Pagina delen

Financieel tekort VNOG en vervolgproces

Bijlagen

Behandeld in Forum van 6 mei 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Burgemeester Annemieke Vermeulen heeft de raad eerder geïnformeerd over de tekorten bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG).

  • In december 2018 heeft de raad kennisgenomen van de 2e financiële verkenning VNOG 2018 en het nadelige saldo van circa € 2,5 miljoen.
  • Begin maart zijn er 3 raadsbijeenkomsten gehouden in verband met de financiële tekorten. Een paar raadsleden van Zutphen heeft deze bijeenkomsten bezocht.

Tijdens deze bijeenkomsten heeft de VNOG een nadere toelichting gegeven op:

  • Het rapport van de gemeentelijke financiële commissie Van Arkel. Deze commissie heeft onderzoek verricht naar de financiële problematiek van de VNOG.
  • Het plan van aanpak van de VNOG, inclusief het vervolgtraject.
  • De effecten van het tekort voor de gemeenten.

Gelet op de aanzienlijke financiële gevolgen voor de gemeente Zutphen heeft het Presidium verzocht om een forumbijeenkomst, waarin de tekorten worden toegelicht en kunnen worden besproken. De nieuwe regionaal commandant Diemer Kransen is uitgenodigd om de raad te informeren over de stand van zaken en oplossing van bestaande problemen binnen VNOG.

Inmiddels zijn van de VNOG ook de jaarstukken 2018, de eerste begrotingswijziging 2019, Kadernota 2020-2023 en conceptbegroting 2020 ontvangen. Deze informatie is opgenomen bij de ingekomen stukken voor 20 mei 2019 (zie rubriek E, nummer 4). Naar verwachting kan een door het college voorbereide zienswijze op de begroting 2020 in het Forum van 17 juni 2019 worden besproken.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 06-05-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SPM de Ridder
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDA. van Dijk
CDAH Haringsma
Stadspartij
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Zij geeft aan dat de presentatie niet op de site van de raad staat. De VNOG heeft daarom gevraagd, want zij wil niet dat de cijfers een eigen leven gaan leiden. Stemt de raad daarmee in?

D66: Gaat het dan om vertrouwelijke cijfers?

Voorzitter: Nee. De VNOG wil graag de cijfers toelichten.

College: Het gaat vanavond om een belangrijk onderwerp. Ik ben blij dat Diemer Kransen, directeur van de VNOG, aanwezig is.

Diemer Kransen: Het gaat niet om geheime cijfers. Wij zijn terughoudend met het verspreiden van de informatie.

Diemer Kransen licht vervolgens aan de hand van sheets toe hoe de financiële situatie op dit moment is bij de VNOG. Hij geeft aan:

-          wat de financiële problemen zijn,

-          hoe die veroorzaakt zijn,

-          welke acties de VNOG in 2018 heeft ondernomen,

-          welke acties de VNOG in 2019 gaat ondernemen en

-          de consequenties hiervan voor het algemeen bestuur en de gemeenteraden.

In bijlage 4 (Rapport onderzoek financiën VNOG) en 5 (Plan van aanpak) op de site van de raad staat veel van wat ook in de presentatie is genoemd.

Voorzitter: Ik wil – in verband met ziekte van mijn partijgenoten - vanavond ook graag zelf namens de VVD een reactie geven.

CDA: Wij vinden het een helder betoog en hebben vertrouwen in de aanpak. Toch schrikken wij. De tranen springen in mijn ogen. Hoe kan dit zo uit de hand lopen? Kijken we ook achterom in plaats van alleen maar vooruit? Draagt iemand verantwoordelijkheid voor deze cijfers? En hoe kijkt de burgemeester terug op het rapport?

College: De heer Eenhoorn gaat het dagelijks bestuur begeleiden.

CDA: We moeten wel lering trekken uit wat er is gebeurd.

SP: Kiezen veel VNOG-gemeenten ervoor om onvoldoende geld af te dragen aan de VNOG?

College: Gemeenten nemen samen in het algemeen bestuur besluiten. Gemeente handelen vervolgens zelfstandig.

D66: Veel keus als gemeente hebben we niet. Zutphen mag bijna 2 ton betalen. Waarvan betalen we dat? En hoe gaan we de andere VNOG-tekorten dekken? Zutphen heeft een bestuurlijke verantwoordelijkheid voor wat is misgegaan.

College: Over de dekking gaan we met u in gesprek. De bijdrage aan de VNOG moet structureel omhoog.

Burgerbelang: Wat is uw ervaring met gemeenten en hun betrokkenheid? Zou u een kritischer houding wensen?

Diemer Kransen: Het management had in 2016 kritischer kunnen zijn. Het bestuur heeft daarna haar verantwoordelijkheid genomen door de directeur te ontslaan.

PvdA: Welke oplossingsrichtingen zijn er?

Diemer Kransen: Zie de presentatie. We hebben verschillende acties gepland. Het nivo van dienstverlening en de service aan de burger blijft op peil. Het gaat om veel verschillende zaken en om veel verschillende posten.

CDA: Kijkt er een kritische accountant naar uw cijfers?

Diemer Kransen: Ja, maar die kijkt maar een jaar vooruit. Technisch staat het allemaal goed in de boeken. Hopelijk komen er geen lijken uit de kast.

VVD: Veel andere organisaties zijn ook samengevoegd. Is daar niet iets uit te leren?

Diemer Kransen: Vaak is geld de oorzaak van samenvoegingen. Bij de VNOG is dat niet het geval. Ik vind de regionalisering van de brandweer een goede ontwikkeling.

BewustZW: in de zomer zijn droge periodes. Ook zijn er aanslagen. Hoe staat onze regio daarin?

Diemer Kransen: Terrorisme is een zaak van de politie. Er is in de toekomst wel een andere begeleiding van onze mensen nodig.

CDA: Dit zijn taaie processen om te veranderen. Wanneer is er resultaat?

Diemer Kransen: Onze mensen vertrouwen op elkaar en delen lief en leed. Geld is secundair. Deze cultuur sluit soms de ogen voor het financiële. Er is meer bewustzijn nodig bij de medewerkers voor geld.

CDA: Hoe lang heeft u nodig voor de cultuuromslag?

Diemer Kransen: Dat weet ik niet. Ik ga net zolang door tot het lukt.

SP: Hoe zit het financieel in de andere regio’s?

Diemer Kransen: Overal is gedoe en financieel tekort.

SP: Kan de provincie steun bieden?

Diemer Kransen: De provincie heeft uitsluitend een toezichthoudende rol.

Voorzitter: Ik stel voor ter afsluiting een laatste rondje met reacties te doen.

D66: Ik besef nu dat het om een structureel tekort gaat.

BewustZW: Dank voor de presentatie.

Burgerbelang: Dank voor uw verhaal.

SP: Ook dank namens ons. Ik beluister ook systeemkritiek, naast organisatiekritiek.

VVD: Wij vragen de burgemeester om gas te geven om de financiële situatie weer gezond te krijgen.

Voorzitter: ik sluit het forum en dank iedereen voor hun bijdrage.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in