat er tussen de 50 en 100 mbo studenten techniek naar Zutphen. Na dit onderzoek blijkt dat de techniekfabriek haalbaar is en structureel kan bestaan. Dat was voor het college belangrijk.

Volgende stap was de verwerving en de inrichting en exploitatie van de Reesink loodsen. Daar ligt een plan onder. Verkoopprijs is € 150.000, gemeente maakt er geen winst of verlies op. Dit is ook de prijs waarvoor het is aangekocht.

Ruim tien ondernemers zijn bereid om te investeren in vastgoed, faciliteiten en PR. Volgende stap is om hen hierbij te betrekken, dat ligt bij de initiatiefnemers.

Als er een stabiel en fors plan ligt dat haalbaar is, dan zijn ook het Rijk en de Provincie bereid een bijdrage te doen.

De Reesink loods een geschikte locatie, bereikbaar met OV en vlakbij de nieuwbouw van het VMBO.

Aandachtspunten van het college, het moet een plek zijn met een maatschappelijke en economische betekenis met een meerwaarde voor de omgeving. Het moet gaan om een realisatie waar daadwerkelijk energie van uit gaat. Dat is de meerwaarde voor de omgeving, die vertaalt zich ook in architectuur van het pand. En verduurzamen. En tot slot een haalbare investering en een levensvatbare exploitatie.

Kernpartners hebben ook aandachtspunten voor de gemeente, namelijk mogelijkheden voor de buitenruimte. Dus niet alleen om het pand zelf maar ook om de ruimte daarbuiten. Bestemmingsplanwijziging is nodig. En communicatie met de buur

Mevrouw Willemsen en dhr. Kampers: Geven een presentatie over de techniekfabriek. Sheets beschikbaar

Voorzitter dankt voor de presentatie en geeft het woord aan de forumleden voor vragen.

PvdA: Complimenten aan het college en de initiatiefnemers. Mooi dat deze samenwerking tussen scholen en ondernemers er eindelijk is gekomen. PvdA mist nog de aansluiting op het primair onderwijs. Worden die ook betrokken?

Burgerbelang: Prachtig initiatief, juicht het als fractie toe. Vragen aan de Wethouder De Jonge: kunt u duidelijkheid geven over de datum van aankoop/verkoop.

College: De aankoop was eind 2019. De verkoopdatum zit er aan te komen. College besluit staat op 1 juli, maar om en nabij. Nog bezig met de onderhandelingen en het opstellen van het contract.

D66: Mooi initiatief. Wat wil je nog meer: samenwerking onderwijs ondernemers en overheid. Een beeldbepalend pand blijft voor Zutphen behouden. Het is ook spannend of het gaat lukken, het is een plan met veel bewegende delen. Meerdere partners, subsidies, deadlines. Kanttekening van financiële aard, er is een kans dat de techniekfabriek financieel niet haalbaar is. In dat geval is het resultaat voor de gemeente budgetneutraal. Er is echter wel voor € 93.000 geïnvesteerd, als het niet lukt dan heb je dat toch geïnvesteerd.

Vragen: Het besluit is een recht van koop en een recht van terugkoop indien de initiatiefnemers niet voor 31-12 2020 met een doortimmerd plan komen. Aan wat voor harde criteria moeten de initiatiefnemers voldoen?

Subsidies zijn cruciaal, de gemeente is daarbij betrokken als aanvrager. Vanuit de provincie en bijdrage vanuit de regiodeal. Wat zijn dit voor subsidies? Kunt u hier extra informatie over geven?

Er zaten drie niet openbare bijlagen bij. Misschien voor de volgende keer ter inzage leggen.

College: Over de drie bijlagen: collegeleden hebben in de aanloop naar dit collegebesluit een presentatie gehad waarin aannames zaten verwerkt. Maar die aannames zijn later nog verfijnd en aangevuld. Die eerste gegevens zijn daarmee komen te vervallen. Is dus achterhaalde informatie.

Het lijkt of D66 het ziet als een desinvestering van € 93.000 als het plan niet gerealiseerd wordt. Zo zouden we het kunnen zien, het zou heel jammer zijn als het niet werkt. De gemeente heeft bewust het risico genomen om dit wel aan te gaan omdat het college vindt dat dit van grote toegevoegde waarde is voor Zutphen. Vanaf 2017 waren al veel initiatieven, maar niks kwam van de grond. Maar nu zijn er solide groepen bij elkaar, daarom wil het college nu wel het risico daarvoor aangaan.

Mocht het uiteindelijk niet doorgaan, dan hebben we er wel voor gezorgd dat deze partijen een duurzame samenwerking met elkaar zijn aangegaan. Bijvoorbeeld vmbo en mbo.

De harde criteria voor 31 december 2020 is een solide businesscase dus een sluitende exploitatie.

Subsidies helpen om het mogelijk te maken, maar als de subsidies niet doorgaan dan zou het nog steeds kunnen lukken. Wat cruciaal is zijn de investeringen die deze partners met elkaar doen.

Interruptie CU: incidentele subsidies?

College: Subsidies zijn allemaal incidenteel. Een bijdrage vanuit de gemeente: stevig benutten, omdat het hier gaat om het nieuw leven brengen in een oud pand. Subsidies vanuit onderwijs arbeidsmarktprogramma van de provincie. Bijdrage vanuit het Sterk in techniek onderwijs vanuit het Rijk. En een bijdrage vanuit de Regiodeal. Of regio’s een antwoord hebben op de maatschappelijke vraag waar het Rijk mee worstelt. Dat heeft het Rijk aan de regios gevraagd. Alle regio’s zijn daarmee aan de slag gegaan. Wij zijn als Cleantech regio heeft samen met onderwijs en gemeenten een heel aantal projecten ingediend, op een regiodeal aangeboden aan het Rijk, die gaat daar een oordeel over geven. Dat oordeel is al geweest voor de Cleantech regio. Voor het Rijk 7,5 miljoen euro deelnemen in de regiodeal, en ook de provincies Gelderland en Overijssel sluiten zich daarbij aan.

Interruptie PvdA: subsidies van overheden, vaak is er cofinanciering nodig? Moet er ook geld van de gemeente bijkomen?

College: de cofinanciering bestaat daarin dat wij ambtelijke capaciteit inzetten. Geen tastbaar geld.

GroenLinks: Het plan is kansrijk, maar wat maakt dat dit anders is en wel een levensvatbare exploitatie is?

College: Wij maken te vaak mee dat er goede ideeën zijn maar die te duurzaam afhankelijk zijn van overheidsfinanciering. Als wij als overheid moeten bezuinigen, dan gaat het onderuit. Het moet gedragen worden door onderwijs en bedrijfsleven, als wij de dragende partner zijn, dan is het niet levensvatbaar.

BewustZW: Een van de speerpunten van BewustZW is al jaren om een opleiding voor techniek rond te krijgen. Het lijkt er op dat het nu gaat lukken. Degenen die hier het algemeen belang moeten toetsen aantal vragen.

Bestemmingsplan moet gewijzigd worden. Wat is de kans dat er planschade geclaimd door de omgeving?

Is de ambtelijke inzet structureel? Wanneer houdt het formeel op wat de ambtelijke inzet betreft?

Het is van groot belang dat er mensen betrokken zijn die vanuit de civiele techniek betrokken zijn.

College: Het bestemmingsplan, daarvoor is nodig dat de omgeving niet al te veel bezwaren heeft. Tot nu toe is er veel enthousiasme voor de komst van Kompaan als de techniekfabriek. Het college verwacht geen gedoe, nauwelijks. De initiatiefnemers gaan ook in gesprek met de omgeving over de realisatie en wat dat betekent voor de omgeving.

Ambtelijke inzet is niet structureel. Bouwt af en verandert van aard. Was eerst zoekend, verbindend. En nu zit het meer in de faciliterende rol, contracten en bestemmingsplan.

Mw. Roos: Over de oproep om overal technische mensen een grote rol te geven in de techniekfabriek. Wat we nu al zien in de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs is dat het onderwijs ontzettend blij is met het bedrijfsleven, om ervoor te zorgen dat we het ondernemerschap er in krijgen. We weten als onderwijs ook wel waar onze blinde vlek zit. Het mooie is dat we daarin de samenwerking opzoeken. Dat is nodig, het goede van de civiele technische mensen en de onderwijskundige kant.

CU: Is erg enthousiast. Komt graag een keer kijken.

VVD: VVD draagt dit van begin af aan een warm hart toe. Buitengewoon goed om te zien hoe initiatieven samenkomen. Financiële plaatje: goed om te zien dat ondernemers ook betrokken zijn. Die kunnen dat goed samen en zijn goed in sluitende exploitatie. Wens is dat de exploitatie financieel goed sluitend is.

Vraag over levering van vastgoed € 150.000. Het pand gaat ook voor de verkrijgingsprijs weg. De onderhandelingen zijn gestart en in de stukken staat ook het recht van terugkoop. Er is voor 1,8 miljoen investering nodig om het pand te laten voldoen aan de wensen zoals de initiatiefnemers die beogen. Betekent dat dan ook dat als het project niet doorgaat, gaan we het pand dan voor 2 miljoen terugkopen? En hebben we dan een courant pand?

College: Het recht van terugkoop door de gemeente is gekoppeld aan 31-12 2020, dat heeft te maken met zicht op de haalbaarheid van de plannen. Dan is er nog geen investering in het pand geweest. Dus initiatiefnemers gaan dan ook niet eerder investeren dan dat die sluitende exploitatie er staat. Dus pand zoals dat er nu is, krijgen we terug, veel potentiele interesse, dus het college vreest niet voor de toekomst daarvoor. Gemeente heeft het van Heijmans gekocht voor € 150.000 en daar verkopen we het ook weer voor.

CDA: Vraag aan school opleiding: faciliteren zij de opleidingen al die straks in de techniekfabriek gegeven worden?

Mw Roos: Nu hebben we binnen het Kompaan drie techniekprofielen. ‘Mobiliteit en transport’, ‘bouw wonen’ en interieur en ‘produceren installeren energie’. Dit laatste profiel was het kind van de rekening aan het worden, er werd weinig voor gekozen terwijl het bedrijfsleven juist zegt dat het daar vandaan moet komen. Voor het komend jaar gaan we Pie met mobiliteit en transport combineren waardoor er animo is. Vorig jaar 9 leerlingen in mobiliteit en transport, en 0 in PIE, en nu zijn er twee klassen.

GroenLinks: Is blij met de ontwikkelingen. Twee korte vragen voor de initiatiefnemers:

Gaat het Primair Onderwijs betrokken worden, ze zitten nog niet bij de initiatiefnemers?

Het is een uitgelezen kans om duurzaamheid een plek te geven, zijn daar plannen voor?

Mw. Molleman: Er is al contact met het Primair Onderwijs.

Dhr. Kamphuis: Duurzaamheid: het is een historisch pand en wordt middels zonne-energie zodanig ingericht dat die in potentie nul energie gaat vragen. We zijn bezig met Zutphen Energie om het totale dak te voorzien van PV. We gaan niet terug leveren op het net maar waterstof maken. En hoe we het gebouw kunnen accumuleren, dus de energie die wij in de zomer ontvangen, in de winter kunnen gebruiken. Moet ook een voorstel worden dat je duurzaamheid ook lokaal als een historisch gebouw kunt garanderen.

Voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in